Uge 21 - 2012

PCV-tilslutning
Invasiv pneumokoksygdom

PCV-tilslutning og invasiv pneumokoksygdom 2011

Den 7-valente, konjugerede pneumokokvaccine (PCV7) blev en del af det danske børnevaccinationsprogram den 1. oktober 2007. Fra uge 16, 2010 blev den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine (PCV13) leveret i stedet for PCV7, EPI-NYT 15/10. Det blev dog anbefalet, at de vaccinerende læger brugte deres lager af PCV7, før PCV13 blev taget i anvendelse. Året 2011 var således det første år, hvor kun PCV13 blev givet.

Vaccinen beskytter mod invasiv pneumokoksygdom (IPS) forårsaget af 13 pneumokokserotyper (PS).

Et IPS-tilfælde defineres som påvisning med dyrkning eller PCR af Streptococcus pneumoniae i cerebrospinalvæske, blod eller andet normalt sterilt materiale.

Baggrund

PCV gives i børnevaccinationsprogrammet i alderen 3, 5 og 12 måneder. Børn, som per 1. oktober 2007 var 4-11 eller 12-17 måneder, blev tilbudt henholdsvis tre eller to vaccinedoser i et opstartsprogram, EPI-NYT 37a/07 og EPI-NYT 37b/07, og havde en anslået tilslutning for første PCV på henholdsvis 76% og 58%, EPI-NYT 19/11.

Før PCV blev indført, var de 13 PS, der er inkluderet i den aktuelt anvendte vaccine, årsag til 91% af alle tilfælde af IPS hos børn under 5 år.

Vaccinationstilslutningen

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje vaccination.

Tilslutningen er opgjort med data trukket fra børnevaccinationsdatabasen den 16. april 2012. Der går 2-3 måneder, fra en vaccination er foretaget, til den registreres i børnevaccinationsdatabasen. Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet for fødselskohorterne 2007-2010 var 84-92% for første PCV, 81-92% for anden PCV og  79-90% for tredje PCV, tabel 1. Fødselskohorte 2011 var ikke færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.

Ændringer i forekomsten af IPS

Figur 1 viser den aldersspecifikke forekomst af laboratoriebekræftede tilfælde af IPS/100.000 indbyggere før og efter indførelsen af PCV i børnevaccinationsprogrammet i 2007.

Opgørelsen er baseret på landsdækkende data fra Neisseria og Streptokok Reference Laboratoriet, Statens Serum Institut.

Den samlede incidens i befolkningen af IPS før PCV, defineret som den gennemsnitlige årlige forekomst i en otteårs periode fra 2000 til 2007, var 20 tilfælde/100.000 (i gennemsnit 1055 tilfælde/år). Denne faldt til 16 tilfælde/100.000 (908 tilfælde/år) i 2011.

Faldet i incidensen af IPS var mest udtalt blandt børn < 2 år: fra 54 tilfælde/100.000 per år før PCV til 12 tilfælde/100.000 i 2011. Sidstnævnte er en halvering i forhold til 2010, hvor incidensen var 23/100.000.

For IPS forårsaget af PS indeholdt i PCV13 faldt incidensen i aldersgruppen < 2 år fra 49/ 100.000 før PCV til 3/100.000 i 2011. Dette svarer til en anslået programeffektivitet mod de 13 PS på 94% blandt børn < 2 år, opgjort samlet for vaccinerede og uvaccinerede børn.

Det gennemsnitlige årligt antal anmeldte tilfælde af pneumokok-meningitis hos børn under 5 år faldt fra 23 før PCV til fem i 2011. I den tilsvarende periode er dødeligheden inden for 30 dage efter IPS for børn under 5 år faldet fra 2% til nul i 2011.

Kommentar

Skiftet fra PCV7 til PCV13 har i 2011 medført et yderligere fald i incidensen af IPS hos børn < 2 år. Efter indførelsen af PCV i børnevaccinationsprogrammet har der været en svag stigning i forekomsten af IPS forårsaget af de PS, som ikke er indeholdt i PCV7. Det drejer sig især om typerne 7F, 1 og 19A, som dog alle er indeholdt i den nu anvendte PCV13.

Der er set et generelt fald i forekomsten af IPS på 20% svarende til ca. 137 forebyggede IPS-tilfælde i 2011. Dette skyldes både en direkte effekt hos de vaccinerede og en indirekte effekt i hele befolkningen, primært hos de ældre > 65 år.

Tilslutningen til PCV er fortsat mellem et og to procentpoint lavere end til DiTeKiPol/Hib-vaccinen, som gives samtidigt. Den lavere tilslutning svarer til, at i fødselskohorten 2010, som består af cirka 64.000 børn, vil mellem 500 og 1300 børn, afhængigt af dosisnummer, blive vaccineret med DiTeKiPol/Hib, men ikke med PCV. Årsagen til dette fravalg kendes ikke, men vaccinens effektivitet vurderes at være tilfredsstillende med den aktuelle tilslutning.

(P. Valentiner-Branth, C.C. Bjerre, P.H. Andersen, Afd. f. Infekt. Epidem., L. Lambertsen, H. Ingels, S. Hoffmann, H.B. Konradsen, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf).

23. maj 2012