Uge 48 - 2012

Hiv 2011
Aids 2011

Hiv- og aids-årsopgørelsen integrerer fremover den årlige opgørelse samt den særlige ”lyserøde” hiv/aids-opgørelse.

Hiv 2011

I 2011 blev der anmeldt 267 tilfælde af nypåvist hiv-infektion, 193 mænd og 74 kvinder.
Medianalderen for mænd var 39 år (spændvidde 3-73), og for kvinder 34 år (spændvidde 9-66), tabel 1.
Der blev anmeldt tre børn på 3, 4 og 9 år, de øvrige tilfælde var 18 år eller ældre.

EPI-NYT uge 48 2012 tabel 1


Blandt de anmeldte var 157 danskere (heraf fem andengenerations-indvandrere) 89 indvandrere, 15 turister, og for seks var det oplyst, at personen enten var ”handlet” eller ”illegalt i landet”.

I alt 127 (48 %) var smittet i Danmark og 134 (50 %) i udlandet, figur 1 og 2. For seks (2 %) var smitteland uoplyst, tabel 2.

EPI-NYT uge 48 2012 tabel 2

Blandt 260 personer med oplysninger om smittemåde var 247 (95 %) smittet seksuelt, heraf 114 mænd, der har sex med mænd (MSM), og 133 heteroseksuelt smittede (HTX). Ti (4 %) var smittet ved i.v. stofbrug (IDU). I alt tre (1 %) var perinatalt smittet. To af børnene var født i udlandet, et barn var født i Danmark af en afrikansk mor, inden indførelsen af den generelle hiv-screening af gravide EPI-NYT 14-15/12

EPI-NYT uge 48 2012 figur 1

EPI-NYT uge 48 2012 figur 2

Af de anmeldte tilfælde havde 137 (51 %) bopæl i Region Hovedstaden, tabel 3.


EPI-NYT uge 48 2012 tabel 3

Blandt indvandrerne kom 36 (40 %) fra Afrika syd for Sahara, 26 (29 %) fra Europa inkl. Tyrkiet, 19 (21 %) fra Asien, fem (6 %) fra Nord- eller Sydamerika, og tre (3 %) fra Nordafrika/Mellemøsten.
Oplysning om indvandringsår forelå hos 69 (97 %) af 71 indvandrere, der var anmeldt som smittet før ankomst til Danmark. I alt 42 % af disse var indvandret i 2011.

Danske mænd

Ud af de 142 danske mænd var 91 (64 %) MSM. I alt 39 var HTX: i 28 tilfælde smittet af en kvinde fra en kendt risikogruppe og i 11 tilfælde uden kendt risiko. Fem (4 %) var smittet ved IDU, ét barn var smittet ved fødslen og i seks tilfælde var smittemåden uoplyst. Blandt MSM var 16 (18 %) smittet i udlandet og blandt HTX var 23 (59 %) smittet i udlandet.

Danske kvinder

Ud af de 15 danske kvinder var 13 (87 %) HTX: ti var smittet af en mand med kendt risiko, og tre var smittet af en mand uden kendt risiko. To (13 %) var IDU. To af de 15 kvinder (13 %) var fundet via gravidscreeningen, EPI-NYT 14-15/12. To (13 %) var smittet i udlandet, begge HTX.

Indvandrermænd


Ud af de 46 indvandrermænd var 21 (46 %) MSM. I alt 23 (50 %) var HTX: i 19 tilfælde smittet af en kvinde fra en kendt risikogruppe og i fire tilfælde uden kendt risiko. Én var smittet ved IDU, og én var perinatalt smittet. Blandt MSM var syv (33 %) smittet i Danmark, dette tal var fire (17 %) for HTX. For to (én MSM og én HTX) var smitteland uoplyst.

