Uge 49 - 2011

Tuberkulose 2010, del I

Tuberkulose 2010, del I

I 2010 blev anmeldt i alt 359 tilfælde af tuberkulose (TB), 130 (36%) hos personer af dansk herkomst og 229 (64%) blandt indvandrere eller efterkommere. Den samlede incidens var 6,5 pr. 105.

M/K-ratio var 1,8 for danskere og 1,2 for indvandrere. Medianalder var 49 år (spændvidde 1-85) for danskere og 37 år (spændvidde 2-83) for indvandrere. Fordeling på landsdele og herkomst fremgår af tabel 1.

I alt 46 (13%) patienter blev anmeldt med recidiv, heraf var 18 grønlændere ni danskere, otte somaliere, to filippinere, og én fra hhv. Færøerne, Polen, Rumænien, Indien, Thailand og Cambodja. For tre patienter var herkomstland ukendt. For 53 patienter (15%), 26 danskere og 27 indvandrere, blev oplyst om hjemløshed og/eller misbrug. Blandt indvandrere var de 16 af grønlandsk herkomst.

Oplysning om samtidig hiv-infektion, og dermed aids, forelå i ni tilfælde, hos to danskere og syv indvandrere. Fordeling på lokalisation af TB og herkomst fremgår af tabel 2.

Smitteland og etnicitet

På baggrund af anmeldelserne var i alt 146 patienter formodet smittet i Danmark, heraf var 109 af dansk herkomst. I alt 37 indvandrere var formodet smittet i Danmark, heraf var 20 fra Grønland, seks fra Somalia og de resterende 11 tilfælde fra ni forskellige lande. Seks danskere var formodet smittet i Afrika (1), Asien (4) eller Sydamerika (1). For de resterende 15 danskere var smitteland ukendt. I alt 117 indvandrere var formodet smittet i oprindelseslandet, heraf 21 somaliere, 20 grønlændere, 11 filippinere, 10 thailændere, ni indere, syv rumænere og seks pakistanere. I alt 75 indvandrere havde ukendt smitteland.

TB blandt børn

Der blev anmeldt 20 tilfælde af TB hos børn under 15 år, heraf var otte (40%) under fem år. Halvdelen (10) af børnene var danske; alle var smittet i Danmark. Af de 10 indvandrerbørn var fire (40%) formodet smittet i Danmark og de resterende seks (60%) i forældrenes oprindelsesland.
I alt fem (25%) børn, heraf tre danske, var sandsynligvis smittet af et familie- medlem, som havde haft TB inden for de sidste 3 år. To danske børn havde haft kontakt til én person, der havde haft TB for mindre end 3 år siden, mens et indvandrerbarn havde haft kontakt til en person, der havde haft TB for mere end 3 år siden. For i alt 12 børn var smittekilden ukendt eller uoplyst.
I alt 18 (90%) børn, ni danske og ni indvandrerbørn, havde lunge-TB.
Ét indvandrerbarn havde cerebral TB, og ét dansk barn havde TB i glandler.

Erhvervssmitte

I alt otte personer var ifølge anmeldelsen formodet smittet på arbejdet, seks danskere og to indvandrere. Syv havde positiv dyrkning, for hvilke DNA-typning ved hjælp af MIRU-VNTR- metoden var mulig, EPI-NYT 50/10.
En dansk mand havde arbejdet i både Afrika og Asien. DNA-typning viste et unikt mønster, hvilket sandsynliggør smitte udenfor Danmark. En dansk mand havde tidligere været eksponeret for TB i militæret. DNA-typning viste 11 andre personer i samme cluster, men erhvervssmitte kunne ikke sandsynliggøres yderligere.
En dansk mand havde arbejdet i en børnehave med mange børn af anden etnisk baggrund, uden at der var kendt eksposition. DNA-typning viste et unikt mønster, hvilket gør smitte i Danmark usandsynlig.
En ikke-dansk dyrlæge var formodentlig smittet med Mykobakterium bovis via sit arbejde på et slagteri i hjemlandet. DNA-typning foreligger ikke, men da M. bovis er sjælden hos mennesker, er smitte via kvæg sandsynlig.
En ikke-dansk mand var muligvis eksponeret for TB som sømand. DNA-typning viste et unikt mønster, hvilket sandsynliggør smitte i udlandet.
En dansk kvinde var muligvis smittet via sit arbejde som sundhedspersonale på et sygehus, hvor hun havde regelmæssig kontakt til TB-patienter.
DNA-typning viste tre andre patienter i samme cluster. Ud fra oplysninger om disse patienters indlæggelse for TB, var erhvervssmitte sandsynlig.
Endnu en dansk kvinde var muligvis smittet via sit arbejde som sundheds-personale på et sygehus. DNA-typning viste, at kun én anden person havde samme mønster. Efter indhentning af supplerende oplysninger var erhvervssmitte sandsynlig.

(P.H. Andersen, Epidemiologisk afd., T. Lillebæk, National afdeling for TB og mykobakterier) 

Kommentar følger i del II

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

7. december 2011