Rotavirus

Infektion med rotavirus er meget almindelig blandt mindre børn verden over. Børnene får diarré og opkast, mavesmerter og ofte feber.

Rotavirus-infektion rammer næsten alle børn i løbet af de første leveår og viser sig som pludseligt opstående diarré af få dages varighed. Der er stor forskel på, hvor syge børnene bliver. Nogle får blot et maveonde, mens nogle kræver indlæggelse fordi de mister væske pga. voldsom diarré og opkastning. Behandlingen består primært i give børnene rigeligt med væske, evt. i form af en særlig sukker-salt (elektrolyt) opløsning.

Rotavirus er meget smitsomt og man bliver i en vis udstrækning modstandsdygtig (immun) over for rotavirus diarré efter man har været syg. Derfor er det især små børn under ca to år der rammes, men virus kan også forårsage diarré hos voksne.

Symptomer

Symptomerne er akut vandig diarré, opkast, mavesmerter. Sygdommen ledsages ofte af feber. Diarréen varer normalt fra 3 dage og op til en uge. Sygdommen går over af sig selv. Nogle oplever blot et forbigående maveonde, men de fleste børn har vandig diarré i 3-4 dage.

Små børn er særligt udsatte for væsketab og den voldsomme diarré kombineret med opkastninger kan medføre hurtigt væsketab og kræve indlæggelse.

I mange lavindkomstlande er væskemangel som følge af rotavirus-diarré stadig en af de vigtigste årsager til den høje børnedødelighed.

Årsag

Sygdommen skyldes et virus. Rota betyder hjul på latin, viruspartiklen ligner i elektronmikroskopet et hjul. Virus kan inddeles i otte forskellige hovedtyper og hver af dem har forskellige undertyper. Det er hovedsageligt den hovedtype, der kaldes A, der giver sygdom.

Når man bliver smittet, vil man udvikle immunitet. Det betyder dog ikke, at man har fuld modstandsdygtighed overfor alle undertyper. Man kan derfor smittes flere gange, med forskellige undertyper af virus, men første gang man bliver smittet, vil man blive mest syg. Det er derfor mest små børn under 2 år, der rammes hårdest af sygdommen.

Større børn og voksne kan dog også blive syge af smitte med rotavirus. Fordi virus er så smitsomt, har stort set alle børn (ikke blot i Danmark, men i hele verden) mødt infektionen inden de er 5 år gamle.

Smitteveje

Virus smitter direkte fra person-til-person, eller rettere fra barn-til-barn. Smitte sker fækalt-oralt (dvs. smitte direkte eller indirekte fra afføring, herunder gennem mad og drikke der indeholder virus).

Virus er særdeles smitsomt og smitten sker derfor nemt de steder, hvor børn er samlet, i vuggestuer og børnehaver, på hospitaler og blandt familier og venner. Rotavirus kan forblive smitsomt i et stykke tid udenfor kroppen, siddende på forskellige overflader, fx på legetøj.

Personer, der er smittede udskiller virus i afføringen (der kan være meget flydende) og opkast, og da virus som nævnt er særdeles smitsomt skal der næsten intet til for at gøre en anden person syg. Man udskiller også virus i en periode før og efter symptomerne er overstået.

I lighed med flere andre virus forekommer rotavirus med sæsonvariation som årlige epidemier. I Danmark er sæsonen fra december til april.

God hygiejne, inklusiv god håndhygiejne er vigtig, men kan i praksis ikke stoppe smitten i en børnegruppe.

Forebyggelse

Der findes flere vacciner. De anvendes i flere lande både i den industrialiserede del af verden og i nogle udviklingslande. De indgår dog ikke i det danske børnevaccinationsprogram.

Behandling

Der findes ingen egentlig behandling af infektionen. Sygdommen går over af sig selv efter nogle dage. Børn, der har kraftig diarré og opkastninger kan blive dehydrerede – hvilket hos små børn er en farlig tilstand. Den vigtigste behandling går derfor på, at sørge for at børnene får nok at drikke.

Hvis små børn har kraftig diarré og evt. opkastninger i flere dage, bør man se sin læge. Ved tegn på dehydrering i mindre børn, bør de indlægges og evt gives væske i form af oral rehydrering (dvs en særlig sukker og elektrolytblanding givet i munden), sonde eller drop.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Rotavirus infektion kan diagnosticeres i afføring og opkast, og da virus er meget smitsomt kan dette særligt være relevant i forbindelse med smitte på hospitaler og isolation af patienter. Rotavirus infektion er ikke meldepligtig.

Forskning

Forskere på Statens Serum Institut har i mange år haft fokus på rotavirus infektioner og leveret viden om virus forekomst og sygdomsbyrde i Danmark og internationalt i diverse forskningsprojekter.

Statens Serum Institut indgår i to internationale overvågningsprojekter af rotavirus infektioner: 1) EUrotanetværket hvor udvikling af nye rotavirus- og ændringer i cirkulerende rotavirus subtyper kortlægges og følges i ~20 lande i EU. 2) et samarbejde med nordeuropæiske lande om forekomsten af rotavirus infektion i relation til bl.a. klimaforhold.