Uge 2a - 2021

Vaccination mod covid-19 - COVID-19 mRNA vaccine fra Moderna

Vaccination mod covid-19 - COVID-19 mRNA vaccine fra Moderna

Den 6. januar 2021 blev den anden vaccine mod covid-19 indstillet til godkendelse af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og derefter godkendt af EU-kommissionen. Vaccinen produceres af firmaet Moderna, og kaldes ”COVID-19 Vaccine Moderna” eller ”COVID-19 mRNA vaccine”. I det efterfølgende bruges den første benævnelse.

Den første leverance af COVID-19 Vaccine Moderna® bestod af 480 hætteglas indeholdende i alt 4.800 doser, og ankom tirsdag morgen til Statens Serum Institut (SSI) (uge 2, 2021). Sundhedsstyrelsen har besluttet, at den første leverance distribueres til Region Syddanmark. Vaccinerne forventes at blive leveret onsdag eftermiddag til Region Syddanmark. Der forventes yderligere tre leverancer de følgende uger (uge 4, 5 og 7) med hhv. 6.000, 16.000 og 48.000 doser. Vaccinerne bliver frigivet til distribution fra SSI og vil indgå i det igangsatte vaccinationsprogram på lige fod med vaccinen Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech. Selve vaccinationsprogrammet og dets forskellige faser samt håndtering af vaccination mod covid-19 er beskrevet i detaljer i Sundhedsstyrelsens Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 og i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19.

COVID-19 vaccine Moderna® har fået en betinget markedsføringstilladelse i EU. Dette betyder, at Moderna løbende skal sende indsamlede data til EMA, og at vaccinen overvåges ligesom Comirnaty® - læs mere om dette i EPI-NYT uge 51/52b 2020. For at kunne opnå en normal markedsføringstilladelse skal producenten indsende løbende data fra det kliniske fase-3 forsøg. Dette og andre forsøg skal give information om, hvor lang tid beskyttelsen varer, hvor effektivt vaccinen beskytter mod svær covid-19, hvor godt den beskytter person med et nedsat immunforsvar, om den kan gives sikkert og effekt til børn og gravide, samt om den beskytter mod asymptomatiske tilfælde og videre smitte fra disse.

Information om godkendelsesgrundlag, produktinformation, indlægssedler m.m. kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Om COVID-19 Vaccine Moderna®

Vaccinen er en messenger-RNA (mRNA) vaccine godkendt til personer på 18 år eller derover. En mRNA-vaccine er en ikke-infektiøs vaccineteknologi og indeholder hverken aktivt eller inaktivt virus. Det vil sige, at der ikke er risiko for infektion ved vaccination. Læs mere om hvordan en mRNA-vaccine inducerer immunitet i EPI-NYT uge 51/52b 2020.

Vaccinen leveres klar til brug og skal altså ikke fortyndes. Hvert hætteglas indeholder mindst 10 doser á 0,5 mL, hvor hver dosis indeholder 100 mikrogram vaccineantigen.

Vaccinationsprogrammet for COVID-19 Vaccine Moderna® består af to doser á 0,5 mL givet med 28 dages mellemrum. I produktresuméet er der ikke anført en egentlig grace-period, men i fase-3 forsøget fik 98% af vaccinemodtagerne den anden dosis 25 til 35 dage efter 1. dosis, svarende til -3 til +7 dage omkring intervallet på 28 dage. Et interval mellem de to doser på ned til 25 dage bør derfor kunne accepteres. Hvis anden dosis ikke gives på dag 28, bør den gives så hurtigt som muligt herefter og bør ikke planlægges til senere end dag 43. Startes vaccinationsserien med COVID-19 Vaccine Moderna®, bør den afsluttes med samme type vaccine, da der mangler erfaring ift. udskifteligheden af vacciner mod covid-19.

Vaccinens effekt

COVID-19 Vaccine Moderna® er blandt andet testet i et klinisk fase 3 forsøg, hvor ca. 28.000 personer i alderen 18 år eller ældre (gennemsnit: 53 år), efter randomisering, modtog to injektioner med enten vaccinen eller placebo, med 28 dages mellemrum. Det primære mål var beskyttelse mod klinisk infektion med covid-19.

