Uge 46 - 2011

MRSA 2010, 
Europæisk Antibiotikadag

MRSA 2010

I 2010 blev påvist 1097 nye tilfælde af MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus). Dette var en stigning på 34% fra 817 tilfælde i 2009, figur 1.
Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark. Udlandssmitte var oplyst for 247 tilfælde (23%).
Medianalder var 66 år for tilfælde erhvervet på sygehus og 34 år for samfundserhvervede tilfælde.
I 647 (59%) tilfælde var klinisk infektion årsagen til prøvetagning, og heraf blev MRSA hyppigst påvist fra hud og sår: 489 tilfælde (74%). I 21 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod.
Der blev i 244 tilfælde oplyst om disponerende faktorer: de hyppigste var sår (151 tilfælde), kroniske hudlidelser (38) og fremmedlegemer, f.eks. dræn, urinvejs- eller intravenøse katetre (37).
Antallet af infektioner erhvervet på hospital lå som i 2009 på et lavt niveau (34), mens antallet erhvervet i udlandet og antallet fundet i samfundet, men hvor der var angivet kontakt med sygehus/plejehjem, steg, figur 2.
I 40 tilfælde var der kendt eksposition til MRSA, tabel 1.

Udbrud

Der blev identificeret 21 udbrud omfattende i alt 94 tilfælde. Det største udbrud omfattede ni beboere på et plejehjem. Der var flere udbrud på neonatalafdelingen på Rigshospitalet, bl.a. omfattende otte (CC30) og syv (CC22) tilfælde blandt både patienter, pårørende og personale. Udbrud på neonatalafdelinger har tidligere været rapporteret, EPI-NYT 48/08.

Epidemiologisk klassifikation

Epidemiologisk klassifikation baseret på de formodede smitteforhold på baggrund af epidemiologiske og mikrobiologiske oplysninger fremgår af tabel 1.
Antal hospitalserhvervede tilfælde var fortsat lavt. Hovedparten af tilfældene var erhvervet i samfundet hos personer uden kendt kontakt til hospitaler eller plejehjem (578 tilfælde).
I 331 tilfælde (57%) var der kendt eksposition til en person med MRSA, hyppigst et familiemedlem (69%) fulgt af eksposition til svin (CC398-klonen, se nedenfor).

Typning

De 1097 isolater tilhørte 180 forskellige spa-typer, der overordnet var grupperet i 18 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største CC-grupper, CC8 (N=212) og CC5 (N=195) udgjorde 37% af isolaterne og bestod af hhv. 18 og 24 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 55% af samtlige isolater, heraf var t002 (N=110; CC5) og t034 (N=93; CC398) de to hyppigste. Yderligere detaljer omkring typning og resistensprofiler relateret til spa-typerne kan ses i DANMAP 2010-rapporten på www.danmap.org.

MRSA CC398

I 2010 var der fortsat en kraftig stigning i antallet af personer smittet med MRSA CC398, som primært påvises hos personer med kontakt til svin (N=109). Dette skal ses i forhold til 40 tilfælde i 2009. I 15 tilfælde havde personerne dog ingen direkte kontakt til svin eller delte husstand med én, der havde svinekontakt.

Fund af ny MRSA-variant

I 2011 blev der fundet en ny variant af mecA genet (det gen, der giver MRSA fænotypen) kaldet mecALGA251. Genet har hidtil ikke kunnet påvises med de anvendte konfirmatoriske metoder, og isolaterne har derfor været svaret ud som resistente, men de har ikke været klassificeret som MRSA. Retestning af ældre isolater har påvist genet i et isolat tilbage fra 1975. I 2010 var der 21 tilfælde af denne type, og typen synes også at være i fortsat stigning i 2011. Genet er fundet i to CC-grupper (C130, C1946), der også har relation til køer og får.

Kommentar

Antallet af nye MRSA-tilfælde var i 2010 det højeste siden midten af 1970’erne. Antallet af hospitalserhvervede tilfælde forblev uændret lavt, hvilket kan tages som udtryk for, at handlingsplanen fra 2006 virker. Der sås imidlertid fortsat en stigning i både de samfundserhvervede samt importerede tilfælde.
Det store antal forskellige spa-typer indikerer, at MRSA gentagne gange importeres til Danmark. Her giver de anledning til spredning, specielt i husstandene.
I 2010 var der desuden en kraftig stigning i antallet af tilfælde relateret til svin, som nu udgør i alt 10% af nye tilfælde på landsplan og i nogle regioner op til 30%. Derfor foreslås det i den igangværende revision af MRSA-handlingsplanen, at kontakt til svin bliver indført som risikofaktor, samt at opfølgning efter behandling af bærertilstand intensiveres; sidstnævnte for at mindske spredningen af MRSA i samfundet.
(A. Petersen, A.R. Larsen, M. Sørum, R.L. Skov, Stafylokoklaboratoriet, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Epidemiologisk afdeling)

Europæisk antibiotikadag

Den 18. november 2011 afholdes den 4. Europæiske Antibiotikadag (European Antibiotic Awareness Day), som er et fælles europæisk initiativ med 37 deltagende lande.
Europæisk Antibiotikadag er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvis formål er at skabe opmærksomhed om korrekt brug af antibiotika.
På verdensplan er der et stort overforbrug af antibiotika, som medfører, at der udvikles bakterier, der er resistente over for antibiotika. Mere information om Europæisk Antibiotikadag og antibiotikaresistens kan findes på www.ssi.dk og www.ecdc.europa.eu.
(A.M. Hammerum, Mikrobiologisk Overvågning & Forskning) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

16. november 2011