Uge 34 - 2013

Syfilis 2012

Syfilis 2012

I 2012 blev der rapporteret 345 tilfælde af nylig erhvervet syfilis fordelt på 342 personer. I alt 317 (92 %) af tilfældene forekom blandt mænd og 28 (8 %) blandt kvinder. Medianalderen var for kvinder 31 år (spændvidde 19-65 år) og for mænd 38 år (spændvidde 17-81 år). Hovedparten havde bopæl i Københavnsområdet, tabel 1.

EPI-NYT uge 34 2013 tabel 1

Størstedelen, 278 (81 %), af de anmeldte tilfælde forekom blandt danskfødte, mens 55 (16 %) var indvandrere, otte (2 %) andengenerationsindvandrere og fire (1 %) var turister.

I alt 316 (92 %) af tilfældene blev anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi (AI). I 298 (86 %) af de 345 tilfælde var der både indsendt prøve til Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi (AMDV), SSI, samt anmeldt til MIS, AI. I 29 (9 %) af tilfældene var der alene indsendt prøve til AMDV, og 18 (5 %) var kun anmeldt til MIS.

Antallet af anmeldte syfilistilfælde er faldet siden 2011, figur 1.

Dette fald er set i alle landsdele, med undtagelse af København by, hvor antallet er steget en smule (fra 200 til 205, EPI-NYT 37/12).

EPI-NYT uge 34 2013 figur 1

Diagnostik af syfilis

Blandt de 327 tilfælde, hvor prøver var indsendt til AMDV, blev 259 (79 %) af tilfældene påvist ved hjælp af serologi, 60 (18 %) både ved serologi og PCR, mens 8 (3 %) var påvist alene med PCR.

Kongenit syfilis

Der blev ikke anmeldt tilfælde af kongenit syfilis i 2012. Der blev påvist syfilisantistoffer hos syv nyfødte, hvis mødre var diagnosticeret positive for syfilis i gravidscreeningen. I alle syv tilfælde drejede det sig alene om maternelle antistoffer. Hos to af børnene blev det alligevel foretrukket at behandle, da børnenes mødrene var behandlet så sent i forløbet, at fuld behandlingseffekt ikke kunne garanteres.

Smitteforhold

De 316 tilfælde, der var anmeldt til AI, fordelte sig på 313 personer, idet én mand havde haft to episoder af syfilis i løbet af året og en anden mand havde haft tre. Blandt disse 313 personer var 25 heteroseksuelt smittede kvinder (8 % af alle anmeldte), 44 heteroseksuelt smittede mænd (15 % af anmeldte mænd), 237 mænd der har sex med mænd (MSM) (82 % af anmeldte mænd) samt syv mænd med ukendt smittevej (2 % af anmeldte mænd), figur 1.

Smitteland var oplyst for 265 (85 %) af de anmeldte, 23 kvinder og 242 mænd. Blandt mænd var 214 (88 %) smittet i Danmark, og for kvinder 22 (96 %). Blandt heteroseksuelt smittede mænd var 29 (80 %) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 182 (90 %) af MSM.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for 267 mænd (96 % af MSM og 77 % af heteroseksuelt smittede mænd), samt for 22 (89 %) kvinder. Blandt hiv-testede mænd var 103 (39 %) hiv-positive. Der var 94 hiv-positive blandt 227 MSM (41 %), otte hiv-positive blandt 34 heteroseksuelt smittede mænd (23 %) og den sidste hiv-positive mand havde ukendt smittemåde. Én udenlandsk kvinde var hiv-positiv.

Kommentar

Den stigende forekomst af syfilis, som er set de foregående fem år, er ikke fortsat i 2012. Der er gjort en del for at gøre opmærksom på testning og behandling af syfilis, ikke mindst ved at de infektionsmedicinske afdelinger regelmæssigt tester de hiv-positive patienter, og i 2012 var den konfirmatoriske syfilisdiagnostik endnu ikke hjemtaget af regionerne. Derfor må det formodes, at de fleste tilfælde er kommet til SSI’s kendskab. Således tyder det på, at der har været en reel nedgang i antallet af nye tilfælde. Denne antagelse støttes endvidere af, at nedgangen er set overalt i landet, undtagen i København.

Da der imidlertid ofte ses forbigående tendenser i opad- eller nedadgående retning, er det for tidligt at vurdere, om den opadgående kurve er knækket, eller om det midlertidige fald vil afløses af en ny stigning, som det sås i 2006 sammenlignet med 2005. Det foreløbige antal anmeldte tilfælde tyder ikke på en større stigning i 2013.

Syfilis forekommer i Danmark fortsat især blandt MSM, og - i modsætning til gonorré – er der ikke set en væsentlig øgning i antallet af tilfælde blandt heteroseksuelt smittede.

Der er ikke anmeldt kongenit syfilis i 2012, hvilket formentlig er en følge af den velfungerende gravidscreening, hvor der siden (gen)indførelsen af syfilisscreening i 2010 er fundet mellem seks og ni tilfælde blandt gravide hvert år, EPI-NYT 22/13.

Syfilis er en markør for ubeskyttet sex og således også markør for smitterisiko for hiv og andre seksuelt overførbare sygdomme. Det er derfor fortsat vigtigt, at MSM, der testes for syfilis, samtidig testes for hiv (EPI-NYT 46/09), lymfogranuloma venereum (LGV), hepatitis B og C samt gonorré.

PCR er velegnet til påvisning af Treponema pallidum i chankermateriale og er ofte positiv, før der kan påvises antistoffer. Både af hensyn til behandlingen af den enkelte syfilispatient og af hensyn til overvågningen er korrekt diagnose og stadieinddeling vigtig.

Derfor bør tentative diagnoser baseret på positive screeningsresultater verificeres med udvidede serologiske undersøgelser.
Nylig erhvervet syfilis, dvs. primær og sekundær syfilis, anmeldes til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut (SSI) på blanket 1510, som kan downloades fra www.ssi.dk
(B. Søborg, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

21. august 2013