To tilfælde af mæslinger efter skirejse til Frankrig

I sidste uge fik en ung mand fra Fyn konstateret mæslinger. I denne uge har en voksen kvinde fra Nordsjælland også fået påvist sygdommen. De to patienter har begge været på skiferie i Val Thorens i Frankrig i januar måned, men på forskellige tidspunkter.

Skiløber

Efter hjemkomsten til Danmark har begge patienter opholdt sig i venteværelser hos vagtlæge eller egen læge. Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med patienternes læger sikret, at personer, der har været udsat for smitte, og som ikke er immune mod mæslinger, er blevet kontaktet og har fået tilbud om relevant behandling.

Analyser på Statens Serum Institut har vist, at begge patienter er smittet med samme type mæslingevirus (genotype D8), samt at gensekvenserne af de såkaldte virusgenomer er 100 % identiske. Det viser, at begge patienter med meget stor sandsynlighed er smittet det samme sted.

Statens Serum Institut har fået meddelelse fra de franske myndigheder om, at der aktuelt er et udbrud af mæslinger i Val Thorens. SSI har informeret sundhedsmyndighederne i Frankrig om de danske tilfælde, og virus fra de to danske patienter vil om muligt blive sammenlignet med det mæslingevirus, der aktuelt cirkulerer i Val Thorens.

Hvis du har været på ferie i området omkring Val Thorens

Personer der har været på ferie i området omkring Val Thorens, og som tidligere har haft mæslinger eller er vaccineret mod sygdommen (MFR-vaccine) behøver ikke at foretage sig noget. I sjældne tilfælde kan der dog forekomme mæslinger på trods af vaccination. Så hvis man alligevel får symptomer som beskrevet nedenfor, bør man også ringe til sin læge eller vagtlæge.

Personer, som ikke er immune mod mæslinger bør være opmærksomme på symptomer på sygdommen i op til 18 dage efter hjemkomst. De typiske symptomer er høj feber, kraftig forkølelse, røde øjne, hoste og efter nogle dage med bedring på ny høj feber samt et rødt prikket udslæt, som starter i ansigtet og breder sig ned over kroppen. Udslættet vil typisk ”flyde sammen”. Hvis man mistænker at være blevet smittet, skal man ringe til sin egen læge eller vagtlæge, så man kan blive undersøgt uden at udsætte andre for smitte. Man skal ikke møde op uanmeldt, da mæslinger er meget smitsomt, og man dermed risikerer at smitte andre i venteværelset.

Hvis du har planlagt ferie til Val Thorens

Personer, som har planlagt at rejse til Val Thorens (eller andre områder med risiko for smitte), bør sikre at de har haft mæslinger eller er vaccineret mod sygdommen (MFR-vaccine, ”Paraplyvaccine”). Vaccinen beskytter først fuldt ud mod mæslinger 10-14 dage efter vaccination.

Det er gratis for alle voksne at blive vaccineret mod mæslinger, og man kan få vaccinen hos egen læge eller på en rejsemedicinsk klinik. Læs mere om tilbuddet her.

Personer født i perioden 1975 til 1986 skal være særlig opmærksomme

Vaccination mod mæslinger blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 1987, og vaccinationstilslutningen har generelt været høj, med der vil stadig være op til ca. 10 % af en årgang, der ikke har fået vaccinen.

Da man indførte MFR-vaccinen i 1987 blev børn født i perioden 1975 til 1986 også tilbudt MFR-vaccination. Tilslutningen til dette ”catch-up” program var dog lavere, bl.a. fordi en hel del allerede havde haft mæslinger, især blandt de ældste i denne aldersgruppe.

For personer født før 1975 gælder, at hvis de er vokset op i Danmark, har de med meget stor sandsynlighed (95-98 %) haft mæslinger.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videresmitte kan fortsat forekomme. Vi bestræber os på at informere hurtigt om alle påviste tilfælde af mæslinger for at kunne begrænse smittespredningen mest muligt.

Til praktiserende læger om MFR-vaccination af små børn

I børnevaccinationsprogrammet gives MFR-vaccinen to gange, når barnet er 15 måneder og 4 år. Man kan umiddelbart give MFR-vaccinen fra 12 måneder, også samtidig med de øvrige vacciner, som gives på dette tidspunkt. Ved stor risiko for smitte kan vaccinen gives fra 9 måneder – i særlige tilfælde fra 6 måneder efter lægelig vurdering. Hvis vaccinen gives før 12 måneder skal barnet stadig vaccineres to gange til de sædvanlige tidspunkter. Vaccination givet før 12 måneder pga. af rejse skal betales af forældrene selv.

Til sundhedspersonale om prøvetagning og PEP

Landets læger bør aktuelt være ekstra opmærksomme på symptomer på mæslinger, og især ved viden om nylig rejse til områder med risiko for smitte eller ved kontakt til personer med mæslinger.

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus IgM-/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistoffer kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af virus ved hjælp af PCR. Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Et negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslingesygdom er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som muligt af hensyn til isolation og behandling af patienten, samt opsporing og evt. vaccination af personer, som har været udsat for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkeligt. Påvisning af virus ved PCR er et krav. Det nationale WHO Reference Laboratorie for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus-PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtigt i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte- såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende læge på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller virustypningen.

Post-ekspositions profylakse (PEP):
Som forebyggelse mod sygdom efter udsættelse for smitte (PEP) kan anvendes MFR-vaccine i op til 3 døgn efter samt humant immunglobulin i op til 6 døgn efter. Detaljerede retningslinjer for rekvirering og anvendelse af disse produkter fremgår af SSI's hjemmeside.

Se overvågningsdata for mæslinger i Danmark.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil