Uge 14/15 - 2012

Screening af gravide for hepatitis B, hiv & syfilis 2011

Screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis 2011

Screening af alle gravide for hepatitis B blev indført 1. november 2005, EPI-NYT 41/05, og for hiv og syfilis 1. januar 2010, EPI-NYT 27-33/10. I 2011 blev der udført 63.976 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Blandt disse blev 63.229 (99%) testet for hepatitis B (HBsAg), 63.104 (99%) for hiv og 62.678 (98%) for syfilis, figur 1.

HBsAg-positive gravide

Ud af 63.229 tests var 181 positive (0,3%), hvilket er på niveau med tidligere år. I alt 114 kvinder blev fundet HBsAg-positive for første gang i 2011. Heraf blev 108 (95%) anmeldt til det lovpligtige nationale meldesystem for hepatitis B. De resterende 67 kvinder (36%) var allerede fundet HBsAg-positive i den generelle screening i forbindelse med tidligere graviditeter.

HBeAg, en markør for sygdomsaktivitet, blev påvist hos 25 (14%) af kvinderne. Forekomsten af HBeAg var højest hos kvinder fra Sydøstasien, tabel 1

Hiv-positive gravide

Ud af 63.104 hiv-tests var 39 (0,06%) positive. Tolv kvinder havde ny-påvist hiv og 27 kvinder var kendt hiv-positive. Alle blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for hiv. To af de tolv kvinder med ny-påvist hiv var danskere, tabel 2. Blandt de ti udenlandske kvinder med ny-påvist hiv var fem indvandret for et til tre år siden, én i 2011 og én for 13 år siden; derudover var to turister og én studerende på midlertidigt ophold.

Gravide med syfilis

Blandt 62.678 tests blev 150 fundet positive. Efterfølgende blev 137 af de 150 (91%) re-testet ved hjælp af en konfirmatorisk serologisk undersøgelse: seks af disse fik påvist aktuel syfilis, svarende til 0,01% af de testede gravide. De seks fordelte sig på to danskere, to fra Mellemøsten, én østeuropæer og én afrikaner. Fem af disse blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for syfilis.

Kommentar

Hovedparten af de gravide, der findes positive for hepatitis B (HBV), hiv eller syfilis i gravidscreeningen, tilhører fortsat risikogrupper, men der er i lighed med sidste år fundet et lille antal danske kvinder udenfor risikogruppe med hhv. HBV, hiv og syfilis.

Andelen af gravide, der blev screenet for hiv og syfilis er steget væsentligt siden indførslen i 2010, EPI-NYT 15/11. For hiv blev andelen af testede forøget fra 95% i 2010 til 99% i 2011, og for syfilis steg andelen fra 94% til 98%. For HBV faldt andelen en smule, men ligger fortsat højt med 99%, figur 1.

Efter de første år af den generelle screening, hvor epidemiologisk afdeling var i kontakt med såvel praktiserende læger som fødeafdelinger om hver enkelt gravid HBV-bærer, faldt andelen af gravide HBV-bærere anmeldt til det lovpligtige nationale meldesystem for hepatitis B. I 2010 var således kun 64% af de flergangs-gravide og 41% af førstegangs-gravide anmeldt, EPI-NYT 15/11.

I 2011 har epidemiologisk afdeling sendt anmeldelsesblanketter til de læger, der ikke har anmeldt gravide HBV-bærere til det lovpligtige nationale meldesystem. Dette har ført til en næsten komplet anmeldelses-procent i 2011, hvor 95% af de førstegangs-gravide blev anmeldt.

Seks ud af syv ny-diagnosticerede hiv-positive indvandrere havde boet i Danmark i flere år. Disse kvinder burde være diagnosticeret ved ankomsten til Danmark, hvilket kunne have medført tidligere behandling, og muligvis forbedret prognose. Sundhedsstyrelsen anbefaler testning af indvandrere fra lande med høj forekomst af hiv hurtigst muligt efter ankomsten til Danmark, EPI-NYT 46/09.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for gravidscreening, EPI-NYT 27-33/10 skal gravide, der screenes positive for syfilis, have foretaget fuld serologisk undersøgelse for at udelukke falsk positive resultater. Der er fortsat en høj forekomst af falsk positive screeningsresultater, idet kun 4% af de re-testede viste sig at have aktuel syfilis.

Tretten gravide, som var screenings-positive for syfilis, er det fortsat ikke lykkedes at få re-testet. Blandt disse kan der muligvis findes enkelte med aktuel syfilis.

Den generelle screening af gravide medfører, at mor-barn smitte med de tre sygdomme i de fleste tilfælde kan afværges, men også at ny-diagnosticerede gravide kan blive tilbudt udredning og behandling. Det er således vigtigt, at den praktiserende læge henviser gravide patienter, der gennem screeningen er diagnosticeret med en af de tre sygdomme, til specialafdelinger. Den gravides partner og øvrige børn skal indkaldes til blodprøve-undersøgelse og viderehenvises, hvis de findes positive. Børn og partnere til HBV-bærere kan gratis vaccineres mod HBV, hvis de findes negative i forbindelse med denne undersøgelse, EPI-NYT 33/06.

(O. Wojcik, S. Cowan, A.H. Christiansen, B. Søborg, Afd. for Infektions-epidemiologi, S. Hoffmann, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

11. april 2012