Uge 39 - 2023

Efterårets vaccinationsprogram imod influenza og covid-19, 2023/2024

Efterårets vaccinationsprogram imod influenza og covid-19, 2023/2024

Fra 1. oktober tilbydes udvalgte målgrupper vaccination mod influenza og covid-19. Vaccination mod begge sygdomme kan ske samtidig.

Invitation til influenza- og covidvaccination

De personer, der tilbydes vaccination på baggrund af alder, modtager en invitation som Digital Post, eller som fysisk post, hvis man er fritaget for Digital Post. Der kan derefter bestilles tid til vaccination i de regionale vaccinationscentre eller på udvalgte apoteker på hjemmesiden www.vacciner.dk eller via en regional hotline. Øvrige målgrupper kan ved at udfylde en tro- og loveerklæring ligeledes bestille tid på vacciner.dk.

Influenzavaccination

Målgruppe og periode

Influenzavaccinationerne begynder den 1. oktober og tilbydes igen i år gratis til alle i følgende grupper:

 1. Personer 65 år* og derover
 2. Personer under 65 år med kronisk sygdom, herunder:
  a. Personer med kroniske lungesygdomme
  b. Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  c. Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  d. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
  e. Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  f. Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  g. Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk syndrom, alvorlig neurologisk sygdom eller korttarmssyndrom
 3. Personer med svær overvægt (BMI>35)
 4. Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug
 5. Gravide i 2. eller 3. trimester**
 6. Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19
 7. Førtidspensionister
 8. Børn mellem 2 og 6 år***

  * De 64-årige kan vaccineres, hvis de fylder 65 år senest 15. januar 2024.
  ** Gravide anbefales vaccination i 1. trimester, hvis der er øvrige risikofaktorer for alvorligt forløb af influenza.
  ***Børn, der fylder 7 år inden evt. 2. dosis influenzavaccine, kan færdigvaccineres.

Det er som vanligt SSI, der indkøber influenzavacciner, men vaccination foregår i år i vaccinationscentre og på udvalgte apoteker. Det er fortsat SSI, der står for levering af vaccinerne ud til de aftalte vaccinationssteder. Influenzavaccinen kan gives samtidig med covid-19-vaccination.

Vaccinationsperioden løber frem til 15. januar 2024.

Influenzavacciner i denne sæson

Igen i år benyttes til voksne VaxigripTetra® og InfluvacTetra®, som er ligeværdige. Til børn 2-6 år anvendes igen Fluenz Tetra® (næsespray). For information om vaccinerne, se Vaccineleksikon.

Der er i år ingen højdosisvaccine (Fluzone®) i vaccinationsprogrammet til de ældste borgere i vaccinationsprogrammet.

Der er i år indkøbt 1200 cellebaserede vacciner, Supemtek®, som er produceret uden brug af æg og antibiotika og derfor kan benyttes til personer med alvorlig allergi over for æg, neomycin eller gentamycin.

Indholdsstoffer og allergi

Både VaxigripTetra® og InfluvacTetra® kan indeholde rester af æggeprotein og formaldehyd. Vaxigriptetra® kan indeholde rester af neomycin, mens InfluvacTetra® kan indeholde rester af gentamycin.

Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis og er i sådanne tilfælde ikke en kontraindikation. Det anbefales at vaccinen gives dybt intramuskulært.

Personer med allergi over for æg, men hvor patienten udelukkende reagerer med nældefeber, kan vaccineres med VaxigripTetra® eller InfluvacTetra®, og der anbefales en efterfølgende observationstid på 30 minutter. Personer med alvorlig allergi over for æg, neomycin eller gentamycin bør i år vaccineres med Supemtek®. Disse personer skal kontakte regionen telefonisk og få oplyst, på hvilket vaccinationssted de kan vaccineres. Læs mere om Supemtek®.

For mere information, se Allergi og vaccination.

Særligt om vaccination af børn

Børn 2-6 år:
Det er i år tredje år i træk, hvor børn i alderen 2 til og med 6 år bliver tilbudt influenzavaccination i form af en levende svækket vaccine givet som næsespray, fordelt med et pust i hver næsebor. Børn i aldersmålgruppen, der tidligere er vaccineret mod influenza skal - uanset tidspunkt for og type af tidligere influenzavaccination – kun have én vaccine. Børn, der aldrig tidligere er influenzavaccineret, skal have to vacciner med fire ugers interval, og første dosis skal gives senest 18. december 2023.

Læs mere under Børn og influenzavaccination.