Vaccinen viste en overordnet effektivitet mod covid-19 på 94,1% (95% CI: 89,3-96,8), hvilket i reelle tal svarer til 11 covid-19-tilfælde i gruppen af fuldt vaccinerede og 185 tilfælde i placebogruppen – dette svarer til en incidens pr. 1.000 personår på hhv. 3,3 og 56,5. Under forsøget opstod der 30 tilfælde af svær covid-19 samt ét dødsfald, alle i placebogruppen.

Stratificeres forsøgsgruppen på alder, havde vaccinen en effektivitet på 95,6% (95% CI: 90,6-97,9) hos personer mellem 18 og 64 år, og 86,4% (95% CI: 61,4-95,2) hos personer på 65 år eller derover. Hos de ældste på eller ældre end 75 år var der ingen covid-19-tilfælde blandt 630 vaccinerede og syv covid-19-tilfælde blandt 688 ikke-vaccinerede personer.

Vaccinerede personer kan først forvente fuld beskyttelse mindst 14 dage efter anden dosis. Varigheden af beskyttelsen er endnu ukendt.

Hvem kan vaccineres?

Personer der er fyldt 18 år med henblik på aktiv beskyttelse mod SARS-CoV-2. For kontraindikationer og forsigtighedsregler, se nedenfor.

Bivirkninger

I det kliniske forsøg blev sikkerhedsprofilen for COVID-19 Vaccine Moderna® klarlagt. De hyppigste bivirkninger var hævede lymfeknuder under den arm, hvori man er vaccineret, hovedpine, kvalme og opkast, muskelsmerter, ledsmerter, smerte og hævelse ved injektionsstedet, træthed, kulderystelser og feber (set hos ≥1/10). Almindelige bivirkninger var udslæt, erythem og nældefeber ved injektionsstedet (set hos ≥1/100 til <1/10). Ikke almindelige bivirkninger var hudkløe (set hos ≥1/1.000 til <1/100). Sjældne bivirkninger var akut ansigtslammelse og hævelse i ansigtet (set hos ≥1/10.000 til <1/1.000). Hævelse i ansigtet blev observeret hos to personer med dermatologiske fillers i anamnesen. Vaccinen er også testet i 343 personer, der var seropositive for SARS-CoV-2 før første vaccination, og her var sikkerhedsprofilen tilsvarende den beskrevet ovenover.

Alle vaccinationer medfører en lille risiko for kraftig allergisk reaktion (anafylaksi).

For de øvrige rapporterede bivirkninger henvises til produktresuméet (SPC) for vaccinen samt det publicerede fase 3-studie.

Særlige forsigtighedsregler og opmærksomhedspunkter

Anafylaksiberedskab skal være etableret på alle vaccinationssteder, og dette er regionens ansvar at sikre. Der anbefales nøje overvågning i mindst 15 minutter efter vaccination. Anden dosis bør ikke gives til personer, der har oplevet anafylaksi ved vaccination med første dosis af COVID-19 vaccine Moderna.

Vaccination bør udsættes ved svær akut febril (≥ 38,0 ⁰C) sygdom.

Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19-vacciner, da de er i øget risiko for allergisk reaktion. Vurdering kan ske hos egen læge før vaccination, som, hvis relevant, kan konferere med et specialiseret allergicenter. Særligt skal man være opmærksom på personer, som kunne have en ikke-diagnosticeret allergi over for indholdsstoffet polyethylenglykol (PEG).

Det skal vurderes, om vaccination skal foregå under særligt skærpet anafylaksiberedskab på afdeling på sygehus, der er vant til at håndtere dette.

Personer med mastocytose skal vaccineres på specialafdeling med landsfunktion (Hudafdeling I og Allergicentret på Odense Universitetshospital), der har kontakten til disse patienter.

Sundhedsstyrelsen vurderer i sin Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19, at vaccination bør gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser, og der bør anvendes særlige kanyler (fx størrelse 25-27 G), eftersom der kan opstå blødning efter intramuskulær injektion hos denne gruppe. Bløderpatienter med svær eller moderat hæmofili A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccination. Bløderpatienter med mildere blødersygdom skal kontakte deres hæmofilicenter med henblik på om de bør behandles forebyggende med blødermedicin inden vaccination. Almindelig AK-behandling kontraindicerer ikke under normale omstændigheder intramuskulær injektion, og dermed er almindelig AK-behandling heller ikke kontraindikation mod vaccination.

Personer med nedsat immunforsvar, herunder de som modtager immunosuppressiv behandling, kan have nedsat effekt af vaccinen. I Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinje (fra 12. januar 2021) er der yderligere information om timing af vaccination til patienter, der får kemoterapi, patienter i langvarig immunsupprimerende behandling (fx med anti-CD 20 antistoffer) og patienter, der har modtaget behandling med immunterapi (og som kan have immunaktivering).

Klinisk beskyttelse mod SARS-CoV-2 kan ikke garanteres alle vaccinerede, jvf. ovenfor under effekt.

Der er ingen data for vaccination med COVID-19 Vaccine Moderna® blandt personer, som har modtaget delvis eller fuld vaccination med en anden covid-19-vaccine. Man bør derfor tilstræbe altid at færdigvaccinere med samme covid-19-vaccine, som er givet ved første vaccination.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for ethvert af vaccinens indholds- eller hjælpestoffer, se produktresuméet.

Graviditet og amning

På grund af manglende sikkerhedsdata bør vaccinen ikke gives til gravide, og for kvinder i den fertile alder bør graviditet (anamnestisk) udelukkes før vaccination. Ved udeblevet menstruation bør der opfordres til graviditetstest før evt. vaccination. Hvis en kvinde er ikke-erkendt gravid på vaccinationstidspunktet, er der ikke nogen anbefaling om svangerskabsafbrydelse, idet vaccinen ikke er en levende, svækket vaccine, og der forventes dermed ingen eller meget ringe risiko for fosterskade.

Det vides ikke, om vaccineprodukter kan forefindes i modermælk. Da en risiko for spædbarnet ikke kan udelukkes for nuværende, bør vaccinen ikke gives til ammende. Hvis moderen har øget risiko for svært forløb af covid-19, bør dette dog indgå i den samlede risikoafvejning.

Det er ukendt, om vaccinen påvirker fertiliteten hos såvel kvinder som mænd.

Udlevering

Vaccinen er indtil videre begrænset til levering til de regionale vaccinationscentre, som er etableret i forbindelse med opstart af vaccinationsprogrammet mod covid-19. Vaccinen opbevares på SSI på frost (-25 til -15 °C), og frost skal holdes helt til optøning umiddelbart før brug, se dog nedenfor om holdbarhed efter optøning. Hver pakke indeholder 10 hætteglas á mindst 10 doser.

Opbevaring og holdbarhed

COVID-19 Vaccine Moderna® bør opbevares ved -25 °C til -15 °C, og kan holde sig uåbnet i 7 måneder ved disse temperaturer. Vaccinen kan optøs i køleskab (2-8 °C) i løbet af 2,5 timer eller ved rumtemperatur (15-25 °C) på 1 time. Den optøede, ikke-anbrudte vaccine kan opbevares i 30 dage mørkt ved 2-8 °C, og i op til 12 timer mørkt ved 8-25 °C. Når hætteglasset er anbrudt, skal vaccinen opbevares ved 2-25 °C, og alle doser skal bruges i løbet af maks. 6 timer. Herefter smides glasset ud. Optøet vaccine kan ikke genfryses.

Bør opbevares i original indpakning som beskyttelse mod lys.

Bør ikke opbevares på tøris eller ved grader under -40 °C.