Indvandrerkvinder

Blandt 43 indvandrerkvinder var 41 (95 %) HTX: i 39 tilfælde smittet af en mand fra en kendt risikogruppe og i to tilfælde uden kendt risiko. Én var IDU, og én var smittet perinatalt. Blandt HTX-smittede indvandrerkvinder var tre (7 %) anmeldt som smittet i Danmark. De øvrige 40 kvinder var smittet i udlandet. Otte af de 45 kvinder (18 %) var fundet via gravidscreeningen, EPI-NYT 14-15/12.

Turister og andre

Blandt 15 turister var 4 mænd og 11 kvinder. Én var MSM, 11 HTX, én IDU, og to havde ingen kendt risiko. Tre af de anmeldte turister var gravide.
Desuden blev der er i 2011 anmeldt fire personer anført som ”handlet” samt to personer anført som ” illegalt i landet”.

CD4-tal og behandlingsstart

Blandt 245 anmeldte med bopæl i Danmark var der oplysninger om CD4-tal og/eller aids på diagnosetidspunktet for 225 (92 %), figur 3. For de resterende 20 kunne CD4-tallet ikke indhentes.

CD4-tallet er markør for hiv-virus’ påvirkning af det cellulære immunforsvar. CD4-tal under 350 celler pr. µl blod er på nuværende tidspunkt indikation for HAART-behandling i Danmark. Blandt MSM har andelen med CD4-tal på 350 eller derover ved diagnosen ikke vist nogen klar tendens til at øges gennem de seneste fem år, figur 4. 

EPI-NYT uge 48 2012 figur 3

EPI-NYT uge 48 2012 figur 4

Blandt 91 MSM, der var anmeldt som homoseksuelle, og havde oplyst CD4-tal, var andelen med CD4-tal under 350 ved diagnosen 34 % mens den var 60 % for 15 MSM der var anmeldt som biseksuelle.

Blandt 53 personer, der var HTX via en person fra Afrika syd for Sahara, og hvor CD4 tallet var oplyst, havde 41 (77 %) et CD4-tal under 350 ved diagnosen, mens denne andel var 66 % blandt 32 personer, der var smittet ved HTX med en person fra Sydøstasien.

Blandt personer med oplyst CD4-tal var 12 personer smittet i Danmark ved HTX med en person uden kendt risiko, heraf havde fem (42 %) CD4-tal under 350. Det samme gjaldt ni (50 %) af 18 personer smittet i Danmark ved HTX med en person med kendt risiko.

Resistensforhold blandt nydiagnosticerede

Andelen af resistent hiv blandt nydiagnosticerede ligger på 6 %, figur 5.
PI angiver andelen af personer diagnosticeret med resistensmutationer mod proteasehæmmere. NRTI angiver andelen af personer diagnosticeret med resistensmutationer mod nukleosidhæmmere. NNRTI angiver andelen af personer diagnosticeret med resistensmutationer mod non-nukleosidhæmmere. Dbl angiver at der er resistensmutationer mod to stofklasser.

Opgørelsen omfatter alle nydiagnosticerede hiv-patienter, som henvises til en infektionsmedicinsk afdeling og får foretaget en genotypisk resistenstest inden for et år efter diagnose, forud for behandlingsstart. Omtrent 50 % af nydiagnosticerede bliver inkluderet i denne undersøgelse, ca. 150 personer pr. år. I alt er der undersøgt sekvenser fra 1700 personer, hvoraf der var resistensgivende mutationer i 103 sekvenser (6,1 %). 

EPI-NYT uge 48 2012 figur 5

Aids 2011

I 2011 blev 59 personer anmeldt med aids, 40 (68 %) mænd og 19 (32 %) kvinder, tabel 4. 

EPI-NYT uge 48 2012 tabel 4

Blandt mænd var 14 (35 %) MSM, 20 (50 %) HTX, fire smittet ved IDU, og for to forelå ingen oplysninger om smitterisiko. Medianalderen var 42 år (spændvidde 26-69).
Blandt kvinder var 18 HTX og én ved IDU. Medianalderen var 36 år (spændvidde 23-50).

I alt 27 personer var indvandrere, 13 mænd og 14 kvinder. Blandt de indvandrede havde de 21 (78%) fået stillet diagnosen hiv samtidig med diagnosen aids. Én af disse var indvandret til Danmark i 2011, tre i 2010, mens de øvrige var indrejst flere år tidligere.

