Uge 9 - 2020

COVID-19 – opdatering
Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2019

COVID-19 – opdatering

Siden sidste uges opdatering om COVID-19 i EPI-NYT 7-8/20 har situationen ændret sig til, at der nu er flere lande/områder udenfor Kina med tegn til pågående smittespredning af SARS-CoV-2. Dette gælder aktuelt Sydkorea, Japan, Singapore, Hongkong, Iran og følgende fire regioner i Italien: Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

I takt med den tiltagende globale spredning af COVID-19 er der øget sandsynlighed for, at der også vil optræde tilfælde i Danmark. Derfor har Sundhedsstyrelsen den 24. februar 2020 justeret sine retningslinjer for håndtering af COVID-19. Til retningslinjen knytter der sig et bilag med en foreløbig oversigt over de lande/områder, hvor der aktuelt er pågående smittespredning af SARS-CoV-2. Disse områder er omfattet af casedefinitionen for, hvornår COVID-19 skal mistænkes. ECDC har i dag opdateret sin afgrænsning af risikoområder. Herefter vil disse risikoområder være gældende også i forhold til den danske casedefinition. ECDC vil om muligt præcisere, i hvilke underområder i de fire italienske regioner der er særlig risiko.

Med den nye casedefinition vil flere patienter blive mistænkt for COVID-19, derfor åbnes der i den nye retningslinje også op for, at patienter kan modtages på flere infektionsmedicinske afdelinger, og mistænkte patienter, der ikke er indlæggelseskrævende, kan efter en konkret vurdering udskrives til prøvesvar og observation i hjemmet.

Visitation af mistænkte COVID-19-tilfælde

Fremover skal patienter, som mistænkes for COVID-19, og som opfylder kriterierne for mistanke, umiddelbart henvises til vurdering og eventuelt indlæggelse på infektionsmedicinsk afdeling på en af følgende hospitaler:

  • Rigshospitalet (Blegdamsvej)
  • Hvidovre Hospital
  • Aarhus Universitetshospital (Skejby)
  • Aalborg Universitetshospital (Syd)
  • Sjællands Universitetshospital (Roskilde)
  • Odense Universitetshospital (Odense).

Håndtering af patienter hos praktiserende læger, i lægevagtsklinikker, på akutmodtagelser m.v.

Personer, hvor COVID-19 overvejes jævnfør kriterier i casedefinitionen, bør visiteres telefonisk, med indhentning af oplysninger om rejsemål, smitterisiko, symptomdebut og symptomer. For at undgå at patienter møder uvisiteret op hos praktiserende læger, akutklinikker, lægevagtsklinikker m.v. er det vigtigt at sikre en anamnese, der afdækker mulige ekspositioner for SARS- CoV-2. Patienter skal viderevisiteres telefonisk direkte til infektionsmedicinsk afdeling.

Hvis en patient undtagelsesvist møder fysisk op hos den praktiserende læge, og hvor patienten opfylder kriterierne for mistanke, skal der iværksættes følgende hygiejniske forholdsregler:

  • Patienten placeres på enestue eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt personale.
  • Der udleveres almindelig kirurgisk maske uden udåndingsventil, som patienten selv påsætter.
  • Hvis muligt, skal sygehistorie og almentilstand vurderes på afstand.
  • Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt.

Hjemmebehandling i isolation

I lyset af den viden, der findes på nuværende tidspunkt, vil mange patienter med COVID-19, særligt unge og i forvejen raske, kunne forventes at have milde symptomer uden behov for behandling på hospital. Patienter med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ud fra en konkret vurdering ved infektionsmedicinsk speciallæge udskrives til observation i hjemmeisolation, også før formodet smittefrihed. Dette er bl.a. også af hensyn til at forebygge sygehussmitte og friholde sygehuskapacitet til de meste syge patienter.

Laboratoriediagnostik

Laboratoriediagnostik for SARS-CoV-2 skal som udgangspunkt udføres efter konkret vurdering ved infektionsmedicinsk speciallæge. Laboratoriediagnostik skal som udgangspunkt ikke foretages på personer uden symptomer, herunder asymptomatiske kontakter.

Patientprøver mærkes ”ALERT, obs. COVID-19” og sendes indtil videre med SSI’s prøvetransport. Der sættes analyse op for SARS-CoV-2 hver dag kl. 8 og kl. 20. Differentialdiagnostik skal udføres på lokal klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA). De KMA’er som er knyttet til de seks hospitaler nævnt ovenfor forventes at kunne udføre diagnostik for SARS-CoV-2 i løbet af kort tid.

Anmeldelse

Bekræftede tilfælde af COVID-19 skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og på formular 1515 til STPS og Statens Serum Institut (SSI).

Håndtering af tætte kontakter

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager opsporing og håndtering af raske nære kontakter til patienter med bekræftet COVID-19. Ved afgræsning af smitterisiko er det praksis at medtage nære kontakter til en patient med bekræftet COVID-19 op til 2 dage før symptomdebut.

(Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut)

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2019

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2019. Tallene kan blive justeret på grund af sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2018 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2014-2018, med angivelse af laveste og højeste antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af hæmorrhagisk feber, meningokoksygdom gruppe A, pest, polio, rabies eller rubella.

Se årsopgørelsen for 2019 (pdf).

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)