Klargøring

Den optøede vaccine opvarmes til rumtemperatur og holdes lodret med bunden nedad. Sving forsigtigt indholdet af glasset rundt (må ikke rystes eller vendes). Vaccinen bør være en hvidlig opløsning, og der kan være synlige hvide partikler. Der optrækkes 0,5 mL vaccine i sprøjte, som herefter injiceres. Det er ikke nødvendigt at skifte kanyle mellem optræk fra hætteglasset til injektion. Husk at svinge vaccineglasset forsigtigt før der optrækkes en ny vaccinedosis. Husk desuden at lade hætteglasset stå oprejst imens der optrækkes en vaccinedosis. SSI har udarbejdet en infografik.

Fra hætteglasset kan der ifølge EU SPC udvindes mindst 10 vaccinedoser á 0,5 mL, og ubrugt vaccineopløsning afskaffes som vanligt og senest 6 timer efter klargøring (opbevaring ved 2-25 °C). Skriv dato og klokkeslæt for kassering på hætteglasset, for at undgå utilsigtede hændelser.

Dosis og administration

COVID-19 Vaccine Moderna® er et multidosis hætteglas klar til brug og skal ikke fortyndes. Hvert hætteglas indeholder 6,3 mL svarende til mindst 10 doser á 0,5 mL, som hver indeholder 100 mikrogram vaccineantigen (mRNA-1273 indlejret i lipid nanopartikler).

Der gives to doser á 0,5 mL ufortyndet vaccine med 28 dages mellemrum. Hvis anden vaccine gives med mindst 25 dages interval fra første vaccination, kan dette dog accepteres som valid vaccination.

Vaccinen injiceres intramuskulært i muskulus deltoideus (deltamusklen). I tilfælde af kontraindikation mod vaccination i muskulus deltoideus kan alternativt vaccineres i midterste del af muskulus vastus lateralis.

Observation

Efter vaccination anbefaler Sundhedsstyrelsen, at den vaccinerede opholder sig i venteområdet i mindst 15 minutter.

Registrering

Alle covid-19-vacciner skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), enten via kvikregistrering eller via vanlig registrering. Se særskilt vejledning om dette.

Der opfordres til at registrere vaccinationen så hurtigt efter indgivelsestidspunktet som muligt. For at sikre kvaliteten i overvågning af vaccinerne er det vigtigt at sikre korrekt registrering af produktnavn og batchnummer.

Information til den vaccinerede

Den vaccinerede bør få udleveret en pjece udgivet af Sundhedsstyrelsen og udarbejdet i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen. Pjecen indeholder oplysninger om de hyppigste bivirkninger, og at man bør kontakte lægen, hvis man oplever alvorlige bivirkninger/symptomer efter vaccination.

Der er også mulighed for private at få telefonisk rådgivning om vaccination via den myndighedsfælles coronahotline på 7020 0233. Der rådgives ikke om symptomer eller sundhedsfaglige vurderinger i relation til borgere men henvises til borgerens praktiserende læge.

Yderligere information til den, der vaccinerer

Vaccinator kan finde yderligere oplysninger om covid-19-vaccination på både Sundhedsstyrelsens, Lægemiddelstyrelsens og Statens Serum Instituts hjemmeside. På SSI´s hjemmeside er det muligt at downloade de vaccinespecifikke beskrivelser samt infografikker om både vaccinefakta og om opbevaring og opblanding/injektion af vaccinerne. Dette materiale vil også være vedlagt den enkelte vaccineleverance fra SSI.

SSI har også udarbejdet et spørgsmål/svar afsnit om covid-19-vaccination på vores covid-19-subsite til brug for sundhedspersoner.

Ved behov for rådgivning om vaccination har sundhedspersoner mulighed for at kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse. Vi har åbent for telefonisk rådgivning på telefon 3268 3037 mandag til fredag 8.30-11.00, onsdag dog 12.30-15.00. Uden for dette tidsrum kan afdelingen kontaktes i dagtiden på telefon 3268 3038. Man kan også skrive til covidinfo@ssi.dk. Vi tilstræber os på at svare samme dag på hverdage, dette kan dog ikke garanteres i alle tilfælde. Uden for normal arbejdstid kan vagthavende ved behov for akut rådgivning kontaktes på telefon 4131 7404.

(K.F. Nielsen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)