Uge 23 - 2016

MRSA 2015

MRSA 2015

Antallet af personer, der i 2015 første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) var næsten identisk med antallet i 2014. Der blev registreret 2.971 tilfælde mod 2.973 i 2014, figur 1. Det er første gang siden 2009, hvor SSI registrerede 818 nye MRSA-tilfælde, at antallet ikke stiger.

EPI-NYT uge 23 2016 figur 1

 

Epidemiologisk klassifikation

MRSA inddeles ud fra formodet smittemåde i udlandserhvervede, hospitalserhvervede, samfundserhvervede og husdyrsassocierede. Husdyr-MRSA skyldes i Danmark næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt knyttet til kontakt til levende svin.

Samfundserhvervede MRSA underinddeles herudover efter, om personen inden for de seneste 6 måneder har haft kontakt til hospitaler eller plejesektor, samt om personen har haft kontakt til kendt MRSA-positiv person.

Tabel 1 viser fordelingen af de anmeldte MRSA-tilfælde ud fra formodede smitteforhold.

EPI-NYT uge 23 2016 tabel 1

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark (83 %), mens udlandssmitte var oplyst for 500 tilfælde (17 %) mod 411 tilfælde i 2014 (14 %). Antallet af hospitalserhvervede tilfælde faldt til 40 mod 95 i 2014, og udgør fortsat kun en meget lille del af det samlede antal tilfælde (1,3 %). Antallet af MRSA af typen CC398, faldt fra 1.276 tilfælde i 2014 til 1.172 tilfælde i 2015 og udgjorde 39 % af det samlede antal tilfælde. Samfundserhvervede MRSA-tilfælde uden kontakt til hospitaler eller plejesektor udgjorde 1.057 tilfælde i 2015 (36 % af samtlige nye tilfælde) mod 946 i 2014. For 541 af disse (51 %) var der kendt eksponering til en person med MRSA, som oftest et medlem af husstanden (88 %).

For tilfælde erhvervet på sygehus var medianalderen 49 år (spændvidde 0-96 år) og for samfundserhvervede tilfælde uden kontakt til hospitaler eller plejesektor 30 år (0-94 år). Medianalderen for CC398 var 31 år (0-96 år).

Infektioner

I 1.147 tilfælde (39 %) var klinisk infektion årsagen til prøvetagning. I 29 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,5 % af samtlige S. aureus-bakteriæmier, hvilket er et markant fald i forhold til sidste år (56, 2,9 %) og på niveau med årene før da. Der var fortsat få hospitalserhvervede infektioner (33 personer fordelt på 25 patienter og 8 sygehuspersonale), mens antallet af samfundserhvervede infektioner fortsat steg (456 i 2014, 500 i 2015), figur 2. For 79 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de seneste 6 måneder, var stort set uændret i forhold til 2014 (133 i 2015 mod 140 i 2014), figur 2.

EPI-NYT uge 23 2016 figur 2

Der blev identificeret i alt 14 udbrud omfattende 46 MRSA-tilfælde. De to største udbrud var i Region Syddanmark og omfattede i alt 13 tilfælde (spa-type t032 og t2006). Tre udbrud begyndte på neonatalafdelinger (spa-type t015, t127 og t304), mens to udbrud begyndte på plejehjem (spa-type t008 og t034) og tre på asylcentre (spa-type t044, t2251 og t5100).

De hyppigst disponerende faktorer til MRSA var sår (346), kroniske hudlidelser (106) og fremmedlegemer, fx dræn, urinvejs- eller IV-katetre (53).

Typning og resistens

MRSA af typen CC398 blev påvist ved en specifik PCR-analyse, som samtidig viste, om stammen var af den human-adapterede type (scn-positiv). Isolater med karakteristisk husdyr-MRSA-profil blev som hovedregel ikke spa-typet eller undersøgt med resistensbestemmelse. For isolater med klassisk husdyr-MRSA-profil blev hvert tiende isolat helgenom-sekventeret. Resistensbestemmelse af 68 isolater bekræftede tidligere fund, at CC398 er resistent overfor tetracyklin og ofte (>90 %) også overfor clindamycin.

