Uge 6 - 2019

Stadig flere bliver bidt af dyr, der kan have rabies, ved udlandsrejser

Stadig flere bliver bidt af dyr, der kan have rabies, ved udlandsrejser

Siden 2010 er antallet af danskere, der blev vaccineret efter mulig eksponering for rabies i udlandet, mere end fordoblet.

EPI-NYT uge 6 2019 figur 1

I 2018 blev i alt 263 personer sat i behandling mod mulig rabies efter dyrebid. Langt de fleste (241) efter at være blevet bidt af dyr i udlandet – hyppigst i Asien. Ingen udviklede sygdommen.

For en detaljeret beskrivelse af rabies post-eksposure profylakse samt dyr undersøgt i Danmark i 2018, henvises til årsopgørelse

Rabies kan forebygges, hvis man kommer i behandling, efter at man har været udsat for mulig smitte. I Danmark drejer det sig stort set kun om bid fra flagermus, men man skal være opmærksom på muligheden for smitte fra hunde, som er illegalt importeret fra Østeuropa.

Ved bid af flagermus i Danmark bør flagermusen om muligt indfanges og sendes til undersøgelse for rabies ved DTU Veterinærinstituttet efter aftale med Fødevareregionen.
Det er vigtigt at følge forekomsten af rabies i flagermusene i Danmark. Prævalensen af rabies blandt flagermus i Danmark kendes ikke, da kun få flagermus undersøges. Findes en flagermus negativ ved undersøgelse, afbrydes vaccinationsserien.

Antallet af personer med mulig eksponering for rabies i udlandet er siden 2010 mere end fordoblet. I 2018 udgjorde eksponering i udlandet 92 % af alle eksponerede.

På verdensplan er 95 % af alle humane rabiestilfælde relateret til hundebid, og hundebid er den hyppigste årsag til, at danske rejsende sættes i profylaktisk behandling. Flere personer er i de senere år blevet bidt af aber i udlandet, men aber udgør en lavere risiko for rabiessmitte end hunde. Hvis man bliver bidt af en abe i en abepark (som er tilfældet for flere danskere), er det vigtigt at søge oplysninger om aberne på stedet. I fx Ubud Monkey Forrest på Bali skriver parken, at der ikke er set rabies i nogen aber i de seneste 14 år, hvorfor risikoen for eksponering anses for at være ubetydelig.

Ud af alle eksponerede i 2018 var der kun seks personer, der havde fået PrEP inden afrejse.

Ved rådgivning før udlandsrejse er det vigtigt at nævne risikoen for rabies ved kontakt med dyr og at tilråde restriktiv dyrekontakt og hurtig lægekontakt i tilfælde af dyrebid. Det er også vigtigt at orientere rejsende om, at det ikke er muligt at blive behandlet med HRIG i mange dele af verden.

Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer endemisk, kan det overvejes om borgeren skal vaccineres mod rabies. Det vil især være relevant, hvis der er omstændigheder ved rejsen, som gør det vanskeligt at nå til lægebehandling inden for få dage.

Rabies hos dyr

I 2018 blev i alt 22 dyr fra Danmark undersøgt for klassisk rabies og/eller flagermusrabies, og alle undersøgte dyr blev fundet negative. Klassisk rabies forekommer endemisk i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til andre pattedyr. I 2018 blev der påvist klassisk rabiesvirus i 3 polarræve fra Grønland.

(A.H. Christiansen, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)