Uge 21 - 2016

Opdatering om zikavirus
Alvorligt udbrud af gul feber i Angola

Opdatering om zikavirus

Opdaterede rejseråd

Det er nu veletableret, at gravide (fosteret) er i særlig risiko ved smitte med zikavirus, og i overensstemmelse med den opdaterede risikovurdering fra ECDC fra 20. maj 2016 og WHO´s rejseanbefalinger anbefales gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til områder med aktiv zikavirustransmission, særligt lande/landområder med stigende eller udbredt smitteudbredelse (se liste på SSI’s hjemmeside). Såfremt rejsen ikke kan udskydes, skal den gravide være særligt opmærksom på myggestiksbeskyttelse.

På grund af risiko for seksuel smitte anbefales det, at mænd, der kommer hjem fra områder med udbrud af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anvender kondom under resten af graviditeten. Hvis partneren er i den fertile alder men ikke er kendt gravid anbefales det, at manden anvender kondom i mindst én måned efter hjemkomsten. Dette gælder, uanset om manden har haft symptomer på zikavirusinfektion eller ej. Der er dog indtil nu ikke beskrevet seksuel smitte fra personer uden symptomer.

I forhold til forholdsregler ved undersøgelse og diagnostik af hjemvendte rejsende henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning af 25. maj 2016 samt til EPI-NYT 14/16.

De olympiske lege i Brasilien

For rejsende til de olympiske lege i Rio i Brasilien i sommeren 2016 har ECDC udgivet en vurdering af sundhedsrisici for rejsende. Det vurderes, at risikoen for at blive stukket af en myg og dermed muligt smittet med zikavirus eller andre myggeoverførte sygdomme (denguefeber og chikungunya), generelt er meget lav, da det er vinter i Brasilien i august/september under legene. Dog er risikoen højere i Manaus, hvor visse fodboldkampe bliver spillet. Man bør dog altid beskytte sig mod myggestik ved rejser til områder med risiko for smitte med zikavirus, dvs. til hele Brasilien. Dette vil også beskytte den rejsende mod andre myggeoverførte sygdomme som denguefeber og chikungunya. De største sundhedsrisici for rejsende til olympiaden vurderes i øvrigt at være maveinfektioner som følge af dårlig fødevarehygiejne samt pådragelse af resistente tarmbakterier.

Risiko for smitte i Europa

WHO har den 19. maj 2016 udgivet en vurdering af sandsynligheden for, at man vil se lokal transmission og udbrud af zikavirus i lande i Europa. Vurderingen er baseret på en række faktorer: 1) om der er forekomst af Aedes-myg i de enkelte lande, 2) om de klimatiske forhold tillader spredning af Aedes-myg til pågældende lande, 3) om der historisk er set udbrud af virussygdomme overført af Aedes-myg i landet, 4) om der er pågående zikavirustransmission i nabolandet, og 5) graden af luft-, skibs- og biltrafik til landet. Endvidere har man set på de enkelte landes rapporterede beredskab til bekæmpelse af myg og zikavirus. Generelt finder WHO, at sandsynligheden i Europa kun er lav-til-moderat, men med høj risiko enkelte steder (Madeira og visse dele af Sortehavskysten), hvor Aedes aegypti-myg allerede forekommer. Landene omkring Middelhavet er i moderat risiko, mens sandsynligheden for lokal zikavirustransmission i Nordeuropa inklusive Danmark af WHO vurderes som lav.

På nuværende tidspunkt er dog endnu ikke set lokal transmission af zikavirus i Europa, kun importerede tilfælde. WHO-rapporten beskriver teoretiske forhold omkring mulig fremtidig smitteudbredning. Der er således aktuelt ingen anbefalinger vedrørende rejser til Sydeuropa eller andre steder i Europa med hensyn til risiko for smitte med zikavirus. Det skal understreges, at der i Danmark aktuelt ingen risiko er for transmission af zikavirus, eftersom Aedes-myggene, der kan overføre sygdommen, ikke findes her. Sundhedsmyndighederne følger dog udviklingen tæt, inklusive overvågning af myg.

