Uge 40 - 2013

Purulent meningitis 2012

Purulent meningitis 2012

I 2012 blev anmeldt 137 tilfælde af purulent meningitis. Figur 1 og tabel 1 viser fordeling på ætiologi og alder. Meningokokmeningitis (38 tilfælde) i 2012 er beskrevet i EPI-NYT 37/13.

EPI-NYT uge 40 2013 figur 1

Pneumokokmeningitis

Der blev i 2012 anmeldt 59 tilfælde af meningitis med Streptococcus pneumoniae. Heraf var 57 påvist ved dyrkning og to ved PCR. For 18 patienter forelå oplysninger om underliggende sygdom og/eller dispositioner: Fem havde malign lidelse, to havde galdevejsatresi, to var neurokirurgisk opererede , to var splenektomerede , én var alkoholmisbruger, én havde Evans syndrom, én dissemineret sclerose, én idiopatisk levercirrose, én duradefekt, én kronisk lungesygdom og én var i hæmodialyse.

For 29 patienter var der oplysninger om mulige infektionsfoci: 16 havde otogent fokus og/eller sinuit eller anden øvre luftvejsinfektion, og syv havde pneumoni. To havde muligt tandfokus, to muligt fokus i galdevejene, én recidiverende endokardit og én spredning fra purulent artrit.

For 52 patienter forelå oplysninger om eventuelle senfølger af sygdommen: 11 døde og seks fik svære neurologiske sekvelae; heraf ét tilfælde af dobbeltsidig døvhed, ét tilfælde af komplet oculomotoriusparese, ét tilfælde af hydrocephalus, ét tilfælde af pneumocephalus, samt to patienter, der fik occipitale infarkter med hemianopsi og parese til følge. Seks havde kognitive sekvelae som koncentrations- eller hukommelsesbesvær og hovedpine, mens fire havde uspecifikt nedsat funktionsevne og to fik hørenedsættelse. I alt 23 fik ingen sekvelae.

Andre streptokokker

Meningitis forårsaget af andre streptokokker end pneumokokker blev påvist i otte tilfælde. Der var tre tilfælde forårsaget af gruppe A streptokokker (GAS): alle voksne (41-66 år), hvoraf to havde otitis media som fokus. Den ene kom sig uden sekvelae, mens der hos den anden opstod spondylodiskit, formentlig på grund af den GAS-bakteriæmi, der ledsagede patientens meningitis. For den tredje forelå der ikke oplysninger om risikofaktorer; denne patients forløb var fatalt.

Gruppe B streptokokker blev påvist i tre tilfælde. Der var ét tilfælde af sikker vertikal smitte hos en nyfødt samt ét tilfælde hos et fire måneder gammelt barn uden kendt smittevej. Begge kom sig uden sekvelae. Det sidste tilfælde var en 72-årig patient med neurokirurgiske risikofaktorer, som fik svære neurologiske sekvelae. 

Desuden var der to tilfælde af gruppe G streptokokker, dels hos en 71-årig patient med malign lidelse, der havde et fatalt forløb, dels hos en 47-årig patient med neurokirurgiske risikofaktorer, der kom sig uden sekvelae.

EPI-NYT uge 40 2013 tabel 1 

Hæmophilus influenzae

Der blev anmeldt fire tilfælde af meningitis med H. influenzae. Der var ét tilfælde med serotype b hos et 9 måneder gammelt barn uden kendte risikofaktorer, som kom sig uden sekvelae. Barnet havde modtaget én dosis Hib-vaccine i 3-måneders alderen, men ingen i 5-måneders alderen. Desuden sås to tilfælde hos voksne, dels en 24-årig, der fik påvist en non-kapsulær H. influenzae, dels en 70-årig, der fik påvist serotype f. De to patienter var kendt med henholdsvis neurokirurgiske operationer på baggrund af neurofibromatose og med infektionsfokus i tandkødet. Ingen af disse fik sekvelae. Desuden blev der anmeldt ét tilfælde af H. influenzae serotype a hos et 10 måneder gammelt barn fra Østrig, hvor der ikke foreligger informationer om risikofaktorer eller følger til sygdommen.

Listeria monocytogenes

Der blev anmeldt ni tilfælde af meningitis forårsaget af L. monocytogenes. Otte var smittet i Danmark og én i Grækenland. Otte tilfælde var hos patienter over 50 år. Fire af disse patienter havde kronisk alkoholmisbrug. Af de fire patienter døde to, én fik hydrocephalus, og én fik ingen sekvelae. Af de resterende fire patienter over 50 år var én patient iatrogent immunsupprimeret og fik ingen sekvelae. For én patient med kronisk lungesygdom var der ingen oplysninger om sekvelae. For to patienter på henholdsvis 78 og 85 år forelå der ikke oplysninger om disponerende faktorer. De kom sig begge uden sekvelae. Endelig var der et tilfælde hos en 34-årig i cytostatisk behandling, som fik sekvelae i form af svær neurologisk skade.

Anden ætiologi

Staphylococcus aureus blev påvist hos tre voksne; to med endokarditis, og med dødelig udgang for begge. Én patient havde otitis media og fik sekvelae i form af svimmelhed. S. epidermidis og S. warneri blev påvist i cerebrospinalvæsken hos én patient med duradefekt; der var ingen oplysninger om følger.

Escherichia coli blev påvist hos et spædbarn med mulige neurologiske sekvelae samt hos en 64-årig med kognitiv påvirkning til følge.

Ukendt ætiologi

Tretten tilfælde blev anmeldt på baggrund af klinik og/eller celletælling og mikroskopi af cerebrospinalvæske forenelig med purulent meningitis, men uden påvisning af bakterier ved dyrkning.

For 12 patienter forelå oplysning om forløb og senfølger af sygdommen: én døde og der var ét tilfælde af hydrocephalus og kognitiv dysfunktion og to tilfælde med hovedpine. I alt otte fik ingen sekvelae. Der var rapporteret personlige risikofaktorer for ni; heraf havde fem neurokirurgiske risikofaktorer.

Kommentar

Antal tilfælde af purulent meningitis i 2012 var lavere end de foregående år, 137 tilfælde mod 195 tilfælde i 2011 og 184 i 2010. Faldet kan tilskrives faldet i antal tilfælde af pneumokokmeningitis (se nedenfor) og i antal tilfælde af meningokokmeningitis fra 67 tilfælde i 2011 til 38 tilfælde i 2012, EPI-NYT 37/13. Antal tilfælde af purulent meningitis med ukendt ætiologi faldt fra 23 til 13. Meningitis forårsaget af andre streptokokker end pneumokokker faldt fra 14 i 2011 til otte i 2012, hvilket nu er på niveau med tidligere års rapporteringer.

Antal anmeldte tilfælde af pneumokokmeningitis fortsatte sit fald fra 100 årlige tilfælde i perioden 2000 til 2007 før den syv-valente konjugerede pneumokokvaccine (PCV7) blev indført i børnevaccinationsprogrammet, EPI-NYT 37a+b/2007, til 82 tilfælde i 2011, og 59 i 2012. For anmeldte tilfælde af pneumokokmeningitis sås et yderligere fald blandt børn under 5 år, som er omfattet af vaccinationsprogrammet. Således var der årligt fem dyrkningsverificerede tilfælde af pneumokokmeningitis i 2011 og 2012, efter at den 13-valente pneumokokvaccine blev indført i børnevaccinationsprogrammet, mod 12 årlige tilfælde i perioden 2008-2010 hvor PCV7 blev brugt, mens der var 23 årlige tilfælde af pneumokokmeningitis i 2000-2007.

Der har ligeledes været et generelt fald på 20% i forekomsten af invasiv pneumokoksygdom i hele befolkningen fra 1056 årlige tilfælde i perioden 2000-2007 til 864 tilfælde i 2012, EPI-NYT 17/13.
(C.H. Suppli, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

2. oktober 2013