Rotavirus

Infektion med rotavirus er meget almindelig blandt mindre børn verden over. Børnene får diarré og opkast, mavesmerter og ofte feber.

Rotavirusinfektion rammer næsten alle børn i løbet af de første leveår og viser sig som pludseligt opstående diarré af få dages varighed. Der er stor forskel på, hvor syge børnene bliver. Nogle får blot et maveonde, mens andre kræver indlæggelse, fordi de mister væske pga. voldsom diarré og opkastning. Behandlingen består primært i at give børnene rigeligt med væske, evt. i form af en særlig sukker-saltopløsning (elektrolyt).

Rotavirus er meget smitsomt, og man bliver i en vis udstrækning modstandsdygtig (immun) over for rotavirusdiarré, efter man har været syg. Derfor er det især små børn under ca. 2 år, der rammes, men virus kan også forårsage diarré hos voksne.

Symptomer

Symptomerne er akut, vandig diarré, opkast og mavesmerter. Sygdommen ledsages ofte af feber. Diarréen varer normalt fra 3 dage og op til en uge. Sygdommen går over af sig selv. Nogle oplever blot et forbigående maveonde, men de fleste børn har vandig diarré i 3-4 dage.

Små børn er særligt udsatte for væsketab, og den voldsomme diarré kombineret med opkastninger kan medføre hurtigt væsketab og kræve indlæggelse.

I mange lavindkomstlande er væskemangel som følge af rotavirus-diarré stadig en af de vigtigste årsager til den høje børnedødelighed.

Årsag

Sygdommen skyldes et virus. Rota betyder hjul på latin, og viruspartiklen ligner i elektronmikroskopet et hjul. Virus kan inddeles i ni forskellige hovedtyper, og hver af dem har forskellige undertyper. Det er hovedsageligt den hovedtype, der kaldes A, der giver sygdom.

Når man bliver smittet, vil man udvikle immunitet. Det betyder dog ikke, at man har fuld modstandsdygtighed over for alle undertyper. Man kan derfor smittes flere gange med forskellige undertyper af virus, men første gang man bliver smittet, vil man blive mest syg. Derfor rammes små bør under 2 år hårdest af sygdommen.

Større børn og voksne kan dog også blive syge af smitte med rotavirus. Fordi virus er så smitsomt, har stort set alle børn (ikke blot i Danmark, men i hele verden) mødt infektionen, inden de er 5 år gamle.

Smitteveje

Virus smitter direkte fra person til person eller rettere fra barn til barn. Smitte sker fækalt-oralt (dvs. smitte direkte eller indirekte fra afføring, herunder gennem mad og drikke, der indeholder virus).

Virus er særdeles smitsomt, og smitten sker derfor nemt de steder, hvor børn er samlet; i vuggestuer og børnehaver, på hospitaler og blandt familier og venner. Rotavirus kan forblive smitsomt i et stykke tid uden for kroppen, siddende på forskellige overflader, fx legetøj.

Personer, der er smittede, udskiller virus i afføringen (der kan være meget flydende) og opkast, og da virus som nævnt er særdeles smitsomt, skal der næsten intet til for at gøre en anden person syg. Man udskiller også virus i en periode før og efter, symptomerne er overstået.

I lighed med flere andre virus forekommer rotavirus med sæsonvariation som årlige epidemier. I Danmark er sæsonen fra februar til maj, men enkelte tilfælde kan forekomme året rundt.

God hygiejne, inklusiv god håndhygiejne er vigtig, men kan i praksis ikke stoppe smitten i en børnegruppe. 

Forebyggelse

Der findes flere vacciner. De anvendes i flere lande både i den industrialiserede del af verden og i nogle udviklingslande. De indgår dog ikke i det danske børnevaccinationsprogram.

Behandling

Der findes ingen egentlig behandling af infektionen. Sygdommen går over af sig selv efter nogle dage. Børn, der har kraftig diarré og opkastninger, kan blive dehydrerede – hvilket hos små børn er en farlig tilstand. Den vigtigste behandling går derfor ud på at sørge for, at børnene får nok at drikke.

Hvis små børn har kraftig diarré og evt. opkastninger i flere dage, bør man kontakte sin læge. Ved tegn på dehydrering hos mindre børn, bør de indlægges og evt. gives væske i form af oral rehydrering (dvs. en særlig sukker- og elektrolytblanding givet i munden), sonde eller drop.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Rotavirusinfektion kan diagnosticeres i afføring og opkast, og da virus er meget smitsomt, kan dette særligt være relevant i forbindelse med smitte på hospitaler og isolation af patienter. Rotavirusinfektion er ikke meldepligtig.

Forskning

Forskere på Statens Serum Institut har i mange år haft fokus på rotavirusinfektioner og leveret viden om virusforekomst og sygdomsbyrde i Danmark og internationalt i diverse forskningsprojekter

Statens Serum Institut indgår i et internationalt overvågningsprojekt af rotavirusinfektioner, EUrotanetværket, hvor udvikling af nye rotavirus og ændringer i cirkulerende rotavirussubtyper kortlægges og følges i ~13 lande i Europa.