Uge 18 - 2020

Opgørelse af rabiesundersøgelser i Danmark i 2019

Opgørelse af rabiesundersøgelser i Danmark i 2019

For en detaljeret beskrivelse af rabies-PEP samt dyr undersøgt for rabies i Danmark i 2019, henvises til årsopgørelse over sygdomsforekomst 2019.

Ulovligt importerede hundehvalpe

I 2019 blev 11 personer sat i behandling mod rabies efter bid fra hunde, oftest hvalpe, som var ulovligt importeret fra udlandet, primært Serbien. Det er nyt, at mere end et enkelt tilfælde pr. år er anmeldt til Statens Serum Institut. Det er vigtigt, at befolkningen er opmærksom på, at ulovligt importerede hundehvalpe kan have rabies, og at de kan smitte i flere dage før, de får tydelige symptomer på rabies.

Stadig flere bliver bidt af dyr, der kan have rabies

Siden 2010 er antallet af danskere, der blev vaccineret efter mulig eksponering for rabies i udlandet, mere end fordoblet, i 2019 var det 261, figur 1. I 2019 udgjorde eksponering i udlandet 87 % af alle eksponerede. Også antallet af bid i Danmark, primært fra flagermus, synes at være i stigning; i 2017 var der 13 personer, der blev sat i behandling efter bid fra flagermus. Dette tal var i 2018 steget til 21 og i 2019 var det 28. Dette gør – sammen med bid fra ulovligt importerede hundehvalpe, at kurven over personer sat i profylaktisk behandling efter eksponering for rabies i Danmark også er stigende, figur 1.

EPI-NYT 2020 uge 18 figur1

I 2019 blev i alt 300 personer sat i behandling mod mulig rabies efter dyrebid. Langt de fleste (261) efter at være blevet bidt af dyr i udlandet.

Hovedparten af dem, der blev sat i rabies Post-Exposure Profylakse (PEP) efter bid i udlandet, var eksponeret i Sydøstasien, efterfulgt af det indiske subkontinent og Tyrkiet. Ingen udviklede sygdommen.

Rabies kan forebygges, hvis man kommer i rettidig behandling, efter at man har været udsat for mulig smitte. I Danmark drejer det sig stort set kun om bid fra flagermus, men man skal være opmærksom på muligheden for smitte fra hunde, som er illegalt importeret fra Østeuropa eller andre steder, hvor rabies forekommer.

Ved bid af flagermus i Danmark bør flagermusen om muligt indfanges og sendes til undersøgelse for rabies efter aftale med Fødevarestyrelsen. Findes en flagermus negativ ved undersøgelse, afbrydes vaccinationsserien.

På verdensplan er 95% af alle humane rabiestilfælde relateret til hundebid, og hundebid er den hyppigste årsag til, at danske rejsende sættes i profylaktisk behandling. Flere personer er i de senere år blevet bidt af aber i udlandet, men aber udgør en lavere risiko for rabiessmitte end hunde. Hvis man bliver bidt af en abe i en abepark (som er tilfældet for flere danskere), er det vigtigt at søge oplysninger om aberne på stedet. I fx Ubud Monkey Forrest på Bali skriver parken, at aberne monitoreres, og at der ikke er set rabies i nogen aber i de seneste 15 år, hvorfor risikoen for eksponering anses for at være ubetydelig.

Ud af alle eksponerede i udlandet i 2019 var der kun otte personer, der havde fået Pre-Exposure Profylakse (PrEP) inden afrejse.

Ved rådgivning før udlandsrejse er det vigtigt at nævne risikoen for rabies ved kontakt med dyr og at tilråde restriktiv dyrekontakt og hurtig lægekontakt i tilfælde af dyrebid. Det er også vigtigt at orientere rejsende om, at det ikke er muligt at blive behandlet med humant rabies immunglobulin (HRIG) i mange dele af verden.

Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer endemisk, kan det overvejes om borgeren skal vaccineres mod rabies. Det vil især være relevant, hvis der er omstændigheder ved rejsen, som gør det vanskeligt at nå til lægebehandling inden for få dage. Det er dog vigtigt at huske, at PreP-vaccinerede også skal have et to-dosis PEP-vaccinationsprogram ved eksponering.

Rabies hos dyr

Danmark har været fri for klassisk rabies siden 1982, mens flagermusrabies anses for at værende endemisk forekommende. I 2019 blev i alt 18 dyr fra Danmark undersøgt for klassisk rabies og/eller flagermusrabies, og alle undersøgte dyr blev fundet negative. Klassisk rabies forekommer endemisk i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til andre pattedyr. I 2019 har der ikke været indsendelser fra Grønland til undersøgelse for rabies.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T.B. Rasmussen, Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik)