Uge 22 - 2012

HPV-vaccination: Tilslutning 2011

HPV-vaccination - Tilslutning 2011

1. januar 2009 indførtes vaccination mod humant papillomavirus (HPV) i det danske børnevaccinationsprogram til piger i 12-års-alderen født i 1996 og herefter. Endvidere blev piger født i 1993, 1994 og 1995 tilbudt gratis HPV-vaccination i et catch-up program fra oktober 2008 og indtil udgangen af 2010, EPI-NYT 35/08 (pdf).

Den 4-valente HPV-vaccine, som anvendes i det danske børnevaccinationsprogram, har været markedsført i Danmark siden 23. oktober 2006. Det er således forventeligt, at en andel af især de tidlige årgange af piger omfattet af catch-up programmet har fået selvbetalte vacciner. I forbindelse med etablering af Det Danske Vaccinationsregister er indhentet oplysninger om HPV-vacciner udstedt på recept. Disse vacciner tæller med i opgørelsen på samme måde, som vacciner afregnet med Sygesikringen af den praktiserende læge.

Tilslutningen er beregnet på baggrund af person-identificerbare data fra den nationale børnevaccinationsdatabase. Data er opgjort den 16. april 2012. Der går 2-3 måneder, fra en vaccination er foretaget, til den registreres i børnevaccinationsdatabasen.

Beregningsmetode

Ved opgørelse af vaccinationstilslutning er brugt de ydelseskoder, som praktiserende læger anvender til afregning for henholdsvis første, anden og tredje HPV-vaccination. Hvis den praktiserende læge har brugt den samme kode for alle tre HPV-vaccinationer for den samme pige, er koderne automatisk blevet ændret til de manglende koder. Samme metode er brugt til at medtælle HPV-vacciner indløst på recept, idet det antages, at alle indløste vacciner er givet. Tælleren er således fx antal piger født i 1993, som har modtaget første HPV-vaccination, og nævneren er antal piger fra denne årgang bosiddende i Danmark på opgørelsestidspunktet.

Tilslutning til catch-up-program

I alt 86-89% af piger født i 1993, 1994 og 1995 har fået den første HPV-vaccination, 83-86% den anden og 78-83% den tredje, tabel 1.

Tilslutning til vaccinationsprogram

I alt 88-90% af piger født i 1996, 1997 og 1998 har fået den første HPV-vaccine, 83-86% den anden og 76-82% den tredje, tabel 1.
Piger født i 1999 var ikke færdig-vaccineret på opgørelsestidspunktet og har derfor en forventet lavere tilslutning end andre fødselsårgange.

Tilslutning på landsplan

Der er geografiske forskelle i tilslutning til HPV-vaccination. Opgjort på landsdele er tilslutningen lavest i København by, dvs. Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner. Denne tendens ses både for catch-up-programmet og det almindelige vaccinationsprogram, tabel 2.

Den gennemsnitlige vaccinationstilslutning til den tredje HPV-vaccination var for årgangene 1993-98 på 72% (12165/16801) for København by mod 81% (153433/189532) i resten af landet. Betragtes tilslutningen på kommuneniveau ses, at den lave tilslutning i København by, primært er i Københavns og Frederiksberg Kommuner på hhv. 71% (9023/12724) og 74% (1524/2048), mens den i Dragør og Tårnby kommune er hhv. 79% (427/538) og 80% (1191/1491).

Opgøres tilslutningen separat for alle 98 kommuner ses, at tilslutningen er lavest i de små kommuner Læsø og Ærø på hhv. 66% (33/50) og 69% (146/212). Den højeste tilslutning ses i Skive på 90% (1748/1940). Udover den lave tilslutning i Københavns kommune ses også en lav tilslutning i andre kommuner som fx Lolland 72% (1128/1570) og Vordingborg 72% (1234/1724). Detaljerede tal vedrørende tilslutning til børnevaccinationsprogrammet kan ses på SSI’s nye applikation under www.ssi.dk/data, EPI-NYT 17/12. Her kan man vælge at få data vist på et danmarkskort, og således hurtigt få overblik over vaccinationstilslutningen i kommuner og landsdele. Der er mulighed for at tilpasse opgørelserne på køn, relevante fødselsårgange, kommuner og landsdele.

Kommentar

Tilslutningen til HPV-vaccination for det nu afsluttede catch-up program, hvor HPV-vacciner udleveret på recept er talt med i opgørelsen, er tilfredsstillende. Tilslutningen til HPV1 ligger på niveau med MFR2 vaccinationen, som gives i 12-års-alderen, www.ssi.dk/data.

Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet for 12-årige piger født i 1996, 1997 og 1998 viser en tilslutning, som er marginalt højere end til catch-up programmet for HPV1, på samme niveau for HPV2 og ca. 2 procentpoint lavere for HPV3. Det er især for årgang 1998, at tilslutningen til HPV3 er lav, og det antages, at dette skyldes forsinkelse og ikke et fravalg af vaccination. Afdeling for Infektionsepidemiologi får mange forespørgsler om forholdsregler ved forsinket HPV-vaccination. Det anbefales, at alle tre vacciner gives inden for ét år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt. Der begyndes ikke forfra.

Samlet set vurderes det, at indførelsen af HPV-vaccination til piger i børnevaccinationsprogrammet er blevet godt modtaget. Der er dog brug for fortsat opmærksomhed omkring HPV-vaccination for at fastholde og gerne forbedre tilslutningen.
(P. Valentiner-Branth, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

30. maj 2012