Uge 19 - 2013

Invasiv pneumokoksygdom og PCV-tilslutning 2012

Invasiv pneumokoksygdom og PCV-tilslutning 2012

Der er gået mere end fem år siden den første konjugerede pneumokokvaccine (PCV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram ved 3, 5 og 12 måneders-alderen. Den 7-valente vaccine (PCV-7) blev brugt fra den 1. oktober 2007 frem til udgangen af 2010. Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine (PCV-13) begyndte at blive anvendt fra og med uge 16 i 2010. PCV-7 blev således udfaset i løbet af 2010, og 2011 var det første år, hvor der udelukkende blev givet PCV-13.

Laboratorieovervågningsdata forud for indførelsen af PCV-7 viste, at 64 % af alle tilfælde af invasiv pneumokoksygdom (IPS) hos børn op til fem år skyldtes pneumokokserotyper indeholdt i PCV-7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F) og at 91 % af IPS i samme aldersgruppe skyldtes serotyper inkluderet i PCV-13 (PCV-7 serotyper plus serotype 1, 3, 5, 6A, 7F og 19A), EPI-NYT 37 a+b /07. Efter indførelsen af PCV-7 sås en halvering af incidensen af IPS hos små børn i løbet af det følgende år. Faldet i incidensen var tæt forbundet med et fald i IPS forårsaget af de serotyper, som var inkluderet i vaccinen.

Vaccinationstilslutning

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje PCV-vaccination.

Tilslutningen er opgjort med data fra børnevaccinationsdatabasen pr. 10. januar 2013. Der går 2-3 måneder, fra en vaccination er foretaget, til den registreres i børnevaccinationsdatabasen, så vaccinationer givet efter medio november 2012 er ikke med i denne opgørelse.

Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet for fødselskohorterne 2007-2011 var 84-92 % for den første PCV, 81-92 % for den anden PCV og 76-90 % for den tredje PCV, tabel 1. Fødselskohorte 2012 var ikke færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.

EPI-NYT uge 19 2013 tabel 1

Ændringer i forekomsten af IPS

Figur 1 viser den aldersspecifikke forekomst af laboratoriebekræftede tilfælde af IPS/100.000 indbyggere før og efter indførelsen af PCV-7 og PCV-13 i børnevaccinationsprogrammet.

EPI-NYT uge 19 2013 figur 1

Opgørelsen er baseret på landsdækkende data fra Neisseria og Streptokok Reference Laboratoriet, Statens Serum Institut (SSI). Et IPS-tilfælde defineres som en sygdomsepisode, hvor der er påvist vækst af pneumokokker, Streptococcus pneumoniae, i cerebrospinalvæske, blod eller andet normalt sterilt prøvemateriale. Siden 1. oktober 2007 har det været lovpligtigt at indsende pneumokokisolater fra patienter med IPS til SSI med henblik på overvågning, herunder serotypebestemmelse. I nogle få tilfælde om året stilles diagnosen ikke ved dyrkning men kun med PCR, hvorved typebestemmelse ikke er mulig.

Den samlede incidens i befolkningen af IPS før PCV-vaccination blev indført, defineret som den gennemsnitlige årlige forekomst i en otteårs periode fra 2000 til 2007, var ca. 20 tilfælde/100.000 (i gennemsnit 1056 tilfælde/år). Denne er signifikant reduceret med cirka 20 % svarende til 16 tilfælde/100.000 (864 tilfælde) i 2012.

Faldet i incidensen af IPS er mest udtalt blandt børn < 2 år: fra en gennemsnitlig forekomst i en otteårs periode fra 2000 til 2007 før PCV på 54 tilfælde/100.000 per år, til ca. 17 tilfælde/100.000 i 2012. Incidensen i 2012 repræsenterer en mindre stigning i forhold til 2011, hvor incidensen var knap 13/100.000. Det gennemsnitlige årlige antal tilfælde af pneumokokmeningitis hos børn under 5 år faldt fra gennemsnitligt 19 i en otteårs periode fra 2000 til 2007 før PCVs indførelse til seks i 2012.

For IPS forårsaget af serotyper indeholdt i PCV-7 faldt incidensen i aldersgruppen < 2 år fra gennemsnitligt ca. 36/100.000 før PCV til mindre end ét tilfælde per 100.000 i 2011 og er faldet yderligere, så der ikke har været nogen tilfælde i 2012. For de ekstra seks serotyper indeholdt i PCV-13 er incidensen faldet fra ca. 13 tilfælde/100.000 om året før PCV blev indført, til omkring 2/100.000 om året i 2012. Incidensen af de såkaldte ikke-vaccine serotyper (ikke indeholdt i PCV-7 eller PCV-13) er dog steget fra 5-6 tilfælde per 100.000 om året før PCV til ca. 15/100.000 i 2012.

Blandt personer over 65 år, som langt overvejende må anses for at være uvaccinerede, er der set et signifikant fald i incidensen af IPS fra gennemsnitligt ca. 66 tilfælde/100.000 i en otteårs periode fra 2000 til 2007 før indførelse af PCV i børnevaccinationsprogrammet til ca. 53/100.000 i 2012. Dette fald skyldes overvejende en reduktion i de serotyper, som er inkluderet i PCV-7, hvorimod der endnu ikke er set en tilsvarende effekt for de seks ekstra serotyper, der er omfattet af PCV-13. Det observerede fald i incidensen hos uvaccinerede, den såkaldte flokbeskyttelseseffekt, antages at skyldes, at PCV-vaccination reducerer bærertilstand hos vaccinerede børn af de serotyper, som er omfattet af PCV og dermed medfører mindre cirkulation af vaccine serotyper i befolkningen.

Kommentar

Fem år efter PCV-7 vaccinens indførelse forekommer PCV-7-serotyper næsten ikke længere blandt IPS-isolater fra små børn i Danmark. PCV-13 har haft en tilsvarende effekt på de seks ekstra serotyper, dog er disse data opgjort efter en relativt kort overvågningsperiode. Sidstnævnte er vigtigt at have in mente, da fordelingen af pneumokokserotyper fremviser en naturlig variation, som ikke er vaccinerelateret. Data fra 2012 viser dog en øget forekomst af ikke-vaccine serotyper blandt børn < 2 år, og medfører en mindre stigning i IPS-incidensen i denne aldersgruppe, som imidlertid ikke overskygger den overordnede positive effekt af vaccinen.

Tilslutningen til PCV er fortsat mellem et og to procentpoint lavere end til DiTeKiPol/Hib-vaccinen, som gives samtidigt. Årsagen til denne forskel kendes ikke, men den samlede tilslutning er på niveau med tidligere år, EPI-NYT 21/12.
(P. Valentiner-Branth, C.H. Suppli, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Hoffmann, T. Dalby, H.-C. Slotved, H.B. Konradsen, Z.B. Harboe, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

8. maj 2013