Uge 9 - 2015

HAIBA - Hospital Acquired Infections dataBAse

HAIBA - Hospital Acquired Infections dataBAse

I år lanceres et nyt system til overvågning af infektioner erhvervet under indlæggelse på sygehus. Hospital Acquired Infections databasen (HAIBA) er et automatisk værktøj til national overvågning af, indtil videre, fire af de mest almindelige sygehuserhvervede infektioner. Allerede fra næste uge vises forekomsten af bakteriæmier og Clostridium difficile-infektioner (CDI) erhvervet på sygehus på eSundhed. Senere i 2015 følger urinvejsinfektioner erhvervet i forbindelse med behandling på sygehus samt visse post-operative infektioner. HAIBA er baseret på datafangst fra allerede eksisterende datakilder, og kræver dermed ikke, at klinisk arbejdende læger eller andet sundhedspersonale anvender tid til registrering og indberetning.

Baggrund

Infektioner erhvervet på sygehuse er selvfølgelig et problem for de patienter, der rammes, men de er også en stor udfordring for sundhedssektoren og samfundet mere generelt. Overvågning af sygehuserhvervede infektioner er en vigtig del af sygehusenes infektionskontrol. Overvågning kan i sig selv være med til at forebygge infektioner, bl.a. fordi overvågning skaber opmærksomhed på infektionerne og mulige forebyggende tiltag. Derudover er der andre mål med overvågningen, herunder at følge tendenser, identificere behov for yderligere indsatser, vurdere effekt af interventioner, sikre kvalitet og patientsikkerhed, bidrage til at vurdere de økonomiske konsekvenser af infektioner samt at opdage udbrud.

Statens Serum Institut har siden 2008 koordineret landsdækkende prævalensundersøgelser af infektioner erhvervet i sundhedssektoren, CEI-Nyt 131/15 samt CEI’s hjemmeside. Enkelte infektioner er desuden individuelt anmeldelsespligtige, som fx MRSA og legionellapneumoni. Endeligt er der flere igangværende regionale initiativer, som følger forekomsten af infektioner. Men før HAIBA har der ikke været en løbende national overvågning af sygehuserhvervede infektioner, og dermed heller ikke et samlet og opdateret overblik over dette problemfelt.

I efteråret 2011 bad det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) Statens Serum Institut om at undersøge mulighederne for at etablere automatiseret overvågning af sygehuserhvervede infektioner. Der blev i september-december 2011 gennemført et pilotprojekt, som byggede på erfaringer fra danske og internationale studier, der havde vist, at man kunne følge indikatorer på visse af de mest almindelige infektioner erhvervet i sygehuse ud fra en sammenkobling af patientadministrative datasystemer med data om mikrobiologisk diagnostik og medicinbrug. På baggrund af pilotprojektet blev der bevilget midler til at udvikle et nationalt system til overvågning af infektioner erhvervet på sygehus. Dette skulle bygge på eksisterende data, og resultaterne skulle kunne anvendes direkte i indsatsen mod sygehuserhvervede infektioner. Derfor var det vigtigt, at resultaterne skulle opdateres og være tilgængelige på flere niveauer, herunder for klinikere, hygiejneorganisationer samt ledelse i sygehuse og regioner. HAIBA er nu afsluttet som projekt, og under økonomiforhandlingerne mellem regeringen og regionerne er det blevet vedtaget, at driften af HAIBA fra 2015 skal finansieres som en fællesoffentlig aktivitet, dvs. med både statslig og regional medfinansiering.

HAIBA rummer aktuelt data om bakteriæmier, CDI og urinvejsinfektioner erhvervet i forbindelse med behandling på sygehus samt post-operative infektioner efter kejsersnit og indsættelse af knæ- og hofteproteser. Efter aftale med regionerne vil offentliggørelse i HAIBA ske trinvist. Bakteriæmier og CDI-data bliver tilgængelige for alle via det åbne eSundhed fra d. 4. marts 2015. eSundhed er Statens Serum Instituts indgang til offentliggørelse af sundhedsdata på regions-, hospitals- og kommunalt niveau. Data for de øvrige infektioner vil blive tilgængelige senere i 2015. Det er endvidere planlagt, at data vil blive tilgængelige i de regionale kvalitetssystemer.

Dette EPI-NYT beskriver principperne for HAIBA. De kommende to udgaver af EPI-NYT vil beskrive overvågning af CDI og bakteriæmi erhvervet på sygehus i perioden 2010-2014.

Principper i HAIBA

Datakilder i HAIBA er Landspatientregistret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) og de regionale medicinmoduler. For overvågning af CDI er grundlaget dog alene data fra LPR og MiBa. I HAIBA dannes patientforløb på baggrund af informationer i LPR. Hvis der er taget en mikrobiologisk prøve vurderes det, ud fra patientens indlæggelsesforløb og ambulante kontakter, om det kan være en infektion, der er erhvervet på sygehus. For CDI, bakteriæmi og urinvejsinfektioner er denne vurdering baseret på en 48-timers-regel. Det betyder, at infektioner, der bekræftes ved en prøvetagning ≥ 48 timer efter indlæggelse klassificeres som erhvervet i sygehus.

