Uge 14 - 2023

Ny vaccine til forebyggelse mod denguefeber

Ny vaccine til forebyggelse mod denguefeber

Denguevirus tilhører gruppen af flavivirus. Der findes fire forskellige typer denguevirus, og infektion med én type medfører kun livslang immunitet overfor denne. Inkubationstiden er 3-14 dage, typisk 3-7 dage. Ved denguefeber er symptomerne høj feber, udslæt, hovedpine og muskelsmerter, som ved en alvorlig influenza. De fleste infektioner er dog asymptomatiske eller giver kun mild feber. Infektionen kan specielt hos børn i endemiske egne udvikle sig til svær denguefeber (dengue hæmorrhagisk feber). Dengue hæmorrhagisk feber er en alvorlig, potentielt dødelig tilstand med høj feber og blødningstendens. Denne tilstand ses med øget hyppighed ved fornyet infektion med en anden serotype.

Smitteforhold

Myggearten Aedes aegypti er den væsentligste vektor, og findes udbredt i troperne og subtroperne. Aedes albopictus (tigermyggen), som anses for en mindre effektiv vektor, er i de senere år observeret i stigende udbredelse i de europæiske middelhavslande. Myggen stikker hele dagen, men hyppigst i de tidligste morgentimer før solopgang og i de sene eftermiddagstimer før solnedgang. Stikket er smertefrit, men kløende. Myggen formerer sig i små mængder stillestående vand (tomme dåser, bildæk, etc.) hyppigt forekommende i bymiljøer, især slum. Byernes høje befolkningstæthed kombineret med myggenes aktivitet i dagtimerne bidrager til et højt transmissionsniveau.

Udbredelse

Denguefeber er tiltaget i hyppighed i de seneste årtier og er endemisk i mere end 100 lande, primært i troperne og subtroperne. Det anslås, at 50 millioner bliver smittet om året, heraf 500.000 (1 %) med alvorlig sygdom resulterende i ca. 22.000 dødsfald. Risiko for infektion er højest for lokalbefolkningen i endemiske områder. Ikke desto mindre importeres denguevirusinfektioner jævnligt til Europa, og næstefter malaria er denguefeber den hyppigste årsag til rejserelaterede vektorbårne sygdomstilfælde i Europa. Kombinationen af hyppigt importerede tilfælde samt tilstedeværelsen af en kompetent vektor medfører risiko for udbrud i det sydlige Europa, herunder på ørerne ud for Nordafrika. I 2012-2013 var der fx et større udbrud af denguefeber på Madeira, hvor Aedes albopictus-myggen nu er endemisk forekommende.

Forebyggelse mod denguefeber

Anvendelse af myggebalsam indeholdende DEET eller icaridin, især i de tidlige morgentimer samt sidst på eftermiddagen, anbefales ved ophold i dengueendemiske områder. Desuden er der blevet udviklet en ny vaccine til beskyttelse mod denguefeber. Denne vaccine blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, i december 2022 og er nu tilgængelig i Danmark.

Qdenga®

Qdenga® er en levende svækket vaccine, der beskytter mod denguefeber. Vaccinen indeholder svækkede varianter af denguevirus serotype 1, 2, 3 og 4 og kan gives til voksne, unge og børn fra 4 år, som rejser til lande, hvor sygdommen forekommer. For nærmere information om hvilke lande, se kort over udbredelsen af denguefeber. Qdenga® skal administreres som en 0,5 ml dosis. Vaccinen gives som en subkutan injektion, helst i overarmen. Vaccinen må ikke gives som intravaskulær, intradermal eller intramuskulær injektion.

Vaccinationsforløbet består af to injektioner givet med 3 måneders mellemrum.

Qdenga® skal rekonstitueres inden vaccination. Vaccinen må ikke rystes sammen, men skal hvirvles i stedet for. Efter rekonstitution skal opløsningen være en klar, farveløs til svagt gul væske. For nærmere instruks vedrørende dette, se indlægsseddel eller produktresume.

Bivirkninger til vaccinen

De hyppigste bivirkninger ved Qdenga® (som kan forekomme hos flere end 1 ud af 5 personer) er smerte og rødme på indstiksstedet, hovedpine, muskelsmerter, generel utilpashed og sløvhed. Op til 1 ud af 10 personer kan få feber. Disse bivirkninger, som sædvanligvis er lette til moderate og fortager sig inden for nogle få dage, forekommer mindre hyppigt efter den anden dosis af vaccinen end efter den første.

Denne vaccine er på linje med alle andre nye lægemidler underlagt skærpet overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, hvilket kan gøres på Meld en bivirkning.

Kontraindikation for vaccinen

Vaccinen må ikke anvendes til personer, som har haft en overfølsomhedsreaktion (allergisk reaktion) over for en tidligere dosis af Qdenga®. Den må heller ikke anvendes til personer med et svækket immunforsvar på grund af sygdom, lægemidler der påvirker immunforsvaret eller til personer med symptomatisk hiv-infektion eller med asymptomatisk hiv-infektion med nedsat CD4-tal. Vaccinen må desuden ikke anvendes til kvinder, der er gravide eller ammer.

Studier om vaccinens effektivitet

Vaccinen har vist sig at være effektiv til at forebygge denguefeber hos børn og unge i 12 måneder efter den anden injektion. I et hovedstudie i otte lande i Latinamerika og Asien fik ca. 20.000 børn i alderen 4-16 år Qdenga® eller placebo (en uvirksom injektion). Studiet viste en reduktion på 80 % i antallet af febertilfælde forårsaget af bekræftet denguefeber hos dem, der fik vaccinen (61 tilfælde hos 12.700 børn), sammenlignet med dem, der fik placebo (149 tilfælde hos 6.316 børn). Vaccinen reducerede også antallet af indlæggelser på grund af denguefeber med 90 %. I de 18 måneder, der fulgte efter den anden injektion, blev 0,1 % (13 ud af 12.700) af de børn, der fik vaccinen, indlagt på grund af bekræftet denguefeber, sammenlignet med 1,0 % (66 ud af 6.316) af de børn, der fik placebo. Der er endnu ingen større studier for beskyttelsens varighed ud over 12-18 måneder, ligesom behovet for evt. booster vaccination er uafklaret.

Indkøb af vaccinen

Vaccinen vil kunne bestilles på SSI’s hjemmeside (ordrenummer 105341) eller bestilles via apotek.

Forslag til anvendelse af vaccinen

Statens Serum Institut vurderer, at vaccination kan overvejes til personer over 4 år med normalt immunforsvar, når de skal opholde sig i mindst fire uger i denguefeberendemiske områder, og særligt ved viden om aktuel epidemisk forekomst af sygdommen, hvor vaccination kan overvejes allerede fra to ugers rejse. Vaccination bør være gennemført, dvs. begge doser givet, senest en uge før afrejse. Da intervallet mellem de to vaccinationer skal være 3 måneder, kan det være en praktisk udfordring at nå at give begge vacciner inden afrejse. Der er data, der indikerer en beskyttelse på ca. 80 % én måned efter første vaccination, men beskyttelsesniveauet efter to måneder er ukendt, og hvis den rejsende kun kan nå at blive vaccineret én gang inden afrejse, bør denne informeres om, at beskyttelsesniveauet er suboptimalt.
Især delvist vaccinerede men også fuldt vaccinerede personer bør stadig beskytte sig mod myggestik ved brug af myggeafvisende midler og påklædning, som nedsætter risikoen herfor.

(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, C.S. Larsen, Dansk Selskab for Rejsemedicin, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi)