Uge 26a+b - 2015

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse

Statens Serum Institut og en referencegruppe udpeget af de faglige selskaber har igen i år gennemgået de landespecifikke forslag til forebyggelse af smitsomme sygdomme ved udlandsrejse:

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, EPI-NYT 26b, 2015

Ændringer i malariaprofylakse er omtalt i EPI-NYT 25/15. For de vaccineforebyggelige sygdomme er der følgende ændringer:

Gul feber

WHO udmeldte i 2013, EPI-NYT 26a+b/13, at man ikke længere anbefaler rutinemæssig boostning af vaccination mod gul feber hvert 10. år, men at én vaccination regnes for at give livslang beskyttelse. WHO gav landene en frist på 3 år til at implementere denne ændring, som altså forventes at gælde for alle lande fra juni 2016. En del lande har allerede tilsluttet sig WHO’s udmelding, og anser nu én gul feber-vaccination som givende livslang beskyttelse, men der er fortsat mange lande, der ikke har tilsluttet sig anbefalingen, og stadig kræver bevis for, at vaccinationen mod gul feber er højest 10 år gammel. Endeligt er der en række lande, som ikke har taget stilling endnu.

For lande med krav om gul feber-vaccination, enten ved direkte rejse fra Danmark, eller ved indrejse via et gul feber-endemisk område, kan den rejsende altså fortsat blive afkrævet bevis for, at vaccinen er givet for mindre end 10 år siden. En udtømmende liste over, hvilke lande dette omfatter, kan findes her.

Det er vigtigt at huske, at transitophold i lande kan medføre krav om vaccination ved videre rejse til et andet land, herunder til lande uden for gul feber-transmissionszonen. WHO har anbefalet, at transitophold under 12 timer i lande med risiko for gul feber-transmission ikke bør medføre krav om vaccination på slutdestinationen, men mange lande stiller alligevel krav om gyldigt gul feber-vaccinationsbevis, uafhængigt af transittid. Den ovennævnte liste indeholder også oplysning om disse forhold, samt om fra hvilken alder gul feber-vaccination kræves. Alle disse forhold kan ændre sig løbende, og den rejsende anbefales derfor altid at rådføre sig med landets ambassade/konsulat før afrejse.

Japansk encephalitis (JE)

JE-vaccinen Ixiaro® skal gives i et to-dosis regime dag 0 og 28. Revaccination anbefales efter 12-24 måneder, dog allerede efter 12 måneder ved kontinuerlig risiko, dvs. for personer der bor i endemiske områder. Gentagen boostning har hidtil været anbefalet efter 4 år, EPI-NYT 26a+b/13. Der er nu begrænsede data, der tyder på, at varigheden af beskyttelsen efter den første booster er mindst 6 år. Indtil flere undersøgelser kan bekræfte dette, anbefaler referencegruppen, ud fra et forsigtighedsprincip, at man sikrer boostning af immuniteten fem år fra første boosterdosis.

Ixiaro® er også blevet godkendt til et fremskyndet regime dag 0 og 7, for personer mellem 18 og 65 år. Dette er sket på baggrund af et randomiseret, observatørblindet fase 3-studie. I alt 217 personer i alderen 18-65 år fik Ixiaro® sammen med inaktiveret rabiesvaccine (Rabipur) efter en hurtig immuniseringsplan på dag 0 og dag 7, og 56 forsøgspersoner fik Ixiaro® alene efter den konventionelle immuniseringsplan på dag 0 og dag 28. Andelen af forsøgspersoner, der serokonverterede 7 og 28 dage efter den sidste immunisering, var ens for begge vaccinationsplaner. Serokonverteringsrater og antistoftitre forblev også forholdsvis høje op til 12 måneder efter den første immunisering i begge vaccinationsplaner.

Det gælder for begge vaccinationsplaner, at den primære immunisering skal være gennemført mindst en uge før potentiel eksponering for japansk encephalitis-virus.

Da der ved anvendelse af det fremskyndede regime er usikkerhed om beskyttelsens varighed ud over de 12 måneder anbefaler referencegruppen, at man fortsat søger at anvende det normale regime dag 0 og 28, og reserverer det fremskyndede regime til personer, som skal rejse mindre end 28 dage efter 1. dosis, i det man fortsat bør sikre, at 2. dosis gives så lang tid efter 1. dosis, som muligt.

Hvis man har anvendt det fremskyndede regime, bør første booster i alle tilfælde gives efter 12 måneder.

Polio

Bestræbelserne for at udrydde polio er meget tæt på at lykkes. I 2015 er der til dato kun påvist tilfælde af vild poliovirus i Pakistan (24) og Afghanistan (3). Det seneste tilfælde af polio i Afrika var i Somalia i august 2014. I denne kritiske fase har WHO også ved det seneste møde i dets krisekomité (Emergency Committee) primo maj 2015 opretholdt vurderingen af risikoen for fornyet spredning af polio som en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning (PHEIC). De ekstra krav om poliovaccination ved udrejse af visse lande, EPI-NYT 27a+b/14, er fortsat gældende frem til det næste møde i krisekomitéen om tre måneder, idet den aktuelle epidemiologiske situation har medført følgende klassifikation af lande:

Aktuelt er følgende lande klassificeret som områder, hvorfra der på nuværende tidspunkt spredes vild poliovirus: Afghanistan og Pakistan.