Af de 59 personer, der fik diagnosen aids i 2011, fik 46 (78 %) påvist hiv-infektion samme år.
I 2011 døde ni personer, der tidligere var anmeldt med diagnosen aids.
Figur 6 viser antal personer diagnosticeret med aids i årene 1980-2011 samt antallet af disse, som fortsat var i live 13. november 2012. 

EPI-NYT uge 48 2012 figur 6

Kommentar

MSM og indvandrere, der er HTX-smittede før ankomsten til Danmark, udgør fortsat de største smittegrupper.
Der foreligger betydelig evidens for, at velgennemført kombinationsbehandling af hiv (HAART) medfører virus-suppression, der reducerer sygeligheden hos den enkelte patient, og gør risikoen for videresmitte med hiv forsvindende lille.
 
Derfor bør så stor en andel som muligt af de endnu ikke diagnosticerede hiv-positive testes og tilbydes behandling. En hiv-test kræver ikke skriftligt samtykke, men kan tilbydes på lige fod med enhver anden blodprøve, altså med patientens mundtlige samtykke. Testen bør tilbydes på bred indikation overfor personer, der kan have været i risiko, herunder indvandrere fra højendemiske lande på indrejsetidspunktet eller snarest herefter.

Personer med et CD4-tal under 350 betragtes som sent hiv-testede, da de er blevet diagnosticeret så sent i forløbet, at de allerede er behandlingskrævende. I 2011 var det fortsat over halvdelen af de anmeldte, der var diagnosticeret med et CD4-tal under 350.

Blandt MSM diagnosticeredes fire ud af 10 med et CD4-tal under 350, skønt MSM er i størst risiko for at blive smittet, og har størst kendskab til hiv. Angst for stigma og diskrimination bærer, i højere grad end manglende kendskab til hiv, skylden for, at så stor en andel i denne gruppe ikke bliver testet regelmæssigt. Dette understreges af forskellen i testning mellem homo- og biseksuelle MSM, hvor sidstnævnte gruppe diagnosticeres senere.

Blandt heteroseksuelt smittede var andelen, der blev diagnosticeret sent endnu større end blandt MSM. Især blev personer der var heteroseksuelt smittet af personer fra Afrika og Asien diagnosticeret sent: kun i hhv. 23% og 34% af tilfældene var CD4-tallet over 350. Sundhedsstyrelsens retningslinier for testning, EPI-NYT 46/09 og 48/09, anbefaler regelmæssig hiv-test af MSM samt test af alle indvandrere ved ankomst fra højendemiske områder. Desuden anbefales test af personer, der har symptomer, der ikke umiddelbart kan forklares, herunder de såkaldte indikator-sygdomme.

I dette års hiv-opgørelse er for første gang medtaget data om behandlingsresistens. Det er glædeligt, at der i Danmark fortsat er en lav forekomst af overførte resistensmutationer. Det vil fortsat være vigtigt at monitorere behandlingsresistens, ikke mindst i lyset af muligheden for indførelse af såkaldt PREP, Præ-ekspositions profylakse, altså forebyggende behandling mod hiv, for eksempel hos MSM med mange partnere, hvor kondombrug skønnes utilstrækkelig. Denne behandling er netop blevet tilgængelig i USA.

Der anmeldes fortsat et lille antal personer med aids i Danmark, og hovedparten anmeldes med hiv samtidig. Dette er udtryk for, at de har været smittet i mange år før de bliver testet for hiv. I de få tilfælde, hvor en kendt hiv-infektion udvikler sig til aids, kan der være tale om behandlingssvigt, eller andre forhold som fx bivirkninger eller manglende adherence, der gør at patienten ikke kan behandles optimalt.
(A.H. Christiansen, S. Cowan, Afdeling for infektionsepidemiologi, A. Audelin, Virus Overvågning og Forskning)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)  

Læs tidligere numre af EPI-NYT

28. november 2012