(A. Koch, L.S. Vestergaard, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Alvorligt udbrud af gul feber i Angola

Et omfattende udbrud af gul feber har udviklet sig i Afrika i løbet af de seneste fem måneder, startende i Angola i Centralafrika, men med international spredning til foreløbig tre lande. WHO beskriver udbruddet som det værste i mere end 30 år og er bekymret for, at udbruddet breder sig til flere storbyer i Afrika.

Mistanken om et udbrud af gul feber i Angola blev først rejst i slutningen af december 2015, og blev laboratoriebekræftet den 20. januar 2016. Siden er der sket en kraftig stigning i antallet af rapporterede tilfælde, fordelt på flere provinser i Angola. Udbruddet er særligt koncentreret til de større byer, inklusive hovedstaden Luanda. De seneste tal fra Angola viser over 2.400 mistænkte tilfælde, hvoraf 735 er laboratoriebekræftet, og omkring 300 dødsfald. Trods iværksættelse af vaccinationskampagner omfattende mere end syv millioner mennesker i Angola cirkulerer gul feber-virusset fortsat i flere distrikter.

Udbruddet har desuden spredt sig internationalt. Indtil videre har tre lande rapporteret om laboratoriebekræftede tilfælde af gul feber importeret fra Angola. Der er rapporteret om 42 importerede tilfælde til Den Demokratiske Republik Congo (DRC), to tilfælde til Kenya og 11 tilfælde til Kina. I DRC har man efterfølgende påvist et lokalt udbrud af gul feber af samme virustype som er set i Angola, med foreløbig to bekræftede tilfælde og yderligere mistænkte tilfælde under undersøgelse.

Også i Uganda har man for nyligt registeret et større antal tilfælde af gul feber, men laboratorieanalyser har vist, at disse ikke er relateret til udbruddet i Angola.

De observerede importerede tilfælde af gul feber fra Angola til andre lande understreger risikoen for international spredning af udbruddet via ikke-vaccinerede rejsende. Udbruddet kan derved sprede sig yderligere, dels til andre provinser i de berørte lande, dels til andre lande i Afrika, særligt nabolandene Namibia og Zambia. Pga. begrænsede overvågningssystemer i mange områder er det vanskeligt at monitorere og kontrollere udbruddets omfang.

WHO afholdt den 19. maj 2016 et Emergency Committee (EC) møde i Geneve under Det Internationale Sundhedsregulativ (IHR 2005). EC-mødet vurderede, at de pågående udbrud af gul feber i Angola og DRC udgør en alvorlig folkesundhedstrussel, som kræver øget national handling og international støtte hertil. Udbruddene skønnes dog endnu ikke at udgøre en trussel af højeste niveau af international risiko (”Public Health Emergency of International Concern”, PHEIC). Men WHO følger udviklingen tæt og bistår de berørte lande i indsatsen imod udbruddet.

De meget omfattende vaccinationskampagner i flere afrikanske lande har betydet, at den globale beholdning og dermed forsyning af gul feber-vacciner er kommet under pres. Dette vil potentielt kunne vanskeliggøre tilstrækkelig bekæmpelse af udbruddet igennem massevaccinationskampagner i risikoområder. Udover Uganda har også andre lande for nyligt observeret lokale mindre udbrud af gul feber, inklusive Brasilien og Peru i Sydamerika, men altså ikke associeret til udbruddet i Angola. Disse enkeltstående udbrud understreger risikoen for spredning af gul feber blandt ikke-vaccinerede befolkningsgrupper.

Danske rejsende bør være opmærksomme på risikoen for gul feber. Alle personer 9 måneder eller ældre, som rejser til lande med risiko for gul feber, bør være vaccineret senest 10 dage inden afrejse og medbringe deres certificerede gul feber-vaccinationskort. For alle rejsende 9 måneder eller ældre til Angola og DRC er der krav om gul feber-vaccination, også ved rejse direkte fra Danmark, og vaccinen skal være givet senest 10 dage før indrejse. En komplet liste over lande, som kræver gul feber-vaccination af indrejsende, enten for alle rejsende eller for rejser fra gul feber-områder findes her. Yderligere information om gul feber og anbefalinger til rejsende kan findes på SSI’s hjemmeside under ”Rejser og Smitsomme Sygdomme”, hvor der også er en beskrivelse af udbruddet i Angola.

(L.S. Vestergaard, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

25. maj 2016