Der er flere andre regler, som anvendes og disse bliver bl.a. dokumenteret på eSundhed, hvor der vil være adgang til HAIBA. For de postoperative infektioner vil der blive anvendt andre principper, som vil blive beskrevet senere.

Datakilder

Fra LPR indgår oplysninger om heldøgns- og ambulante patienter for både offentlige og private hospitaler. Data bliver opdateret hver nat. Psykiatriske hospitaler og afdelinger er ikke inkluderet. Udtræk indeholder CPR-nummer, dato og tid for indlæggelse og udskrivning, dato og tid for ambulante patientkontakter, koder for afdelinger og sygehuse, diagnose, procedure og operationskoder. Da LPR viser hver indlæggelse som en ny registrering (kontakt), bruger HAIBA en algoritme med henblik på at definere et indlæggelsesforløb, som kan være sammensat af indlæggelser på forskellige hospitalsafdelinger og hospitaler. Fra MiBa bliver der hver nat lavet et udtræk, som er defineret i forhold til de forskellige infektionstyper. Data fra MiBa bliver koblet til LPR og medicinmodulerne ved hjælp af CPR-nummer.

Resultater

I HAIBAs overvågningsværktøj kan man vælge, om man vil se data for hele landet, eller for region, sygehus eller afdeling, samt i forhold til ejerforhold (offentligt eller privat sygehus), figur 1. Det er muligt at specificere perioden, og man kan vælge at se resultaterne som en graf eller en tabel. Resultater kan downloades som pdf-fil og i Excel. Der er også mulighed for at lave et link til den valgte rapport, og dele dette med andre.

Figur 1. Billede af forsiden af HAIBA, Hospital Acquired Infections Databasen. Data kan hentes fra 4. marts 2015.

EPI-NYT uge 9 2015 figur 1

Kommentar

HAIBA er et enestående værktøj, idet rapporter og resultater fra HAIBA er baseret på brug af eksisterende data og kræver dermed ikke aktiv indberetning. Samtidig er systemet nationalt og kan dermed tage højde for, at en del patienter overføres mellem sygehuse, og at en patient, som overflyttes fra en region til en anden, kan overflyttes med en infektion. Kun et tværregionalt system vil kunne identificere disse infektioner. HAIBA opdateres løbende, og brugergrænsefladen er dynamisk, således at rapporter kan vises fra afdelingsniveau op til det nationale niveau, ligesom tidsperiode med videre kan afgrænses. HAIBA dækker både offentlige og private sygehuse.

Man skal være opmærksom på en række begrænsninger i HAIBA. Case-definitionerne er baseret på algoritmer, og dermed kan klassifikation af infektioner afvige fra en individuel klinisk/mikrobiologisk vurdering. Dermed er rapporterne fra HAIBA først og fremmest indikatorer på forekomsten af infektioner erhvervet i sygehuse. Både antal og incidens vil være påvirket af de metoder, som anvendes i diagnostikken, og de regler og traditioner der er for prøvetagning og anden diagnostisk udredning.

En anden begrænsning er, at det endnu ikke er muligt at lave opgørelser af forskellige undertyper af mikroorganismer, og at det via brugergrænsefladen ikke er muligt at lave opgørelser i forhold til køn, alder og underliggende sygdom. Endelig er klassifikation af sygehuse og afdelinger afhængig af, i hvilket omfang regionerne anvender nationale systemer til klassifikation. Dermed kan det være svært at foretage opgørelser baseret på sammenlignelige afdelinger i andre regioner (da afdelingstype ikke er entydigt defineret), og det vil i reglen ikke være muligt at se data på afsnitsniveau, som er en underopdeling af en sygehusafdeling. På grund af disse og andre begrænsninger er HAIBA bedst egnet til at følge udviklingen af sygehusinfektioner over tid på et bestemt sygehus eller nogle bestemte afdelinger.

Med lanceringen af HAIBA er der i Danmark nu et unikt værktøj til dynamisk at følge udviklingen af sygehuserhvervede infektioner. HAIBA kan ikke give forklaringer på, hvorfor forekomsten er, som den er, eller hvorfor der ses ændringer. Men forhåbentligt kan formidling af data gennem HAIBA åbne diskussioner om mulige forklaringer, og stimulere initiativer med henblik på at forebygge sygehuserhvervede infektioner. HAIBA vil endvidere kunne anvendes som en datakilde til at evaluere indsatsen for at styrke infektionshygiejnen.
(S. Gubbels, J. Nielsen, M. Voldstedlund, M. Chaine, L. Espenhain, K. Mølbak, Afdeling for Infektionsepidemiologi; B. Kristensen, CEI, K.S. Nielsen, S. Jakobsen, NSI, Statens Serum Institut samt den regionale HAIBA følgegruppe)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

25. februar 2015