Rejsende hertil, som skal være i landet i fire uger eller længere, bør fortsat sikres (re)vaccineret mod polio inden afrejse fra Danmark, hvis sidste poliovaccine er givet for mere end 12 måneder siden, EPI-NYT 27a+b/14.

Aktuelt er følgende lande klassificeret som områder, hvor vild poliovirus er påvist (inden for 12 måneder), men hvorfra virussen ikke spredes på nuværende tidspunkt: Cameroun, Nigeria og Somalia.

Rejsende hertil, som skal være i landet i fire uger eller længere, opfordres også til at være (re)vaccineret mod polio inden afrejse fra Danmark, hvis sidste poliovaccine er givet for mere end 12 måneder siden.

Aktuelt er følgende lande klassificeret som områder, som ikke inficeret med poliovirus, men som er sårbare for international spredning: Ækvatorial Guinea, Etiopien, Irak, Israel og Syrien.

For rejsende hertil er der ikke anbefaling om (re)vaccination, men det anbefales at være fuldt grundvaccineret mod polio. (Da Syrien har indført et særskilt krav om poliovaccination af alle rejsende, der forlader Syrien, se nedenfor, anbefales det dog, at rejsende til Syrien sikres re(vaccineret) inden afrejse fra Danmark).

Derudover er der aktuelt landebestemte krav om gyldig poliovaccination ved rejse til følgende lande:

(En opdateret oversigt over polioendemiske områder og områder med udbrud af polio (”reinficeret”) kan ses her)

Bahrain: Krav om poliovaccine for rejsende fra polioendemiske områder.

Brunei: Krav om poliovaccine for rejsende fra polioendemiske områder.

Egypten: Krav om poliovaccine for rejsende fra Ækvatorial Guinea, Cameroun, Pakistan og Syrien.

Iran: Krav om poliovaccination for alle under 15 år, som kommer fra polioendemiske eller polio-reinficerede lande.

Irak: Krav om oral poliovaccination for alle rejsende fra polioendemiske områder, og for alle rejsende fra Irak til polioendemiske områder.

Libyen: Krav om poliovaccination for rejsende fra Afghanistan og Pakistan mindst 4 uger og højest 12 måneder før indrejse.

Maldiverne: Krav om poliovaccination for rejsende, som kommer fra lande, hvorfra der sker spredning af polio (p.t. Afghanistan og Pakistan,) og fra lande, som er endemiske, eller har udbrud af polio.

Nepal: Krav om poliovaccination (for alle rejsende).

Qatar: Internationalt vaccinationscertifikat med bevis for poliovaccination for alle rejsende, som kommer fra lande, hvorfra polio spredes (p.t. Afghanistan og Pakistan).

Saudi-Arabien: Umrah og Hajj pilgrimme: Krav for alle om dokumentation for poliovaccination (OPV eller IPV) mindst 4 uger og højest 12 måneder før indrejse fra polio-endemisk område.

Seychellerne: Krav om poliovaccination for rejsende fra lande med udbrud af polio.

Sri Lanka: Krav om poliovaccination for alle rejsende fra polio-endemiske eller polio-inficerede (udbrud) områder.

Syrien: Krav om poliovaccination for alle rejsende fra Cameroun, Ækvatorial Guinea, Pakistan og for alle rejsende, som forlader Syrien.

Meningitis

Etiopien: har ophævet kravet om meningitisvaccination af alle rejsende.

Libyen: Krav om vaccination mod meningokok-meningitis (ikke specificering af typer, 4-valent vaccine anbefales).

Saudi-Arabien: Umrah og Hajj pilgrimme: Krav om 4-valent meningokokvaccine.

MFR

Paraguay: Ikke længere krav om MFR-vaccination.

Tick-Borne Encephalitis (TBE)

TBE-virus er udbredt i visse dele af Norden samt i Central- og Østeuropa. Et kort over forekomsten af sygdom på subnationalt niveau, for de lande hvor disse data er tilgængelige, kan ses her.

Tyskland har en national incidens af TBE på <0,5 pr. 100.000 indbyggere, men risikoen er koncentreret til det sydlige Tyskland, hvor Baden-Württemberg, Bayern, den sydlige del af Hessen og den sydøstlige del af Thyringen betragtes som de primære risikoområder for TBE.

Vaccination kan overvejes ved længerevarende eller gentagne ophold i TBE-endemiske områder, hvis der er tale om en adfærd med særlig stor smitterisiko, fx skovarbejde, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport (fx orienteringsløb) eller hobbyaktiviteter.

Vaccination kan også overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE findes, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat.

Der gives i alt tre doser med et anbefalet interval på 1 til 3 måneder mellem første og anden dosis. Hvis der er behov for at opnå et hurtigt immunsvar, kan anden dosis gives to uger efter første dosis. Tredje dosis er en booster, som gives mellem 5 og 12 måneder efter anden vaccination.
(C.S. Larsen, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P. H. Andersen, A.H. Christiansen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Sommerferie

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT ikke i ugerne 27-32. Redaktionen ønsker alle læsere en god sommer.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

24. juni 2015