Uge 4 - 2011

Rabies 2010 
- Rabiesprofylakse 
- Rabies i hunde på Bali 
- Rabies hos dyr 
Europæisk uddannelse til feltepidemiolog (EPIET)

Rabiesprofylakse

Ved bid i Danmark er flagermus almindeligvis den eneste indikation for profylaktisk behandling mod rabies. Hvis der efter bid af andre dyr er begrundet mistanke om rabies, bør dyret undersøges af en dyrlæge. Dyrlægen vil, om nødvendigt, aflive dyret og foranstalte videre undersøgelse for rabies.

I andre dele af verden er rabies mere udbredt. Smitteoverførsel sker ved penetrerende bid af et rabiesinficeret dyr, eller i sjældne tilfælde ved direkte kontakt mellem inficeret spyt og slimhinder eller sår.

Profylaktisk behandling efter mulig eksposition drøftes med Epidemiologisk afdeling, hvorfra human rabies immunoglobulin (HRIG) og vaccine kan rekvireres af praktiserende læger på Sygesikringens regning.
Anbefalingerne for profylakse omfatter både præ- og posteksposition, EPI-NYT 37/10.

Post-ekspositionsprofylakse

I 2010 blev i alt 113 personer sat i profylaktisk behandling mod rabies efter bid af dyr, tabel 1.
I alt 64 personer blev behandlet med HRIG ud over vaccination.

Bid af flagermus i Danmark var årsag til, at 15 personer blev sat i profylaktisk behandling. Én flagermus blev sendt til undersøgelse, og prøven var negativ, hvorefter behandlingen blev afbrudt.
Fem personer i en familie blev bidt af familiens hund, som blev aflivet. Dyrlægen mente efterfølgende, at hunden kunne have rabies, og da den ikke kunne undersøges, blev familien sat i behandling.

En person, der var bidt af en mink, blev sat i profylaktisk behandling. Profylaktisk behandling var i de to sidstnævnte tilfælde ikke indiceret, da der ikke er rabies blandt hverken hunde eller mink i Danmark.

En person blev sat i profylaktisk behandling efter bid af en ged. Da der tidligere har været konstateret flagermus-rabies hos enkelte får i Danmark, EPI-NYT 24/03 (pdf), blev geden sendt til undersøgelse og fundet negativ for rabies. Behandlingen blev herefter afbrudt.

Derudover var 18 personer eksponeret i øvrige Europa (inkl. Tyrkiet), 63 i Asien, syv i Afrika, to i Mellem- og Sydamerika, og én person i Grønland.
I alt 41 personer blev behandlet efter mulig eksposition for rabies i Thailand, heraf var 23 personer bidt af hunde, 16 af aber og to af hhv. en tiger og en rotte.

Kommentar

Mulig eksponering for rabies i udlandet var den hyppigste årsag til profylakse, idet 81 procent af alle havde været i udlandet, heraf knap halvdelen i Thailand.
Der er over den seneste tiårsperiode set en opadgående tendens i antal personer sat i profylaktisk behandling efter dyrebid i Thailand. De seneste fire år er 41-50 personer årligt blevet behandlet.

Ved rådgivning før udlandsrejse, er det vigtigt at nævne risikoen for rabies ved kontakt med dyr, og at tilråde restriktiv dyrekontakt og hurtig lægekontakt i tilfælde af dyrebid.

Rabies i hunde på Bali

Der har siden september 2008 været et udbrud af rabies i hundebestanden på Bali. Over 100 lokale personer er døde af rabies. Disse personer har været udsat for hundebid, men har ikke været vidende om eller haft mulighed for behandling.

Udbruddet var i starten lokaliseret til den sydlige del af Bali, men har nu spredt sig til hele øen og naboøen Nusa Penida.
Myndighederne søger at skaffe tilstrækkeligt med vaccine, at slå gadehunde ihjel og vaccinere alle andre hunde.
Tre danske turister blev i 2010 sat i post-ekspositionsprofylakse efter bid af hund på Bali.

Kommentar

Der er ikke rejserestriktioner til Bali eller nærliggende områder. Rejsende til Bali bør være opmærksomme på risikoen for rabies og undgå dyrekontakt. Ved dyrebid skal man omgående søge lægehjælp og opstarte vaccination m.v. Ved længerevarende rejse kan vaccination overvejes, EPI-NYT 37/10.
(A.H. Christiansen, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling) 

Rabies hos dyr

Siden 1982 har Danmark været fri for klassisk rabiesvirus.
Infektion med klassisk rabiesvirus forekommer endemisk i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til slædehunde og andre pattedyr. I 2010 blev der påvist klassisk rabiesvirus i seks polarræve fra Grønland, tabel 2.

Flagermus er reservoir for flagermus-rabiesvirus (European Bat Lyssavirus, EBLV). EBLV blev første gang påvist i flagermus i Danmark i 1985 og sidste positive fund var i 2009.
(T.B. Rasmussen, DTU Veterinærinstituttet, Lindholm)

EPIET

Det er nu igen muligt at søge optagelse på en toårig europæisk uddannelse til felt-epidemiolog, EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training).

Under uddannelsen opnår man færdigheder inden for overvågning og kontrol af smitsomme sygdomme, udbrudsopsporing og – håndtering, anvendt forskning, kommunikation m.v.
Uddannelsen starter i september 2011 og foregår under to års udstationering i et andet europæisk land.

Der er ansøgningsfrist den 6. februar 2011.
Yderligere oplysninger kan fås på www.ecdc.eu eller ved henvendelse til Kåre Mølbak, Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut.
(Epidemiologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

26. januar 2011