Uge 37 - 2012

Syfilis 2011

Syfilis 2011

Nyligt erhvervet syfilis, dvs. primær og sekundær syfilis, anmeldes til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut (SSI) på blanket 1510.

I 2011 blev der rapporteret 434 tilfælde af nylig erhvervet syfilis fordelt på 430 personer. I alt 395 (91%) af tilfældene forekom blandt mænd og 39 (9%) blandt kvinder. Medianalderen var for kvinder 34 år (spændvidde 1-68 år) og for mænd 38 år (spændvidde 15-82 år). I alt 388 (89%) af tilfældene blev anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for Infektionsepidemiologi (AfI).

I 330 (76%) af de 434 tilfælde var der både indsendt prøve til Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi (AMDV), SSI, samt anmeldt til MIS, AfI. I 58 (13%) af tilfældene var der alene indsendt prøve til AMDV, og i 46 (11%) kun anmeldt til MIS. Antallet af anmeldte syfilistilfælde er dermed steget yderligere siden 2010, figur 1.

Figur 1. Antal anmeldte syfilistilfælde fordelt på køn, 1999 - 2011

Diagnostik af syfilis

Blandt de 376 tilfælde, hvor prøver var indsendt til AMDV, blev 306 (81%) af tilfældene påvist ved hjælp af serologi, 58 (16%) både ved serologi og PCR, mens 12 (3%) var påvist alene med PCR.

Kongenit syfilis

Der blev anmeldt ét tilfælde af kongenit syfilis. Barnet, der blev født i starten af 2010, havde forældre af anden etnisk herkomst. Moderen var ikke blevet screenet for syfilis i den generelle gravidscreening, som først trådte i kraft januar 2010. Barnet fik påvist kongenit syfilis i maj 2011, efter mistanken var blevet rejst på baggrund af udviklingsmæssige forhold.

Demografi blandt anmeldte tilfælde

De 388 anmeldte tilfælde omfattede 353 tilfælde blandt mænd og 35 blandt kvinder. Medianalderen var 38 år (spændvidde 15-79 år) for mænd og 34 år (spændvidde 1-68 år) for kvinder, tabel 1.

Tabel 1. Antal tilfælde af nyligt erhvervet syfilis dianosticeret i 2011 fordelt på aldersgruppe og køn

Størstedelen af de anmeldte tilfælde var danskfødte: 322 (83%), mens 50 (13%) var indvandrere, ni (2%) andengenerationsindvandrere, fire (1%) var turister, og tre (1%) var af ukendt oprindelse. Blandt mænd forekom 304 (86%) af tilfældene blandt mænd, der har sex med mænd (MSM). Tabel 2 viser fordeling på landsdele. Som i tidligere år forekom mange tilfælde (52 %) i København by.

Tabel 2. Antal anmeldte tilfælde af nyligt erhvervet syfilis og incidens fordelt på landsdele, 2011

Smitteforhold

Smitteland var oplyst for 348 (88%) tilfælde. Blandt mænd var 281 (80%) smittet i Danmark, og for kvinder var det 22 (63%). Blandt heteroseksuelt smittede mænd var 23 (61%) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 256 (91%) af MSM.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for 328 mænd (95% af MSM og 84% af heteroseksuelt smittede mænd), samt for 31 (89%) kvinder.

Blandt hiv-testede mænd var 113 (34%) hiv-positive. Blandt MSM var 109 (38%) hiv-positive, og blandt heteroseksuelt smittede mænd var tre (8%) hiv-positive. Den sidste hiv-positive mand havde ukendt smitte-måde. Ingen af kvinderne var kendt hiv-positive.

Kommentar

I 2010 blev der for første gang siden 2003 påvist kongenit syfilis i Danmark, og i 2011 blev yderligere ét barn anmeldt. Barnets mor var ikke omfattet af den generelle screening, der blev genindført i starten af 2010.
 
Kongenit syfilis kan forårsage alvorlige senfølger. Da sygdommen ikke altid giver sig til kende ved fødslen, er det særlig vigtigt at være opmærksom på diagnosen, hvis moderen ikke har deltaget i den generelle screening. Kongenit syfilis i senstadiet kan manifestere sig som skader på centralnervesystem, syn, hørelse, knogler og tænder.

Selvom syfilis ses blandt heteroseksuelle, er sygdommen stadig mest udbredt blandt MSM, og stigningen i denne gruppe er fortsat i 2011, ligesom det er tilfældet i flere andre europæiske lande, fx Tyskland. Se www.eurosurveillance. Imidlertid er der i første halvår 2012 anmeldt væsentlig færre tilfælde af syfilis end på samme tidspunkt året før. Hvorvidt dette er et udtryk for en reel nedgang i antal tilfælde, eller det er et udtryk for nedgang i anmeldelses- og/eller diagnostisk aktivitet, kan ikke siges på nuværende tidspunkt.

Den generelle screening af gravide har i 2011 resulteret i, at seks kvinder blev diagnosticeret med syfilis, EPI-NYT 14-15/12. Tallet er på niveau med 2010, hvor det var syv.

Syfilis er en markør for ubeskyttet sex og således også markør for smitterisiko for hiv og andre seksuelt overførbare sygdomme. Det er fortsat vigtigt, at MSM, der testes for syfilis, samtidig hiv-testes, EPI-NYT 46/09. Ydermere bør de testes for lymfogranuloma venereum (LGV), hepatitis B og C samt gonorré.

Både af hensyn til behandlingen af den enkelte syfilispatient og af hensyn til overvågningen er korrekt diagnose og stadieinddeling vigtig. Dette indebærer, at tentative diagnoser baseret på positive screeningsresultater bør verificeres med udvidede serologiske undersøgelser. PCR er velegnet til påvisning af Treponema pallidum i chankermateriale og er ofte positiv, før der kan påvises antistoffer.
(B. Søborg, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

12. september 2012