Uge 41 - 2013

Legionella-pneumoni 2012

Legionella-pneumoni 2012

Anmeldte tilfælde

Der blev anmeldt i alt 125 tilfælde af Legionella-pneumoni (LP) med symptomdebut i 2012, heraf 90 laboratorieverificerede, jvf. kriterier beskrevet i EPI-NYT 40/09. Medianalder var 63 år (spændvidde 29-88) og 74 (59 %) var mænd. For 32 patienter forelå oplysning om mindst én disponerende faktor, fem havde ingen kendte dispositioner, og for 85 manglede oplysning om disponerende faktorer, eller risikoen var ukendt. I alt 80 tilfælde var smittet i Danmark. Smittekategori fremgår af tabel 1 og geografisk fordeling af tabel 2.

EPI-NYT uge 41 2013 tabel 1

EPI-NYT uge 41 2013 tabel 2 

Tilfælde erhvervet på institutioner

Der blev anmeldt ni tilfælde med formodet eller sikker smittevej fra institutioner. Syv fra hospitaler og to fra plejehjem. Et af disse tilfælde var dyrkningsverificeret. Fire døde i tilslutning til legionella-infektionen. For det ene dyrkningsverificerede tilfælde støttede resultater af vandprøver mistanken om smitte.

Samfundserhvervet smitte

Ud af 57 tilfælde med formodet samfundserhvervet smitte i Danmark var 26 dyrkningsverificerede. Der var kendskab til 10 tilfælde, hvor vandforsyningen i eget hjem, på arbejdsplads eller fra anden mistænkt smittekilde blev undersøgt. For fire af disse var der overensstemmelse mellem typningsresultatet af isolatet fra patientprøver og vandprøver (to fra egne hjem, én fra arbejdsplads (frisør) og én fra bruser i svømmehal), og smittekilden kunne således bekræftes. I alt tre personer mentes smittet på arbejdet. To af disse i Danmark; begge var dyrkningspositive.

Rejserelaterede tilfælde

I alt 45 tilfælde mentes smittet i udlandet og et tilfælde under ferieophold i Danmark, tabel 3. Heraf blev 41 rapporteret til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). I alt 15 tilfælde var dyrkningsverificerede. For ét af disse kunne typningsbestemmelse fra vandforsyningen på det hotel, hvor patienten havde opholdt sig, bekræfte smittekilden. Femten danskere var involveret i ni ophobninger/udbrud, heraf to i Tyrkiet med henholdsvis fem og tre danske tilfælde.

EPI-NYT uge 41 2013 tabel 3

Laboratoriepåviste tilfælde

SSI har kendskab til i alt 125 laboratoriepåviste (dyrkning, LUT, titerstigning eller PCR) tilfælde af LP i 2012, heraf 33 tilfælde kun påvist ved PCR. To tilfælde blev ikke anmeldt. Fra 53 patienter blev Legionella isoleret ved dyrkning. Isolaterne fordelte sig med 33 L. pneumophila sg 1 (22 Pontiac og 11 non-Pontiac), 13 sg 3, fem sg 6, én sg 10, og én sg 15.

Legionella-pneumoni i Kolding 2010-2012

Kolding havde i årene 2010-2012 en højere incidens (7,5 pr. 100.000) af LP i forhold til de foregående ti år. Det er især set flere L. pneumophila serogruppe 3 infektioner og specielt infektioner med en unik dna-type L. pneumophila serogruppe 1 subgruppe Bellingham, ST 931, EPI-NYT 46/12. Der er i Kolding i alt påvist fem forskellige L. pneumophila typer, og disse er ligeledes påvist ved dyrkning af brugsvand rundt om i byen.

Siden 2000 har de klinisk mikrobiologiske afdelinger på Vejle, Odense og Skejby sygehuse og Statens Serum Institut diagnosticeret 39 sandsynligt samfundserhvervede tilfælde fra Kolding. Ingen af disse tilfælde var erhvervet på sygehus eller havde relation til udlandsrejse. Af de 39 tilfælde udviklede 21 (11 kvinder og 10 mænd) LP i perioden 2010-2012. Tilfældenes medianalder var 65 år (spændvidde 27-89).

Statens Serum Institut undersøger i samarbejde med Embedslægeinstitutionen og Kolding kommune mulige smittekilder og smitteveje i Kolding og omkringliggende områder. Der er for øjeblikket ikke tegn på, at der skulle være tale om et egentligt punktkildeudbrud fra en fælles smittekilde.

Der er tidligere set periodisk forhøjet incidens i andre områder af Danmark. Et eksempel herpå er Randers, som i 1996-2000 var genstand for en lignende undersøgelse uden endeligt afklarende fund.

Kommentar

Antallet af patienter med Legionella-pneumoni i 2012 samt fordelingen på kategorierne sundhedssektor/samfund/rejse var stort set som de foregående år. Andelen af rejsetilfælde var dog lidt højere end normalt på grund af flere tilfælde knyttet til Tyrkiet. Andelen af dyrkningsverificerede tilfælde og serogruppefordelingen var også stort set som tidligere år, dog med en høj andel (knapt 25 %) af serogruppe 3 og ingen andre arter end L. pneumophila påvist.
(A. Mazick, C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Uldum, Mikrobiologi og Infektionskontrol, T. Vestergaard, Embedslægeinstitutionen Syd) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

9. oktober 2013