Uge 37 - 2011

Meningokoksygdom 2010

Meningokoksygdom 2010

I Danmark overvåges invasiv meningokoksygdom (MS) i det kliniske meldesystem (blanket 1515) og af Neisseria og Streptokok Reference Laboratoriet, som modtager meningokokisolater fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

I 2010 modtog Epidemiologisk afdeling 73 anmeldelser for patienter med invasiv meningokoksygdom.
Der måtte rykkes for anmeldelse for 30 (41 %) af tilfældene.

Fordeling på landsdele fremgår af tabel 1.

Diagnose

Af de 73 tilfælde havde 39 meningitis, 22 sepsis og 12 både meningitis og sepsis.
Der blev diagnosticeret 36 tilfælde (49 %) af MS med serogruppe B, 26 (36 %) med serogruppe C og ét (1 %) med hver af serogrupperne X, Y og E29. Otte (11 %) tilfælde var med ukendt serogruppe. Der blev ikke anmeldt tilfælde af serogruppe A eller W135.

Fordelingen på aldersgrupper fremgår af tabel 2.

For 59 (81 %) af de anmeldte tilfælde var meningokokker påvist ved dyrkning; fire af disse var også påvist ved diagnostisk PCR. I ét tilfælde forelå både positiv PCR og mikroskopi, i ét tilfælde positiv PCR og meningokok-antistoftest (MAT), og i ét tilfælde forelå positiv MAT og mikroskopi.
Fire tilfælde var kun påvist ved PCR, ét tilfælde kun ved mikroskopi og fire tilfælde alene ved MAT.
I to tilfælde var diagnosen udelukkende baseret på de kliniske observationer.

I alt 69 tilfælde var formodet smittet i Danmark, ét i udlandet, og for tre var smitteland ukendt.

Ophobede tilfælde

Der var to små udbrud af gruppe B meningokoksygdom i Nordsjælland: To børn i samme børnehave blev diagnosticeret med MS, og alle i institutionen fik tilbudt ciprofloxacinprofylakse. Senere på året fik to søskende diagnosticeret MS. De gik i samme fritidsordning, men i forskellige klasser på samme skole. Et rask barn i samme familie gik i børnehaven, hvor der var udbrud tidligere på året.
Ved de sidste tilfælde fik familien samt alle elever i børnenes skoleklasser og fritidsordning tilbudt ciprofloxacinprofylakse.

Meningokokkerne fra begge udbrud tilhørte samme klon, som er en af de hyppigste i Danmark. Hvorvidt de to udbrud havde en direkte sammenhæng er derfor svært at fastslå.

Følger af sygdommen

Syv patienter (10 %) døde af MS. Fem af disse havde MS med sero- gruppe B og to med serogruppe C. Alle havde sepsis og fem desuden meningitis.

For de 66 overlevende forelå oplysning om sequelae for 55, heraf havde 49 (89 %) ingen sequelae. Seks personer havde hhv. nedsat hørelse, dobbeltsidig døvhed, balance- og styringsbesvær, mulig reaktiv arthritis, nervebetændelse, hovedpine og træthed efter MS.
Anmeldelse

Den læge, der får en patient med MS til behandling, skal straks ved klinisk mistanke anmelde tilfældet. Anmeldelsen skal ske telefonisk til embedslægeinstitutionen i den region, hvor patienten opholder sig, samt skriftligt på blanket 1515 til epidemiologisk afdeling.

Profylakse til kontaktpersoner

Husstandslignende kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret MS tilbydes profylakse med antibiotika, EPI-NYT 17/10.
Vaccination kan tilbydes efter verificeret MS forårsaget af serogruppe A, C, W135 eller Y.

Kommentar

Det totale antal tilfælde af meningokoksygdom var uændret i 2010 i forhold til 2009.

Der var et fald i antallet af serogruppe B fra 40 tilfælde i 2009 til 36 i 2010, hvilket er en fortsættelse af tendensen gennem de sidste mange år, figur 1.

Serogruppe C steg fra 22 i 2009 til 26 i 2010. Der er i 2011 sket en yderligere stigning, således at der pr. 1/9 2011 var anmeldt 36 tilfælde af serogruppe C, som nu er hyppigere end serogruppe B.
Alle meningokokisolater sero- og serosubtypebestemmes samt fintypes.
I 2009 og 2010 blev der observeret en højere forekomst af typen C:2a:P1.2,5 med fintypen C:5,2:F3-3.
Denne type har givet anledning til øget forekomst af serogruppe C sygdom i flere europæiske lande og udviklingen følges derfor nøje.
(J.N. Rasmussen, P. Valentiner-Branth, Epid. afd., L. Lambertsen, S. Hoffmann, AMOF, A. Mygh, Embedslægerne Hovedstaden)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

14. september 2011