Uge 38/39 - 2014

EPI-NYT brugerundersøgelse - REMINDER
Influenzavaccination 2014/2015
Prøvemedium ved indsendelse af prøver til influenzaovervågningen

EPI-NYT brugerundersøgelse - REMINDER

Du kan stadig nå at deltage i EPI-NYT brugerundersøgelsen, udsendt uge 38.
Læsernes mening er meget værdifuld for os, og hvis du ikke har nået det endnu, vil vi bede dig om at besvare spørgeskemaet. Dine svar hjælper os med at forbedre indholdet såvel som formatet af EPI-NYT, med det formål at kunne kommunikere endnu bedre til dig i fremtiden.
Sidste frist for besvarelse er fredag den 26. september.
Du finder spørgeskemaet her: https://www.defgo.net/s.asp?id=1397373&c=ZXRSPVV&s=1&l=da&p=SSI
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Influenzavaccination 2014/2015

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2014/2015 og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.

Sidste influenzasæson var præget af bemærkelsesværdig lav influenzaaktivitet generelt i befolkningen. Til gengæld blev i alt 108 patienter indlagt med influenza på landets intensivafdelinger. Mere end 70 % af intensivpatienterne havde underliggende sygdom eller var 65 år eller derover, og kun 19 % var influenzavaccineret. Dette understreger vigtigheden af at øge tilslutningen til influenzavaccination særligt blandt risikogrupper og personer på 65 år og derover. WHO´s mål er at opnå en dækning på 75 % i denne aldersgruppe, i 2013/2014 var dækningen i Danmark imidlertid kun 47 %.

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 27. august 2014 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI> 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2015.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til læger om gratis influenzavaccination. Vejledningen kan findes på www.retsinformation.dk.

Der er mulighed for at indhente yderligere information om influenzavaccination af risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.beskytdigmodinfluenza.dk.

Leverance

Der er i år hjemtaget to vacciner (Fluarix og Vaxigrip) fra to producenter. Begge vacciner indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus og anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Ingen af vaccinerne indeholder thiomersal eller adjuvans. Begge vacciner kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd og gentamycin. For mere detaljeret information om vaccinerne og ”spørgsmål og svar” henvises til SSI's hjemmeside.

Influenzavacciner, sæson 2014/2015

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger, og indeholder antigener fra tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt, dette er ligesom sidste sæson:

 • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus
 • A/Texas/50/2012 (H3N2)-lignende virus
 • B/ Massachusetts/2/2012-lignende virus (Yamagata linjen).

Børn

Børn over 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på vaccinationsklinik. En vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.

Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 måneder til og med 35 måneder vaccineres med halv dosis af vaccinen.
Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper.

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet med influenza A(H1N1)pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide. Influenzavaccination af gravide kan give barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Dissemineret sklerose og hiv

Patienter med dissemineret sklerose har ved influenzasygdom en risiko for nye attakker, mens der ikke er fundet øget risiko for nye attakker som følge af vaccination. Vejledning om vaccination af hiv-smittede gives på den infektionsmedicinske afdeling, der følger patienten.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virus-stammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 %.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige reaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke egentlig influenzasygdom.
Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af indholdsstofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres. Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.

Neuraminidasehæmmere kan bruges forebyggende til personer, der ikke kan vaccineres på grund af kontraindikationer samt til uvaccinerede kontaktpersoner.

Overvågning af influenza

Statens Serum Instituts overvågning af influenza begynder i uge 40. INFLUENZA-NYT vil først blive udgivet med ugentlige opdateringer af influenzaforekomsten nationalt såvel som internationalt, når der er begyndende tegn på influenzaaktivitet.
(T.G. Krause, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Prøvemedium ved indsendelse af prøver til influenzaovervågningen

SSI gør opmærksom på, at podningskittet ESwabTM fra Copan ikke er egnet til virusdyrkning, og derfor ikke er velegnet ved indsendelse af influenzaovervågningsprøver. ESwabs kan alene anvendes til diagnostiske formål, hvor der påvises virus RNA ved PCR.

Som led i den nationale og den internationale influenzaovervågning er Det Nationale Influenza Center på SSI over for WHO forpligtet til at karakterisere de influenzavirus, der cirkulerer i Danmark. Dette indebærer blandt andet undersøgelse af virus for antigene og genetiske ændringer, vaccinematch og resistens over for antivirale midler. Disse undersøgelser forudsætter, at det er muligt at opdyrke virusisolater fra prøver i cellekultur. Desværre er ESwab-kittet toksisk for cellerne, der anvendes til dyrkning af influenzavirus, hvorved muligheden for at udføre disse undersøgelser og dermed vigtig viden går tabt.

SSI anmoder derfor om, at der så vidt muligt anvendes universelt transport medium (UTM)/ virus transport medium (VTM), fosfat buffer saltvand (PBS), eller blot fysiologisk saltvand til podninger, der indsendes til influenzavirusovervågning.
(R. Trebbien, T.K. Fischer, Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

24. september 2014