Uge 15 - 2013

Kighoste 2011 og 2012
Kighoste hos børn under 2 år, 2011 og 2012

Kighoste 2011 og 2012

Denne opgørelse omfatter samtlige tilfælde af laboratoriepåvist kighoste i Danmark i 2011 og 2012, fundet ved dyrkning, PCR eller serologi.

Der blev påvist i alt 373 tilfælde af kighoste i 2011 og 980 tilfælde i 2012. Den samlede incidens for 2011 og 2012 var hhv. 6,7 og 17,6 pr. 105. Antal tilfælde og incidens pr. landsdel fremgår af tabel 1.

EPI-NYT uge 15 2013 tabel 1 
Der var en særlig høj forekomst af kighoste i Østjylland i begge år, og i 2012 var der også særlig høj forekomst i Nordsjælland og på Fyn.

Alder og køn

Alders- og kønsfordeling samt aldersspecifik incidens fremgår af tabel 2.

EPI-NYT uge 15 2013 tabel 2 
I 2012 var der en øget forekomst i alle aldersgrupper. I begge år var incidensen højest for de enkelte aldersgrupper blandt de 0-årige og de 10-14-årige, men også høj blandt de 2-4-årige. Aldersgruppen 15 år og ældre udgjorde hhv. 43 % og 47 % af alle påviste tilfælde i 2011 og 2012.

I lighed med tidligere år var der for større børn og voksne en overvægt af tilfælde blandt kvinder.

Diagnostiske metoder

PCR har længe været den mest anvendte metode til diagnostik af kighoste og udgjorde hhv. 78 % og 72 % af det totale antal påviste kighostetilfælde i 2011 og 2012, figur 1.

EPI-NYT uge 15 2013 figur 1 
Med hensyn til påvisning af kighoste blandt unge og voksne vinder serologisk diagnostik frem. Metoden blev introduceret ved Statens Serum Institut primo 2010, og i 2011 og 2012 blev henholdsvis 29 % og 41 % af alle tilfælde i aldersgruppen 15 år og derover påvist ved hjælp af serologi, figur 2.

EPI-NYT uge 15 2013 figur 2 
Serologi er kun anvendelig til diagnostik af personer ældre end 7 år. Dyrkning udgjorde hhv. 3 % og 2 % af alle påvist tilfælde i 2011 og 2012.

Kommentar

Incidensen for 2012 var den højeste siden 2004 (24 pr. 105), EPI-NYT 46/05. I årene 2005 til 2010 lå incidensen mellem 6 og 11 per 105. Den store stigning i incidens fra 2011 til 2012 skal ses på baggrund af dels et lavt antal tilfælde i 2011 og dels en stigende anvendelse af serologi i 2012, EPI-NYT 41/12.

Specielt bidrog introduktion af den såkaldte SSI ”hostepakke” (serologisk diagnostik for kighoste, mycoplasma- og klamydia-pneumoni) i november 2011 til den samlede stigning. Den øgede forekomst blandt mindre børn indikerer, at der også var tale om en reel stigning.

Der har tidligere - efter indførelse af acellulær kighostevaccine i 1997, men før indførelse af 5-års-booster i 2004 - været påvist næsten 2000 tilfælde af kighoste på et år, EPI-NYT 44/02 og 46/05.

Den øgede forekomst af kighoste i første halvår af 2012 blev beskrevet i EPI-NYT 41/12, og dette samt efterfølgende medieomtale stimulerede formentlig indsendelsen af prøver og medvirkede til det øgede antal påviste tilfælde i oktober og november 2012, figur 1. Stigningen er klinget af igen, men det aktuelle niveau er dog stadig højere end de foregående år.

I de første tre måneder af 2013 er påvist gennemsnitligt 46 tilfælde pr. måned, hvilket er mindre end de første tre måneder af 2012, men højere end samme periode i 2010 og 2011. Der er normalt en vis sæsonvariation med overvægt af tilfælde i 2. halvår.

Med henblik på fortsat molekylærgenetisk overvågning af bakteriepopulationen, er det vigtigt, at dyrkning fortsat foretages på et vist niveau.

Den stigende tendens er set i det meste af Europa samt i USA og Australien. Der er også her set en klar stigning i antal kighostetilfælde hos ældre børn, unge og voksne. En del af denne stigning skyldes nye og forbedrede diagnostiske metoder, men andre bidragende faktorer er øget bevidsthed om diagnosen samt tab af vaccineinduceret immunitet, idet tilgængelige kighostevacciner kun giver 4-12 års beskyttelse.

Tilfælde blandt voksne kan give anledning til smitte af uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn. Derfor har flere europæiske lande indført kighoste boostervaccination til teenagere. Dette gælder fx Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Norge and Italien.

I andre lande har man indført en pertussisholdig vaccination af gravide, ideelt først i 3. trimester, idet vaccination regnes for sikker. Dette gælder i Storbritannien, USA, Irland og dele af New Zealand. Herved overføres et højt niveau af antistoffer til barnet, og moderen er optimalt beskyttet mod kighoste omkring fødselstidspunktet.

