Uge 36 - 2010

Gonorré 2009

Gonorré 2009

Der blev rapporteret 598 tilfælde af gonorré hos 576 personer i 2009. Heraf var 427 tilfælde påvist ved dyrkning og rapporteret både i laboratoriemeldesystemet (LMS) og anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Epidemiologisk afdeling.

Atten tilfælde var kun rapporteret i LMS, og 153 kun anmeldt til MIS. Blandt disse 153 var det anført på 130 anmeldelser, at diagnosen var stillet ved DNA-påvisning. Disse var næsten alle fra København.

I alt 458 (77 %) var mænd og 140 (23 %) var kvinder. Medianalderen for kvinder var 24 år (spændvidde 15-58) og 28 år for mænd (spændvidde 16-70). Geografisk fordeling ses af tabel 1.

Anmeldte tilfælde

Der blev i alt anmeldt 580 tilfælde, 445 tilfælde hos 426 mænd og 135 tilfælde hos 132 kvinder.
I alt 495 (84 %) tilfælde blev anmeldt hos danskfødte, 52 (9 %) hos indvandrere, otte (1 %) hos andengenerationsindvandrere og 13 (2 %) hos turister. For 12 tilfælde var oprindelse uoplyst.

Smitteforhold

Blandt mænd var 250 (56 %) smittet af kvinder, 174 (39 %) af mænd (MSM), og for 21 (5 %) var smittemåden ukendt, figur 1.

Der var stor geografisk variation i andelen af mænd, der var anmeldt som MSM; fra 9 % i Nordjylland til 69 % i København by.
Blandt MSM var 158 (90 %) smittet i Danmark og 10 (6 %) i udlandet, mens smitteland var uoplyst for seks (3 %).

For heteroseksuelt smittede mænd var de tilsvarende tal 182 (73 %) i Danmark, 51 (20 %) i udlandet, heraf 22 (23 %) i Thailand, og 17 (7 %) i uoplyst land. Blandt heteroseksuelt smittede mænd > 40 år var 47 % smittet i udlandet mod 16 % af de 15-39-årige.

Blandt kvinder var 120 (89 %) smittet i Danmark og seks (4 %) i udlandet. For ni (7 %) var smitteland uoplyst.
Blandt heteroseksuelt smittede mænd og kvinder var andelen af flergangsanmeldte 3 %, mens den var 5 % blandt MSM.

Resistensforhold

Undersøgelse i referencelaboratoriet af de 445 indsendte gonokokisolater viste, at 57 % var penicillinresistente (38 % i 2008) og 29 % var nedsat følsomme; 14 % var penicillinaseproducerende (16 % i 2008).

Fluoroquinolonresistens fandtes hos 75 % (63 % i 2008), og 2 % af stammerne havde nedsat følsomhed (4 % i 2008). I alt 76 % var resistente eller nedsat følsomme over for både penicillin og fluoroquinolon (62 % i 2008). Nedsat følsomhed eller resistens over for fluoroquinolon fandtes i gonokok-isolater fra 60 % af homoseksuelle mænd, fra 81 % af heteroseksuelle mænd og fra 82 % af kvinder. Der blev ikke observeret ceftriaxon-resistens.

Særlige anatomiske lokalisationer

Der blev fundet gonokokker i øjet hos en 19-årig mand og i Bartholins absces hos en 17-årig kvinde.

Stigning i Region Nordjylland

Der var fortsat en stigende forekomst af dyrkningspåvist gonorré i Region Nordjylland, EPI-NYT 22/09 (pdf) samt figur 2, idet antallet hér næsten fordobledes fra 57 i 2008 til 103 i 2009. Andelen af kvinder var 36 % (23% i 2008 og 35 % i 2007).
Andelen af kvinder steg også i resten af landet, men ikke i samme grad.

Andelen af 15-24-årige steg i hele landet, men især i Region Nordjylland, hvor denne andel siden 2005 har været højere end i hele landet, figur 3.

Kommentar

Den jævne stigning i antallet af anmeldte gonorrétilfælde fortsætter, EPI-NYT 22/09 (pdf).

I modsætning til syfilis, EPI-NYT 35/10, stiger både andelen af heteroseksuelt smittede, andelen af kvinder og andelen af unge på 15-24 år. Dette gælder især i Region Nordjylland.

I 2009 var kun 22 % af stammerne fuldt følsomme for fluoroquinoloner; hos disse patienter kan fx ciprofloxacin anvendes. Der kan fortsat hos alle patienter forventes god effekt af ceftriaxon 250 mg i.m.

I visse andre lande er der observeret resistens over for perorale cefalosporiner; sådanne stoffer har dog aldrig været anvendt i Danmark til behandling af gonorré. Brug af tetracykliner og makrolider, fx azithromycin frarådes.
(G. St-Martin, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling, S. Hoffmann, AMOF) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner

8. september 2010