De øvrige 1.799 isolater (61 %) tilhørte 293 forskellige spa-typer, der var grupperet i 26 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC5 (N=302) og CC8 (N=300), udgjorde begge 17 % af de 1.799 isolater og bestod af henholdsvis 39 og 26 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 50 % af isolaterne. Heraf var t002 (N=173; CC5) og t127 (N=148; CC1) de to hyppigste. Resistens for non-CC398 MRSA er vist i tabel 2.

EPI-NYT uge 23 2016 tabel 2

MRSA CC398

MRSA CC398 faldt i 2015 til 1.172 fra 1.276 tilfælde i 2014. I alt 208 (18 %) havde klinisk infektion på diagnosetidspunktet (240, 19 % i 2014), tabel 1, og 88 % af tilfældene blev fundet hos personer med direkte kontakt til svin eller hos disse personers husstandsmedlemmer. I alt 140 (12 %) personer havde ikke kendt kontakt til dyr, hvilket er på samme niveau som i 2014 (137 personer, svarende til 11 %). Der blev i 2015 konstateret seks tilfælde af bakteriæmi med MRSA CC398, hvoraf en patient døde inden for 30 dage. Der var ingen påviselig kontakt til svin for denne patient.

I 2015 blev der fundet i alt 70 tilfælde i forbindelse med forskningsrelaterede screeninger af risikogrupper. Justering for disse tilfælde ændrede ikke signifikant den procentvise forekomst af smitte til personer uden kendt husdyrkontakt eller den procentvise forekomst af infektion på diagnosetidspunktet.

mecC-MRSA

MRSA bærer sædvanligvis mecA-resistensgenet. I 2015 påvistes 61 tilfælde (2,1 %) af mecC-MRSA-genet, en variant af mecA, mod 53 tilfælde (1,8 %) i 2014. Typen blev beskrevet første gang i 2010, EPI-NYT 47/12, og er blevet associeret til en lang række forskellige dyrearter, særligt kvæg og får, men også vildtlevende dyr. Smittekilde og smittemåde er dog ukendt for de fleste tilfælde.

Asylansøgere

Der blev i 2015 konstateret 150 nye tilfælde af MRSA blandt asylansøgere. Da asylansøgerne ofte flyttes imellem forskellige centre tilbydes de kun MRSA-behandling, såfremt de logistiske forhold tillader det (og hvis centrenes fysiske rammer gør det muligt at gennemføre behandlingerne). Det anbefales derfor at asylansøgere, der bor eller har boet i asylcentre inden for de seneste 6 måneder, undersøges for MRSA-bærertilstand ved kontakt til sygehuse.

Kommentar

Antallet af nye MRSA-tilfælde ser nu ud til at stagnere efter flere år med kraftig vækst. Det er glædeligt, at der i 2015 er sket en opbremsning, som dog dækker over en fortsat vækst i antallet af importerede og samfundserhvervet tilfælde. Der var et mindre fald i CC398, hvilket dog ikke kan tages som udtryk et fald i antallet af smittede, men mere sandsynligt skyldes, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte. Det skal bemærkes, at der trods stagnationen med stor sandsynlighed vil være en ophobning af raske smittebærere over tid, specielt for bærere af CC398-MRSA med husdyrkontakt. Dette skyldes, at disse ikke er omfattet af MRSA-behandlingsprogrammer. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt og positivt, at antallet af personer med CC398 uden kontakt til svin ikke er steget. Denne population er ”uendelig”, og derfor vil man kunne registrere en fortsat stigende spredning til samfundet i al almindelighed såfremt CC398-smittetrykket var stigende. Denne konklusion ændres ikke ved justering for de ekstraordinære screeningsundersøgelser, der er foretaget i 2015.

I 2014 var 2,9 % af alle S. aureus-bakteriæmier forårsaget af MRSA, mens dette i 2015 var 1,5 % og på linje med årene før 2014. Det høje antal i 2014 af MRSA i blod synes derfor ikke at repræsentere en reel stigende tendens.

I 2015 sås fortsat en meget lav forekomst af hospitalserhvervet MRSA som tegn på, at de danske nationale MRSA-retningslinjer fungerer godt.

(A. Petersen, A.R. Larsen, R.L. Skov, Mikrobiologi og Infektionskontrol, A. Koch, C.H. Møller, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

8. juni 2016