Uge 35/36 - 2022

Vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom

Vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom

I efterårets vaccinationsindsats er det muligt at blive vaccineret mod covid-19 og influenza, idet indsatsen skal beskytte personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Til brug for booster-vaccination mod covid-19 anvendes de variantopdaterede vacciner. Personer i målgruppen vil modtage invitation til vaccination.

Personer, der er i målgruppen for vaccination eller revaccination mod pneumokoksygdom, vil også blive påmindet herom. Der inviteres derfor til én eller flere vaccinationer til efteråret, og det vil være muligt at modtage flere vaccinationer samtidig, enten i de regionale vaccinationscentre, almen praksis, via drop-in eller udkørende vaccinationstilbud.

Vaccinationstilbuddet tilbyder forskellige vacciner til forskellige målgrupper, se tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over vaccinationsprogrammet, fordelt på målgrupper og vaccinetype

Vaccinations-program Målgrupper, baseret på alder  Øvrige målgrupper   Vaccinetyper der tilbydes
 Covid-19
 • Personer på 50 år og derover Minimumsinterval fra sidste booster-vaccination skal være tre måneder
 • Personer under 50 år i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb
 • Sundheds- og plejepersonale samt personale i visse dele af socialområdet
 • Gravide
 • Pårørende til personer i særligt øget risiko
 • Comirnaty Original/Omikron BA.1® fra Pfizer-BioNTech
 • Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1® fra Moderna
 Influenza
 • Børn i alderen 2 til og med 6 år
 • Personer på 65 år og derover
 • Personer med udvalgte sygdomme/tilstande
 • Førtidspensionister
 • Sundheds- og plejepersonale
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • VaxigripTetra®
 • InfluvacTetra®
 • Fluenz Tetra®

(gives som næsespray til børn)

Pneumokok-sygdom
 • Personer i alderen 65 år og derover, der ikke har modtaget vaccination de seneste seks år
 • Personer som har udvalgte kroniske lidelser
 • Svejsere
 • Beboere på plejehjem/plejebolig
 • Pneumovax®

*) De udtømmende målgrupper vil fremgå af Sundhedsstyrelsens retningslinje

Bestilling og distribution af vaccinerne

I år har de fem regioner det overordnede ansvar for etablering og varetagelsen af vaccinationstilbuddene, og en stor del af vaccinationsindsatsen vil foregå i regionale vaccinationscentre. Regionerne har dog også mulighed for at indgå aftaler med almen praksis og øvrige private aktører for at sikre nærhed i vaccinationstilbuddet og supplere regionernes vaccinationscentre. Almen praksis og øvrige private aktører skal bestille vacciner til brug i det offentlige program via regionerne. Det vil ikke være muligt at bestille vacciner gennem SSI til brug i programmet om gratis vaccination. Den praktiserende læge har ansvaret for at rådgive og besvare spørgsmål fra deres patienter.

Invitation til vaccination

Personer, der er i en målgruppe for gratis vaccination på baggrund af alder, udtrækkes på CPR-nummer og vil modtage en invitation til én eller flere vaccinationer, enten i e-Boks/mit.dk eller med posten i løbet af september 2022. Borgere på 85 år og derover samt plejehjemsbeboere vil modtage invitation først og kan blive vaccineret mod covid-19 fra den 15. september 2022. Efterfølgende vaccination mod influenza vil være mulig fra den 1. oktober 2022 for denne gruppe. Vaccination mod pneumokoksygdom kan finde sted sideløbende fra den 15. september 2022. De resterende aldersgrupper vil modtage invitation i løbet af september 2022 med mulighed for vaccination fra 1. oktober 2022 til de vacciner, som personen er i målgruppe for.
Da den centrale udsøgning sker på alder, vil personer under henholdsvis 50 år (covid-19), under 65 år (influenza og pneumokok) samt uden for alderen 2-6 år (influenza) ikke automatisk modtage invitation til vaccination. Personer i målgruppen for vaccinationstilbuddene informeres i stedet via målrettede kampagner, sundhedspersonale, arbejdsgivere, patient- og brugerforeninger mv. Personer i målgruppen har mulighed for at få adgang til vaccinationstilbud via tro- og loveerklæring, fx ved selvhenvisning på vacciner.dk eller på vaccinationsstedet.

