Uge 39 - 2013

Influenzavaccination 2013/2014
Pneumokokvaccination af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom
Indskrænkning i ordinationsretten for Lariam®

Influenzavaccination 2013/2014

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2013/14 og dermed også lanceringen af det gratis tilbud om influenzavaccination til visse persongrupper.

Sidste influenzasæson var præget af en meget langstrakt periode med øget influenzaaktivitet som følge af både influenza A og B. I perioder førte dette til en væsentlig belastning af sundhedsvæsnet samt overdødelighed blandt de ældre. Dette understreger vigtigheden af at øge tilslutningen til influenzavaccination særligt blandt risikogrupper og personer på 65 år og derover. WHO´s mål er at opnå en dækning på 75 % i sidstnævnte aldersgruppe, i 2012/2013 var dækningen i Danmark imidlertid kun 46 %.

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 4. september 2013, har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister 
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til læger om gratis influenzavaccination. Vejledningen kan findes på www.retsinformation.dk.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud, for gravide i 2. og 3. trimester dog til udgangen af februar 2014.

Information

Sundhedsstyrelsen gennemfører igen i år en kampagne, der informerer risikogrupperne om influenzavaccination. Der er i august blevet sendt plakater og andet materiale til alment praktiserende læger samt til kommuner, apoteker og jordemodercentre. Ekstra eksemplarer af plakater og visitkort om influenzavaccination kan bestilles hos Schultz Distribution på telefon 70 26 26 36. Desuden er der mulighed for at hente informationsbreve til patienter i risiko samt øvrigt materiale på hjemmesiden www.beskytdigmodinfluenza.dk, under indgangen for kommuner og sundhedspersoner. Kampagnen består desuden af tv-spots på nationalt tv og på apoteker i uge 39, 40 og 41, annoncer i ugeblade og på relevante websites samt en bred presseindsats i både nationale og lokale medier.

Leverance

Der er i år hjemtaget tre vacciner (Fluarix, Inflexal og Vaxigrip) fra tre producenter. Alle tre vacciner indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus og anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Ingen af vaccinerne indeholder thiomersal eller adjuvans. Børn i alderen 6 mdr. til 5 år anbefales Fluarix og Vaxigrip som første valg, se nedenfor.

For mere detaljeret information om vaccinerne og ”spørgsmål og svar” henvises til www.ssi.dk.

Influenzavacciner, sæson 2013/2014

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger, og indeholder antigener fra tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt:

Sammensætningen er for dette år justeret til følgende:

 • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus
 • A/Victoria/361/2011 (H3N2)-lignende virus med ændrede antigene karakteristika svarende til den celle-dyrkede prototype virus
 • B/Massachusetts/2/2012-lignende virus (Yamagata linjen).

Børn

Børn over 6 mdr., der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på vaccinationsklinik. En vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.

Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 mdr. til og med 35 mdr. vaccineres med halv dosis af vaccinen.

Inflexal er forbundet med en øget risiko for feber hos børn i alderen 6 mdr. til 5 år, hvorfor Fluarix og Vaxigrip anbefales som første valg i denne aldersgruppe. Fra 5-års-alderen er alle tre inaktiverede vacciner ligeværdige.

Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper.

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet med influenza A(H1N1)pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Alle gravide i 2. og 3. trimester anbefales derfor influenzavaccination. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide. Influenzavaccination kan også gives i ammeperioden.

Dissemineret sklerose og hiv

Patienter med dissemineret sklerose har ved influenzasygdom en risiko for nye attakker, mens der ikke er fundet øget risiko for nye attakker som følge af vaccination. Vejledning om vaccination af hiv-smittede gives på den infektionsmedicinske afdeling, der følger patienten.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virus-stammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 %.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige reaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke influenzasygdom.

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af indholdsstofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres. Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.
Neuraminidasehæmmere kan bruges forebyggende til personer, der er uvaccinerede pga. kontraindikationer samt til uvaccinerede kontaktpersoner.

Overvågning af influenza

Statens Serum Instituts overvågning af influenza begynder i uge 40. INFLUENZA-NYT vil først blive udgivet med ugentlige opdateringer af influenzaforekomsten nationalt såvel som internationalt, når der er begyndende tegn på influenzaaktivitet.
(T.G. Krause, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Pneumokokvaccination af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom

Afdeling for Infektionsepidemiologi har modtaget en del henvendelser vedrørende anbefalinger for 13-valent konjugeret pneumokokvaccine til visse patientgrupper. Det skal præciseres, at Sundhedsstyrelsen yder klausuleret tilskud til visse patientgrupper til vaccination med både 13-valent og 23-valent konjugeret pneumokokvaccine, EPI-NYT 51b/12.

Siden 1997 har Statens Serum Institut haft en anbefaling om, at personer over 65 år og patienter med andre medicinske risikofaktorer, som ikke p.t. er omfattet af klausulen, kan have gavn af at blive vaccineret med den 23-valente konjugerede pneumokokvaccine, EPI-NYT 51/96, 40/98, 44/9939/01 og 46/02.

I forbindelse med at den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine også er blevet godkendt til brug blandt voksne og ældre, er der udarbejdet forslag til, hvordan man kan vaccinere disse patientgrupper på en hensigtsmæssig måde, EPI-NYT 51b/12.

Der foreligger ikke fra Sundhedsstyrelsen, som det er tilfældet for influenzavaccination, en generel anbefaling om pneumokokvaccination af personer over 65 år, hvorfor vaccinen ikke er gratis hverken til denne gruppe eller til andre grupper med medicinske risikofaktorer, som ikke er omfattet af klausulen.
(P. Valentiner-Branth, Afd. for Infektionsepidemiologi)

Indskrænkning i ordinationsretten for Lariam®

Meflokin er indiceret som malariaprofylakse ved rejse til områder med udbredt klorokinresistens, EPI-NYT 26b/13. Sundhedsstyrelsen har tidligere i år indskrænket ordinationsretten for Lariam® (meflokin) til speciallæger i infektionsmedicin og i klinisk mikrobiologi.

Lariam® er desuden blevet omfattet af et risikominimeringsprogram, som blandt andet omfatter information til sundhedspersonale, herunder tjekliste for fem kontraindikationer:

 • overfølsomhed overfor meflokin eller beslægtede stoffer
 • tidligere eller nuværende neuropsykiatriske lidelser
 • tidligere sortvandsfeber
 • svært nedsat leverfunktion
 • aktuel halofantrinbehandling

samt krav om udfærdigelse af et patientkort.

Ved ordination af Lariam® er det derfor vigtigt at give den rejsende en fyldestgørende beskrivelse af meflokins neuropsykiatriske profil, at instruere patienten i at læse indlægssedlen samt at udlevere et patientkort til patienten.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

25. september 2013