Uge 47 - 2013

MRSA 2012

MRSA 2012

Antallet af nye tilfælde af Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) fortsatte med at stige i 2012. Der blev registreret 1556 tilfælde mod 1293 i 2011, figur 1, en stigning på 20 %.

EPI-NYT uge 47 2013 figur 1

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark, mens udlandssmitte var oplyst for 324 tilfælde (21 %). For tilfælde erhvervet på sygehus var medianalderen 66 år (spændvidde 0-95) og for samfundserhvervede tilfælde 32 år (0-100).

Epidemiologisk klassifikation

Formodede smitteforhold blev klassificeret på baggrund af epidemiologiske og mikrobiologiske oplysninger, tabel 1. Alle MRSA af typen CC398 er for første gang opgjort særskilt, idet de udgør en stadig større andel af de samfundserhvervede tilfælde, og har en anden epidemiologi end de øvrige typer.

EPI-NYT uge 47 2013 tabel 1

Antallet af hospitalserhvervede tilfælde var fortsat meget lavt (67). Hovedparten blev erhvervet i samfundet hos personer uden kendt kontakt til hospitaler eller plejehjem (726 tilfælde). For 378 tilfælde (52 %) var der kendt eksponering til en person med MRSA, hyppigst et medlem af husstanden (95 %).

I 838 (54 %) tilfælde var klinisk infektion årsagen til prøvetagning. MRSA blev hyppigst påvist fra hud og sår, 649 tilfælde (77 %). I 18 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,2 % af samtlige S. aureus bakteriæmier, hvilket er uændret i forhold til de seneste år.

De hyppigst disponerende faktorer var: sår (249), kroniske hudlidelser (64) og fremmedlegemer, fx dræn, urinvejs- eller IV-katetre (49).

Der var fortsat få hospitalserhvervede kliniske infektioner (42), og antallet af samfundserhvervede kliniske infektioner var på samme niveau som sidste år, figur 2. For 69 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de sidste 12 måneder, faldt en smule i forhold til antallet fra 2011, figur 2.

EPI-NYT uge 47 2013 figur 2

MRSA CC398

I 2012 var der en kraftig stigning i antallet af personer smittet med MRSA CC398, som er en særlig type, der er tæt knyttet til svin. Antallet steg fra 164 tilfælde i 2011 til 232 i 2012, hvilket svarer til 15 % af alle MRSA-tilfælde. Fyrre procent havde klinisk infektion på diagnosetidspunktet (38 % i 2011), tabel 1, og 84 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til svin eller hos disse personers husstandsmedlemmer.

Udbrud

Der blev identificeret i alt 17 udbrud omfattende 127 MRSA-tilfælde. Det største udbrud omfattede 57 tilfælde af spa-type t032/CC22 i Region Syddanmark, primært Kolding og Sønderborg sygehuse. Et andet større udbrud på neonatalafdelinger i Hovedstadsområdet og på Sjælland og omfattede 29 tilfælde (spa-type t304/CC8).

Typning og resistens

De 1556 isolater tilhørte 232 forskellige spa-typer, der var grupperet i 21 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC8 (N=307) og CC398 (N=232) udgjorde 35 % af isolaterne og bestod af hhv. 31 og 11 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 57 % af isolaterne, heraf var t034 (N=185; CC398) og t008 (N=141; CC8) de to hyppigste. Yderligere detaljer kan ses i DANMAP 2012-rapporten (www.danmap.org). Resistens overfor kanamycin faldt i forhold til 2011, mens det øvrige resistensniveau stort set lignede det i 2011, tabel 2.

EPI-NYT uge 47 2013 tabel 2

mecC-MRSA

I 2012 påvistes 24 (1,5 %) tilfælde af den nye mecC-MRSA-variant, der blev beskrevet første gang i 2010, EPI-NYT 47/12. Smittekilde og smittemåde var ukendt for de fleste tilfælde. Tidligere er denne type blevet associeret til sandsynlig smitte fra kvæg og får.

Kommentar

Antallet af nye MRSA-tilfælde fortsatte med at stige og var i 2012 det højeste siden midten af 1970erne. På trods af dette var antallet af hospitalserhvervede tilfælde fortsat lavt, hvilket kan tages som udtryk for, at Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning fra 2006, som blev revideret i 2012, fortsat virker.

Der ses fortsat en stigning i både de samfundserhvervede og importerede tilfælde. Det store antal forskellige spa-typer er et udtryk for hyppig import af MRSA til Danmark med begrænset spredning til husstandsmedlemmer. I 2012 var der en fortsat stigning i antallet af tilfælde relateret til svin, som nu udgør i alt 15 % af alle nye tilfælde på landsplan, og i nogle regioner op til 45 %. Det må forudses, at stigningen i antallet af registrerede tilfælde vil fortsætte i 2013 som følge af formodet større antal koloniserede svin samt MRSA-handlingsplanens revision, hvor kontakt til svin er indført som en risikofaktor. Dette indebærer at personer, der arbejder med svin og disse personers husstand, undersøges for MRSA ved indlæggelse og i forbindelse med infektioner, der kan skyldes stafylokokker.

Den reviderede vejledning om MRSA

Den reviderede vejledning om MRSA udkom i november 2012. Nedenfor følger en kort opsummering af de mest centrale emner.

Hovedformålet med den første udgave af MRSA-vejledningen fra 2006 var at begrænse antallet af nye tilfælde på hospitaler. Den nye udgave tager hensyn til det ændrede spredningsmønster for MRSA samt erfaringer med brug af vejledningen siden 2006. Ønsket med den reviderede vejledning er at fastholde de opnåede resultater samt at forenkle afklaringen af risikosituationer for mulige MRSA-tilfælde. Desuden inddrager den reviderede vejledning de hidtidige erfaringer i forbindelse med den såkaldte svine-MRSA (CC398), samt den realitet, at MRSA nu i høj grad ses uden for hospitaler.

For hospitalers vedkommende er der i den nye vejledning sket en del lempelser, specielt omkring isolation af patienter. Fx er det kun patienter med kendt MRSA eller patienter, der overføres fra udenlandske hospitaler, der skal være på isolationsstue, indtil svaret på podninger foreligger.

Et nyt afsnit omhandler gravide. Fx fremgår, at gravide med MRSA gerne må deltage i fællesarrangementer på sygehus som fx fødselsforberedelse, uden at der skal iagttages særlige forholdsregler (alene de generelle hygiejniske forholdsregler).

Vejledningen indeholder også en forenkling af principper for opfølgning af MRSA-positive personer. Fx skal der fremover foreligge negative dyrkninger 6 måneder efter endt behandling, hvorefter personen kan erklæres MRSA-fri. Der er dog enkelte undtagelser, som fremgår af vejledningen.

Der indgår desuden et nyt afsnit om MRSA hos nyfødte og børn op til 2 år. Her er det et væsentligt forhold, at man kun sjældent skal forsøge eradikationsbehandling hos barnet og andre medlemmer i den berørte husstand.
(A. Petersen, A.R. Larsen, R.L. Skov, Mikrobiologi og Infektionskontrol, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

20. november 2013