Uge 38 - 2017

Influenzavaccination 2017/2018

Influenzavaccination 2017/2018

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2017/2018 og dermed også lanceringen af tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.

Influenzasæsonen 2016/2017 var præget af et betydelig øget antal indlæggelser i forhold til tidligere sæsoner. I alt blev 2.940 patienter med laboratoriebekræftet influenza indlagt på hospital. Dette var det højeste antal indlagte patienter siden 2010/11, hvor overvågningen startede. I alt modtog 254 patienter intensiv behandling, hvilket dog var færre end sæsonen før. På baggrund af data om overdødelighed blev det vurderet, at 837 dødsfald kunne associeres med influenza. Dette var lidt lavere end sæsonen før, hvor ca. 1.000 personer døde som følge af influenza.

Influenzavaccinen i sæson 2016/2017 gav begrænset beskyttelse mod influenzainfektion særligt mod influenza A (H3N2). Influenzavaccination er dog fortsat den bedste beskyttelse mod influenzainfektion hos ældre på ≥65 år og andre risikogrupper. Vaccinationsdækningen blandt ældre ≥65 år i influenzasæson 2016/2017 var 47 % og dermed lidt højre end de foregående år, men stadigt langt fra den vaccinationsdækning på 75 %, som WHO anbefaler. Den kommende sæsons vaccine indeholder som sædvanligt antigener fra tre forskellige influenzavirus, heraf et nyt influenzavirus.

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 29. august 2017 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI> 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober 2017 og året ud. Vaccinationen er dog gratis til og med udgangen af februar 2018 for gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til læger om gratis influenzavaccination.

Information

Sundhedsstyrelsen gennemfører i år kampagnen ”Tid til vaccination mod influenza”. Kampagnen informerer risikogrupperne om influenzavaccination. Læger og sundhedspersonale kan finde information om kampagnen og årets vaccine på www.influenzakampagne.dk. Der er i samarbejde med PLO udsendt plakater og andet materiale til alment praktiserende læger, apoteker, kommuner og ledende jordemødre. På hjemmesiden kan der downloades patientinformation, elektroniske kampagneelementer til infoskærme mv. Det er via hjemmesiden muligt at bestille flere plakater og visitkort, hvis der er brug for det. Kampagnen har også en facebookside ”Tid til vaccination mod influenza” samt en annoncekampagne, der vil køre i medierne fra d. 25. september og til udgangen af november måned.

Leverance

For at sikre forsyningen er der i år hjemtaget to vacciner (Influvac og Vaxigrip) fra to forskellige producenter. Begge vacciner indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus og anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Ingen af vaccinerne indeholder thiomersal eller adjuvans. Begge vacciner kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd, neomycin og gentamycin. For mere detaljeret information om vaccinerne og ”spørgsmål og svar” henvises til SSI's hjemmeside.

Influenzavacciner i sæson 2017/2018

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger, og indeholder antigener fra tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt. Sammensætningen er følgende:

 • A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-lignende virus (NYT VIRUS)
 • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-lignende virus
 • B/Brisbane/60/2008-lignende virus (Victoria-linjen)

Aktuelt anvendes kun trivalente vacciner i Danmark. WHO anbefaler, at firevalente vacciner indeholder to influenza B-virus.

Børn

Børn over 6 måneder, der er i risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på en vaccinationsklinik. En vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.

Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 måneder til og med 35 måneder vaccineres med halv dosis af vaccinen. For korrekt opmåling af børnedosis henvises til indlægssedlen for den pågældende vaccine.

Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper, herunder børn under 6 måneder, der ikke kan vaccineres.

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet for influenza A(H1N1) pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide. Influenzavaccination af gravide kan give barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Hiv-smittede

Hiv-smittede har ligesom andre immunkompromitterede personer en øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza, og alle læger opfordres til at tilbyde gratis influenzavaccination til deres hiv-smittede patienter.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virus-stammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 %.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige vaccinationsreaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke egentlig influenzasygdom.
Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af indholdsstofferne, og som tidligere har haft reaktion af anafylaksi-lignende karakter, bør ikke vaccineres. Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.

Neuraminidasehæmmere kan bruges til behandling og eventuelt også forebyggende efter konkret eksponering for influenza til personer, der ikke kan vaccineres på grund af kontraindikationer.

Registrering af vaccinationer

Alle influenzavaccinationer skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) jf. Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Hvis vaccinationsoplysningerne ikke indberettes automatisk til DDV via integration med det elektroniske patientjournalsystem, der anvendes, kan vaccinationer registreres på www.fmk-online.dk.

Overvågning af influenza

Statens Serum Instituts overvågning af influenza begynder i uge 40. Data fra influenzaovervågningen bliver opdateret på SSI´s hjemmeside ugentligt, og der udsendes nyheder løbende, når der sker ændringer i influenzasituationen.

(I.G. Helmuth, L.K. Knudsen, T.G. Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

20. september 2017