Uge 20 - 2013

HPV-vaccination - tilslutning 2012

HPV-vaccination - tilslutning 2012

1. januar 2009 indførtes vaccination mod humant papillomavirus (HPV) i det danske børnevaccinationsprogram til piger i 12-års-alderen født i 1996 og herefter. Endvidere blev piger født i 1993, 1994 og 1995 tilbudt gratis HPV-vaccination i et catch-up program fra oktober 2008 og indtil udgangen af 2010, EPI-NYT 35/08.

Fra 27. august 2012 blev kvinder født i 1985-92 tilbudt gratis HPV-vaccination. Dette tilbud løber til udgangen af 2013.

Bortset fra denne særlige indsats er aldersgrænsen for gratis HPV-vaccination fastlagt til 15 år, men regeringen vil fremsætte forslag om, at denne aldersgrænse hæves permanent til 18 år svarende til de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Derudover vil regeringen tilbyde HPV-vaccination til kvinder født i 1993-98, som ikke tidligere har taget imod tilbuddet om gratis vaccination. Det forventes, at dette ekstra tilbud vil gælde fra primo 2014 til udgangen af 2015.

Den 4-valente HPV-vaccine, som anvendes i det danske børnevaccinationsprogram, har været markedsført i Danmark siden 23. oktober 2006. Denne vaccine er godkendt til forebyggelse af: præmaligne, genitale læsioner (cervikale, vulvale og vaginale) og cervixcancer kausalt relateret til visse onkogene typer af HPV, og kondylomer (condyloma acuminata) kausalt relateret til specifikke HPV-typer. Vaccination yder ikke beskyttelse mod alle HPV-typer eller mod eksisterende HPV-infektioner, hvorfor rutinemæssig cervikal screening fortsat er af yderste vigtighed.

Det vides, at en andel af især de tidlige årgange af piger født i 1993-95, og omfattet af catch-up programmet, har fået selvbetalte vacciner. I forbindelse med etablering af Det Danske Vaccinationsregister er indhentet oplysninger om HPV-vacciner udstedt på recept. Disse vacciner tæller med i opgørelsen på samme måde, som vacciner afregnet med Sygesikringen af den praktiserende læge.

Tilslutningen er beregnet på baggrund af person-identificerbare data fra børnevaccinationsdatabasen.

Data til at beregne tilslutning til vaccinationsprogrammet er opgjort den 10. januar 2013. Der går 2-3 måneder fra en vaccination er foretaget til den registreres i børnevaccinationsdatabasen, så vaccinationer givet efter medio november 2012 er ikke med i denne opgørelse.

Tilslutningen til det midlertidige HPV-vaccinationsprogram til kvinder årgang 1985-92 er opgjort med data trukket direkte fra Sygesikringen og inkluderer vacciner givet til og med 24. februar 2013.

Tilslutning til vaccinationsprogram

I alt 87-90 % af piger født i perioden 1996 til og med 1999 har fået den første HPV-vaccine, 83-86 % den anden og 74-82 % den tredje, tabel 1. Den relativt lavere tilslutning til HPV3 for piger født i 1999 på 74% tolkes som at være et udtryk for forsinket vaccination.

EPI-NYT uge 20 2013 tabel 1

Piger født i 2000 var ikke færdig-vaccineret på opgørelsestidspunktet og har derfor en forventet lavere tilslutning end andre fødselsårgange.

Tilslutning på landsplan

Der er geografiske forskelle i tilslutning til HPV-vaccination.
Opgjort på landsdele er tilslutningen, trods en stigende tendens, fortsat lavest i København by (dvs. Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner), 73 % samlet for årgangene 1993-99. Denne tendens ses både for det nu afsluttede catch-up-program og rutineprogrammet, tabel 2. Tilsvarende ses en faldende tilslutning på Fyn, 74 % samlet for årgangene 1993-99. Tilslutningen er højest i Vestjylland (87 %), Østjylland (85 %), Nordsjælland og Bornholm (83 % hver især), og Nordjylland (82 %).