Tidsbestilling

Ved vaccination på et vaccinationscenter er der mulighed for at bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk. Når man er logget ind, vil det fremgå, hvilke vacciner man tilbydes, og det vil være muligt at booke tid via et kalendersystem. Er man digitalt fritaget, er det muligt at bestille tid ved at ringe til den region, man bor i. Telefonnummeret fremgår på invitationsbrevet, der sendes som fysisk post. Det er ligeledes muligt at blive vaccineret i almen praksis, ved drop-in i vaccinationscentrene eller ved udkørende vaccinationstilbud. Få et overblik over vaccinationssteder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Plejehjemsbeboere vil blive vaccineret på deres bopæl ved udkørende vaccinationstilbud. Læs mere om vaccinationstilbuddene i Organisering af nationale sæsonvaccinationsprogrammer 2022-2023.

Hvilke vacciner tilbydes til covid-19 boostervaccination?

Covid-19-vaccinerne, der tilbydes, er variantopdaterede og indeholder den originale variant, samt omikronvarianten BA.1. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har anbefalet variantopdaterede vacciner fra henholdsvis Moderna, Spikevax bivalent Original/Omikron BA.1, og Pfizer-BioNTech, Comirnaty Original/Omikron BA.1, til EU-kommissionen. De to vacciner blev godkendt af kommissionen den 2. september 2022 og vil på den baggrund blive anvendt i efterårets vaccinationsindsats mod covid-19, læs mere om godkendelsen her .

Hvordan gives vaccinerne?

Vaccinerne kan gives samtidig, og man kan give flere stik i samme skuldermuskel (deltoideus) med mindst 2 cm´s afstand. Vær opmærksom på at covid-19-boostervaccinen (variantopdateret vaccine) anvendes til personer, der allerede er primærvaccineret (2 doser), og at intervallet fra sidste covid-19-vaccine eller covid-19-boostervaccine skal være minimum tre måneder. Som udgangspunkt vil man blive inviteret til at modtage en covid-19-vaccine fra samme vaccineproducent som den sidst givne vaccine, men booster-vaccination kan også gives med en variantopdateret vaccine fra en anden vaccineproducent. Primærvaccination vil fortsat være mulig for personer på 18 år og derover i form af de oprindeligt godkendte mRNA-vacciner.

Personer, der tilbydes vaccination mod pneumokoksygdom, bør ikke have modtaget denne vaccine (Pneumovax®) de seneste seks år, medmindre der foreligger individuel lægefaglig vurdering med anbefaling om revaccination før dette tidspunkt.

Børn, der ikke før er vaccineret mod influenza, skal have to doser med minimum fire ugers interval, mens børn, der har modtaget én eller flere influenzavacciner før, uanset type, kun skal have én dosis i denne sæson.

Yderligere information om vaccinationsprogrammerne

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et fagligt grundlag og ramme for vaccinationsprogrammet mod covid-19 i efterår/vinter 2022/23. Sundhedsstyrelsen vil senere udgive opdaterede retningslinjer med specificering af hvilke personer under 50 år, der anbefales covid-19-boostervaccination, retningslinjen vil være tilgængelig på www.sst.dk/da/corona/vaccination. Øvrige grupper, der anbefales vaccination mod influenza og pneumokoksygdom, kan ses i Bekendtgørelsen om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og covid-19 til visse persongrupper, der udgives via Retsinformation.dk forud for opstart af vaccinationsprogrammet.

Statens Serum Institut har udarbejdet informationsmateriale til de nye variantopdaterede covid-19-vacciner, herunder om anvendelse, eventuel opblanding, optræk, injektion samt opbevaring, dette er tilgængeligt her. Det vil også fremgå af Sundhedsstyrelsens retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom, når denne udkommer.

Borgerrettet information om efterårets vaccinationstilbud kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Yderligere information om denne sæsons influenzavacciner vil blive udgivet i EPI-NYT i uge 39.

Information om vaccination mod pneumokoksygdom, risikogrupper og anbefalinger er tilgængelige på SSIs hjemmeside.

(S.B. Asmussen, B. Søborg, L. Vestergaard, F. Kristensen Lomholt, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)