Kighoste er en meget smitsom sygdom, og nogle lande, fx Frankrig, har forsøgt at begrænse kighostesmitte til særligt sårbare ved en såkaldt ”cocooning” strategi, hvor personer omkring det ubeskyttede spædbarn tilbydes vaccination, fx unge par, der planlægger graviditet, bedsteforældre, vuggestuepædagoger samt sundhedspersonale, som kommer i kontakt med nyfødte og spædbørn. Denne strategi blev også anvendt med succes under en kighosteepidemi i Californien i 2010.

Danmark regnes generelt for at have god kontrol af kighoste ved hjælp af det nuværende vaccinationsprogram, men det observerede aldersskift efter indførelse af boostervaccination i femårs-alderen i 2004 med ”peak” i forekomsten blandt 10-14-årige, tabel 2, samt den stigende påvisning af kighoste blandt voksne, som udtryk for afdækning af et ”mørketal”, medfører overvejelser om udvidelse af kighostevaccinationsprogrammet i fremtiden.
(T. Dalby, Mikrobiologi og Infektionskontrol, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, når tilfældet er laboratoriepåvist.

I 2011 blev anmeldt i alt 70 børn under 2 år med kighoste, i 2012 i alt 155 børn. Totalt var der 52 % drenge og 48 % piger. Der blev i 2011 og 2012 rykket for henholdsvis 39 % og 29 % af anmeldelserne. Små forskelle i antal laboratoriepåviste og anmeldte tilfælde under 2 år skyldes forskellig registrering og opgørelse omkring årsskiftet.

Aldersfordeling i måneder for børn under to år fremgår af figur 3. I 2011 var 62 (89 %) børn under 12 mdr. og i 2012 var 127 (82 %) under 12 mdrs. alderen.

Blandt de 70 anmeldte børn i 2011 under 2 år var 32 (46 %) uvaccinerede, mens tre (4 % )havde fået tre kighostevacciner. I 2012 var 72 af 155 børn (46 %) uvaccinerede, mens 15 (10 %) havde fået alle tre vaccinationer (DiTeKiPol/Hib). 

EPI-NYT uge 15 2013 figur 3 

Indlæggelse og sekvelae

Blandt de 70 anmeldte børn i 2011 blev i alt 44 børn (62 %) indlagt en eller flere dage. I 2012 var dette tal 95 (61 %). Blandt de helt små under 3 mdrs. alderen var alle 21 børn (100 %)i denne aldersgruppe indlagt en eller flere dage, og i 2012 var 50 ud af 51 børn (98 %) indlagt.

Baseret på anmeldelser og/eller epikriser blev der ikke registreret dødsfald i denne aldersgruppe pga. kighoste i 2011 og 2012, men der blev anmeldt flere børn med pneumoni og behov for C-pap behandling.

Smitteforhold

Smittekilden var i 2011 kendt for 47 % af de anmeldte børn, i 2012 var smittekilden kendt for 60 %. Søskende og andre husstandsmedlemmer udgjorde i 2011 32 % af smittekilderne, i 2012 var dette tal 43 %, figur 4.

EPI-NYT uge 15 2013 figur 4 

Smitte til og fra sundhedspersonale

I de individuelle anmeldelser er der i 2012 beskrevet ét tilfælde af kighostesmitte fra sundhedspersonale. Moderen (32 år gammel) til et 11 mdr. gammelt barn sad grundet sit arbejde som sygeplejerske fast vagt ved et indlagt barn med kighoste. Efterfølgende blev hun selv syg med kighoste, og hendes eget barn blev derefter smittet.

Ligeledes var der i 2012 et tilfælde hos en 57-årig sundhedsplejerske, som blev syg i august 2012 efter at være erhvervsmæssigt eksponeret af et spædbarn med kighoste. Hun blev podet og var positiv for kighoste. Efterfølgende blev Embedslægeinstitutionen i regionen involveret i kontaktopsporing og information til forældrene til de små og større børn, som sundhedsplejersken havde haft kontakt til i smitteperioden. Der er ikke oplysning om videre smitte til hverken spædbørn eller andre personer.

Kommentar

Forekomsten af kighoste hos børn under 2 år var i 2011 på niveau med det foregående år, mens der i 2012 sås en klar stigning. Stigningen var størst i første halvår af 2012. Det er ukendt i hvilket omfang, den øgede forekomst blandt ældre børn og voksne har påvirket opmærksomheden på diagnosen kighoste blandt børn under 2 år.

Rettidig kighostevaccination af spædbørn i form af DiTeKiPol/Hib er vigtig, da der først indtræder betydende beskyttelse mod kighoste efter to vaccinationer. De anbefalede vaccinationstidspunkter på 3, 5 og 12 måneder bør så vidt muligt overholdes. Der anbefales desuden en DiTeKiPol booster i 5-års-alderen.

Til ikke- eller delvis vaccinerede børn < 2 år, som eksponeres for kighoste, bør antibiotikaprofylakse overvejes efter retningslinjerne omtalt i EPI-NYT 41/12. Sundhedspersonale kan udgøre et smitterisiko for især mindre børn.

(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

10. april 2013