EPI-NYT uge 20 2013 tabel 2

Detaljerede data for tilslutning til børnevaccinationsprogrammet kan ses på SSI’s hjemmeside under www.ssi.dk/data, EPI-NYT 17/12. Her kan man vælge at få data vist på et danmarkskort, og således hurtigt få overblik over vaccinationstilslutningen i kommuner og landsdele.

Der er mulighed for at tilpasse opgørelserne på køn, relevante fødselsårgange, kommuner og landsdele.

Tilslutning til det midlertidige HPV-vaccinationsprogram for kvinder årgang 1985-92

I alt 37-50 % af kvinder har fået den første HPV-vaccine, 28-39 % den anden og 1-2 % den tredje, tabel 3. At kun få kvinder har fået HPV3-vaccination er forventeligt, idet den aktuelle opgørelse indeholder vacciner givet inden for de første 6 måneder af programmet.

EPI-NYT uge 20 2013 tabel 3

I forbindelse med etablering af Det Danske Vaccinationsregister er indhentet oplysninger om HPV-vacciner udstedt på recept per primo december 2011. Kvinder født i 1985-92 har fået selvbetalte HPV-vacciner udstedt på recept i et omfang svarende til, at gennemsnitligt 15 % vurderes at være fuldt vaccineret med tre doser. Især de yngste årgange i målgruppen har fået HPV vacciner udleveret på recept.

Såfremt vacciner udleveret på recept medregnes som givet ligeligt svarende til første, anden og tredje HPV-vaccine, stiger den justerede tilslutning for HPV1 til 61 %, for HPV2 til 51 % og for HPV3 til 18 %.

Kommentar

Trods den gode tilslutning til HPV-vaccination hos piger i rutineprogrammet og catch-up programmet er der relativt store forskelle mellem landsdelene i tilslutningen til den tredje HPV-vaccination. Årsagerne hertil er ikke fuldstændig kendt. Afdeling for Infektionsepidemiologi har undersøgt, hvilke faktorer der kan være af betydning for at blive HPV-vaccineret i det første år af rutineprogrammet. For piger født i 1996 fandtes, ud over regionale forskelle med lavere tilslutning i København by, at piger med fem eller flere søskende, piger født i udlandet, og piger, hvis mødre var yngre eller ældre end 25-34 år, da pigen blev født, havde signifikant lavere chance for at være HPV-vaccineret. Disse forhold havde dog begrænset betydning for den samlede vaccinationstilslutning. Der er brug for fortsatte studier for at klarlægge årsager til manglende HPV-vaccination for at kunne målrette en indsats mod særlige grupper.

Det midlertidige program, for kvinder født i 1985-92, er opgjort knap 6 måneder inde i programmet. Tilbuddet er blevet godt modtaget, og der er givet over 225.000 doser HPV-vacciner til disse kvinder. Som forventet er tilslutningen til den tredje HPV-vaccination fortsat meget lille.

I det midlertidige program anbefales, at HPV-vaccinen gives tre gange over en periode på seks måneder, hvor der går to måneder mellem 1. og 2. vaccination og fire måneder mellem 2. og 3. vaccination. Kvinderne i målgruppen kan derfor stadig nå at blive vaccineret, men bør snart - og inden den 1. juli - have fået den første vaccine for at sikre, at de resterende to vacciner kan gives inden udgangen af 2013. Er man forhindret i at påbegynde vaccination inden 1. juli, er det allerseneste tidspunkt den 1. september 2013. I det tilfælde skal der gå én måned mellem 1. og 2. vaccination og tre måneder mellem 2. og 3. vaccination.
Når man ikke at få alle tre vacciner i 2013, skal man selv betale for de manglende vaccinationer.

Afdeling for Infektionsepidemiologi får mange forespørgsler om forholdsregler ved forsinket HPV-vaccination. Det anbefales, at alle tre vacciner gives inden for ét år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt. Der begyndes ikke forfra.

Samlet set vurderes det, at indførelsen af HPV-vaccination til piger i børnevaccinationsprogrammet er blevet godt modtaget. Der er dog brug for fortsat opmærksomhed omkring HPV-vaccination for at fastholde og gerne forbedre tilslutningen.
(P. Valentiner-Branth, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

15. maj 2013