Uge 12 - 2015

Akut og kronisk hepatitis C 2014
ERRATUM

Akut og kronisk hepatitis C 2014

Akut hepatitis C

I 2014 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi syv anmeldelser af tilfælde af akut hepatitis C, heraf for fem mænd. Medianalderen var 39 år (spændvidde 24-42). Begge kvinder og tre af mændene var smittet i Danmark ved i.v. stofbrug. Én mand var smittet ved heteroseksuel kontakt med prostitueret i Thailand, hvor han også blev smittet med hiv. Én mand var smittet i Danmark ved homoseksuel kontakt. Han var kendt hiv-positiv.

Kronisk hepatitis C

I 2014 blev der anmeldt 235 tilfælde af kronisk hepatitis C, heraf var 158 (67 %) mænd. Medianalderen var 48 år (spændvidde 2-75 år) for både mænd og kvinder, tabel 1.

EPI-NYT uge 12 2015 table 1

Tabel 2 viser fordelingen på region og landsdel samt anmelde-incidensen pr. 105 borgere.

EPI-NYT uge 12 2015 table 2

Smitteforhold

I alt 161 (68 %) havde erhvervet infektionen i Danmark, og 49 (21 %) var smittet i 26 andre lande, mens smitteland var uoplyst for 25 (11 %). Smittemåde fremgår af tabel 3. 

EPI-NYT uge 12 2015 table 3 
I.v. stofbrug blev angivet som smittekilde i 141 (60 %) af de anmeldte tilfælde. Af disse var 88 % erhvervet i Danmark.

Seksten personer (7 %) var anmeldt som nosokomielt smittede. Blandt disse var tre danskere, der var smittet i Danmark via blodprodukter før 1991, hvor HCV-screening af donorblod blev indført. Alle de 13 nosokomielt smittede immigranter var smittet før ankomsten til Danmark.

I 11 tilfælde rapporteredes heteroseksuelt overført smitte, heraf ni smittet i Danmark, én i USA og én i Afrika. Blandt de heteroseksuelt smittede havde seks haft sex med en i.v. stofbruger. To var hiv-positive.

Fire var homoseksuelt smittede, alle var kendt hiv-positive. Én var anmeldt som smittet i Danmark, de øvrige havde ukendt smitteland.

Tatovering blev identificeret som den mest sandsynlige smittevej i 14 tilfælde. I 10 tilfælde var personen dansk, heraf var de ni anmeldt som smittet i Danmark, herunder én person, som var anmeldt som smittet på et marked i 1995, hvor vedkommende også pådrog sig hepatitis B. Den sidste dansker og de fire indvandrere var anmeldt som smittet i udlandet, fire i Østeuropa og én i Sydamerika.

Fem personer var anmeldt som mor/barn smittede. Af disse var to smittet i Danmark, den ene for to år siden, den anden for over 30 år siden. De øvrige tre var smittet i Mellemøsten.

Kommentar

Hepatitis C giver sjældent anledning til akut sygdom, men diagnosticeres som regel først i det kroniske stadium. Når der ved screening af asymptomatiske i.v. stofbrugere såvel som hiv-positive patienter findes hepatitis C, er det således afhængigt af, hvorvidt der foreligger tidligere negative tests inden for kort tid, om infektionen anmeldes som akut eller kronisk. Derfor er skelnen mellem akut og kronisk hepatitis C nogle gange vilkårlig.

Antallet af anmeldte tilfælde af hepatitis C er på linje med de seneste år. Det er fortsat hovedsageligt i.v. stofbrugere, der anmeldes med hepatitis C. Det er muligt, at der skjuler sig nogle homoseksuelt smittede i den ret store gruppe anmeldt med ukendt smittemåde. Alle de fem homoseksuelt smittede og tre af de heteroseksuelt smittede (heriblandt to kvinder) var kendt hiv-positive, nogle anmeldt som akut og andre som kronisk hepatitis C.

Seksuel adfærd, der involverer slimhindeskader og derfor risiko for blødning, synes hos hiv-positive at indebære større risiko for smitte med hepatitis C end hos hiv-negative. Det er vist, at hiv-negative mænd der har sex med mænd (MSM)'s hepatitis C-risiko svarer til baggrundsbefolkningens.

Antallet af anmeldte, der vurderes at være smittet ved hhv. tatovering, heteroseksuelt og nosokomielt, er steget lidt. Dette kan skyldes en øget opmærksomhed på hepatitis C, herunder øget testning, begrundet i de nye behandlingsformer, som blev introduceret i løbet af 2014. Det lidt større antal kan dog bero på en tilfældighed; da der på flertallet af anmeldelserne ikke er oplysninger om eventuelle symptomer, kan det ikke afgøres, i hvor høj grad patienterne er testet på baggrund af symptomer eller på baggrund af en eventuel risiko. Den aktuelle risiko for smitte ved tatovering skønnes ikke at være stigende.

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler, at såkaldte baby boomers, altså personer født mellem 1945 og 1965, bliver testet for hepatitis C. Baggrunden for anbefalingen er, at der kan være asymptomatiske tilfælde, erhvervet ved modtagelse af blodprodukter før screeningen for hepatitis C blev indført i 1990’erne eller ved et tidligere, midlertidigt i.v. stofbrug.

I Danmark er der ikke udført egentlige prævalensundersøgelser blandt den almene befolkning. Imidlertid er antallet af personer, der findes hepatitis C-positive i bloddonorscreeningen, faldende, og har i over 10 år ligget stabilt på under 10 om året. Der synes således ikke at være grundlag for at anbefale screening af bestemte generationer i Danmark.

Det er fortsat nuværende og tidligere i.v. stofbrugere samt hiv-positive patienter, specielt mænd der har sex med mænd, som bør screenes for hepatitis C.
(I. G. Helmuth, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

ERRATUM

Der havde desværre indsneget sig en fejl i tabel 2 i EPI-NYT 10/15, hvor tallene for Region Nordjylland var forkerte. De rigtige tal er nu tilgængelige i EPI-NYT 10/15 på SSI’s hjemmeside. Redaktionen beklager fejlen.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

18. marts 2015