Uge 47 - 2012

MRSA 2011

MRSA 2011

Antal nye tilfælde af MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus) steg også i 2011. Der blev registreret 1293 tilfælde mod 1097 i 2010, EPI-NYT 46/11, svarende til en stigning på 18 %, figur 1.

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark, mens udlandssmitte var angivet for 253 tilfælde (20 %). Medianalderen var 52 år (spændvidde 0-95) for tilfælde erhvervet på sygehus mod 32 år (0-97) for samfundserhvervede tilfælde.

EPI-NYT uge 47 2012 figur 1

Epidemiologisk klassifikation

Epidemiologisk klassifikation af anmeldte MRSA-tilfælde baseret på formodede smitteforhold på baggrund af epidemiologiske og mikrobiologiske oplysninger fremgår af tabel 1.

EPI-NYT uge 47 2012 tabel 1
   

I alt 751 tilfælde (58 %) havde erhvervet MRSA i samfundet og havde ikke kendt kontakt til sygehus eller plejehjem. Af disse havde 453 tilfælde (60 %) været eksponeret for MRSA, hyppigst fra et familiemedlem (65 %) fulgt af eksposition fra svin enten direkte eller indirekte (CC398, 33 %, se nedenfor), tabel 1.

Klinisk infektion var årsag til prøvetagning i 681 (53 %) tilfælde. Som det fremgår af figur 2 var antallet af sygehuserhvervede infektioner fortsat meget lavt og uændret fra de foregående år (32), mens antallet af samfundserhvervede infektioner steg. Antallet af infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de sidste 12 måneder, lå på niveau med antallet fra 2010. Hos 111 tilfælde af samfundserhvervet infektion med klinisk infektion var der kendt eksposition til MRSA (oftest familiemedlem efterfulgt af kontakt til svin).

Blandt tilfælde med klinisk infektion blev MRSA hyppigst påvist fra hud og sår: 539 tilfælde (79 %). I 21 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,4 % af samtlige Staphylococcus aureus bakteriæmier, hvilket er uændret i forhold til de seneste år.

I 544 (81%) tilfælde blev oplyst om disponerende faktorer, hvor de hyppigste var: sår (208), kroniske hudlidelser (76) og fremmedlegemer, fx dræn, urinvejs- eller IV-katetre (56).

EPI-NYT uge 47 2012 figur 2 

Udbrud

Der blev identificeret 22 udbrud omfattende i alt 93 tilfælde. De største udbrud var på neonatalafdelinger i hovedstadsområdet og på Sjælland og omfattede 26 tilfælde. To større udbrud var på plejehjem i København og på Sjælland (hhv. syv og ni tilfælde) mens et udbrud med tilknytning til en dagpleje i Nordjylland omfattede syv tilfælde.

Typning og resistens

De 1293 isolater tilhørte 193 forskellige spa-typer, der var grupperet i 17 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC8 (N=270) og CC5 (N=194) udgjorde 36 % af isolaterne og bestod af hhv. 27 og 30 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 57 % af isolaterne, heraf var t034 (N=130; CC398) og t008 (N=122; CC8) de to hyppigste. Yderligere detaljer kan ses i DANMAP 2011 rapporten, www.danmap.org.
Resistens overfor erythromycin og clindamycin faldt i forhold til 2010 mens det øvrige resistensmønster stort set lignede det i 2010.

MRSA CC398

I 2011 var der en kraftig stigning i antal personer smittet med MRSA CC398, som er tæt knyttet til svin (164 tilfælde i forhold til 109 i 2010). I 24 tilfælde havde personerne hverken direkte kontakt til svin eller boede i husstand med én, der havde kontakt med svin.

mecC-MRSA

I 2011 fandtes 37 (2,9 %) tilfælde af den nye mecC-MRSA variant, der blev beskrevet første gang i 2010. I 2011 var smittekilde og smittemåde ukendt for de fleste tilfælde, kun enkelte havde association til køer og til får.

Kommentar

Antallet af nye MRSA-tilfælde steg også i 2011 og nåede det højeste antal siden midten af 1970erne. Antallet af hospitalserhvervede tilfælde er fortsat lavt, hvilket kan tages som udtryk for, at MRSA-handlingsplanen fra 2006 er virksom. Der ses derimod fortsat en stigning i både de samfundserhvervede samt importerede tilfælde. Det store antal forskellige spa typer peger på at MRSA gentagne gange er blevet importeret til Danmark, hvorfra de giver anledning til spredning specielt i husstanden, men også til det øvrige samfund.

I 2011 sås desuden en kraftig stigning i antal tilfælde relateret til svin, som nu udgør 13 % af alle nye tilfælde på landsplan og i nogle regioner op til 30 %.
(A. Petersen, A.R. Larsen, R.L. Skov, Mikrobiologi og Infektionskontrol, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Ny vejledning om forebyggelse og spredning af MRSA

Den 15. november 2012 er en ny udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA trådt i kraft. De vigtigste ændringer i den nye udgave er opsummeret i et indledende kapitel. Meldepligten, der blev indført i 2006, gælder fortsat. Den nye udgave tager hensyn til det ændrede spredningsmønster for MRSA samt erfaringer med brug af vejledningen siden 2006.

Den nye vejledning er lempet og forenklet på en række punkter, fx hvad angår, hvornår indlagte patienter skal isoleres. Vejledningen er også udbygget på enkelte punkter, fx er der tilføjet tilbud om en undersøgelse af husstandskontakter, der har været igennem et forhandlingsforløb. Endeligt er som ny risikosituation tilføjet dagligt arbejde med levende svin. Risikosituationen gælder både for personen, der arbejder med svin og for personer, der bor i husstanden. Dette indebærer, at personerne undersøges for MRSA ved indlæggelse og i forbindelse med infektioner, der kan skyldes stafylokokker.

Vejledningen henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet, dvs. hospitaler, herunder privathospitaler, plejesektor, kommunal sundhedstjeneste samt klinikker uden for hospitaler herunder alment og andre praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter etc.

Vejledningen kan findes på Retsinformations hjemmeside, www.retsinformation.dk, og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk. Til vejledningen er knyttet en række bilag, der kan udskrives enkeltvis fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Til vejledningen er som tidligere knyttet 4 særlige hygiejnebilag, der også er blevet revideret og som beskriver generelle infektionshygiejniske og MRSA-supplerende retningslinjer for hospitaler, plejeboliger og lignende institutioner, hjemmepleje samt klinikker uden for hospitaler. De 4 hygiejnebilag kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside, www.ssi.dk
(Sundhedsstyrelsen) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

21. november 2012