Kontraindikationer for Fluenz Tetra®:
Der gøres opmærksom på følgende kontraindikationer for vaccination med Fluenz Tetra®, baseret på anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab:

 • Alder yngre end 2 år eller ældre end 18 år
 • Tidligere anafylaksi over for influenzavaccine eller vaccinekomponent inkl. gentamycin
 • Indlæggelseskrævende systemisk allergisk reaktion over for æg
 • Immundefekt, som skyldes sygdomme såsom akut eller kronisk leukæmi, lymfom, symptomatisk hiv-infektion, aspleni.
 • Primær immundefekt
 • Erhvervet immundefekt pga. højdosis immunsupprimerende behandling
 • Svær eller ikke-kontrolleret astma, herunder indlæggelseskrævende astma inden for de seneste 3 måneder
 • Astmatisk bronkitis de seneste 72 timer
 • Salicylatbehandling (pga. forbindelsen mellem Reyes syndrom og salicylater og vildtype-influenzainfektion). Salicylater må ikke anvendes til børn og unge i 4 uger efter vaccinationen.
 • Børn med ikke-opererede kraniofaciale misdannelser eller med cochlearimplantat (pga. manglende data).

Desuden skal det bemærkes, at husstandsmedlemmer til svært immunkompromitterede frarådes vaccination med Fluenz Tetra® (næsespray), da det er en levende svækket vaccine og influenzavirus derfor potentielt kan overføres ved kontakt.

Ovenstående børn skal i stedet vaccineres med VaxigripTetra® eller InfluvacTetra®, som er godkendt til brug fra 6 måneder.

Vær opmærksom på, at da Fluenz Tetra® er en levende svækket vaccine, skal andre levende svækkede vacciner, fx MFR-vaccine eller skoldkoppevaccine, gives samme dag eller med minimum 4 ugers interval.

Generelt for børn gælder det, at hvis barnet, der vaccineres, er under 8 år og ikke tidligere vaccineret, gives to vacciner med 4 ugers interval. Hvis barnet er tidligere influenzavaccineret eller over 8 år, gives én vaccine.

Influenzavaccination til egenbetaling

Influenzavacciner til egenbetaling kan bestilles hos SSI fra uge 40/41.

For yderligere information om den kommende sæsons influenzavaccination, se Influenzavaccination.

Covidvaccination

Målgruppe og periode

Fra 1. oktober tilbydes gratis vaccination mod covid-19 til samme målgrupper som for influenzavaccination, dog ikke børn 2-6 år og førtidspensionister.

Gravide anbefales covidvaccination fra 1. trimester, hvis de er tidligere uvaccinerede mod covid-19 eller har øvrige risikofaktorer for alvorligt forløb af covid-19.

Vaccinationsperioden løber frem til 15. januar 2024.

Covidvacciner i denne sæson

Vaccination sker i denne sæson med Comirnaty Omicron XBB.1.5. fra Pfizer/BioNTech, og der vaccineres med én dosis uanset tidligere vaccinationsstatus. Vaccinen skal gives mindst 3 måneder fra sidste covidvaccination.

Personer med svært nedsat immunforsvar kan yderligere tilbydes en 2. dosis i indeværende sæson på baggrund af konkret lægefaglig vurdering, mindst 3 måneder efter sæsonvaccinationen.

Personer, som har fået en stamcelletransplantation, bør tilbydes vaccination med to doser Comirnaty Omicron XBB.1.5. givet med 3 ugers mellemrum, efterfulgt af sæsonvaccination (3. dosis) mindst 8 uger efter den 2. dosis. Vaccination sker efter en konkret lægefaglig vurdering ca. 2-3 måneder efter transplantationen.

Vaccination af børn under 18 år i særlig risiko kan kun ske på baggrund af konkret lægefaglig vurdering af speciallæge i pædiatri.

Vaccinen kommer i flerdosis hætteglas og findes i tre forskellige formuleringer/doseringer til hhv. voksne og børn over 12 år (gråt låg), børn 5-11 år (blåt låg) og børn fra 6 mdr. til 4 år (rødbrunt låg).

Indholdsstoffer og allergi

Comirnaty Omicron XBB.1.5 indeholder macrogol ligesom de tidligere anvendte Comirnaty-vacciner. Allergi for macrogol er meget sjælden, men for disse patienter er vaccination kontraindiceret.

Tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med vaccination eller indgift af lægemidler eller gentagne alvorlige straksreaktioner/anafylaksi i forbindelse med orale lægemidler bør vurderes af en læge før vaccination.

Korrekt registrering i DDV af influenza- og covidvacciner

Personer på 65 år og derover får oprettet influenzavaccinationsforløb med InfluvacTetra®, ved udsendelse af invitationer. Ved influenzavaccination bruges den vaccine (InfluvacTetra/VaxigripTetra), der aktuelt er på lager.

Det er ved registrering af vaccination vigtigt at være opmærksom på at sikre, at batchnummer og type af influenzavaccine matcher den administrerede vaccine.

Hvis man som læge opretter forløb på covidvaccination til en patient, er det vigtigt, at der vælges Comirnaty Omikron XBB.1.5 (uden invitation). Dosering afhænger af alder, da vaccinen findes i tre forskellige doseringer til hhv. voksne og børn over 12 år, børn 5-11 år og børn fra 6 mdr. til 4 år. Vurdering af indikation for vaccination mod covid-19 til børn og unge under 18 år, sker på baggrund af konkret lægefaglig vurdering af speciallæge i pædiatri.

(C. Munkstrup, L.K. Knudsen, J. Grau, L.S. Vestergaard, H.-D. Emborg, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)