Uge 5 - 2014

Akut og kronisk hepatitis B 2012 og 2013

Akut og kronisk hepatitis B 2012 og 2013

Akut hepatitis B 2012

I 2012 blev der anmeldt 25 personer med akut hepatitis B; heraf 21 mænd, tabel 1. Medianalderen var 32 år (spændvidde 17-71). I alt 22 (88 %) var danskfødte, mens tre (12 %) var indvandrere. Blandt de 22 danskfødte var 16 smittet i Danmark. To var smittet i Thailand og én i Argentina, mens smitteland var uoplyst for tre personer. Blandt de tre indvandrere var to smittet i Danmark og én i Uganda.

Ni var smittet ved heteroseksuel kontakt, fem ved homoseksuel kontakt. For to homoseksuelt smittede mænd var der oplysning om hel eller delvis vaccination mod hepatitis B. Fem var smittet gennem narkomani og én ved et ikke-arbejdsrelateret stikuheld. Fem havde ukendt smittekilde.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 1

 

Akut hepatitis B 2013

I 2013 blev der anmeldt 19 personer med akut hepatitis B; heraf 12 mænd, tabel 2. Medianalderen var 40 år (spændvidde 10-69). I alt 15 (79 %) var danskfødte, mens fire (21 %) var indvandrere. Blandt de 15 danskfødte var 13 smittet i Danmark, én i Spanien og for én var smitteland uoplyst. Blandt de fire indvandrere var to smittet i Danmark, én i Afghanistan og én i Thailand.

Ti var smittet ved heteroseksuel kontakt, tre ved homoseksuel kontakt og to gennem narkomani. Fire havde ukendt smittekilde, hvoraf én var dialysepatient. Sidstnævnte er under udredning.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 2

 

Kronisk hepatitis B 2012

I 2012 blev der anmeldt 276 tilfælde af kronisk hepatitis B, tabel 3.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 3

I alt 174 (63 %) var kvinder, tabel 4, heriblandt 91 (52 %) fundet blandt gravide.
Medianalderen var 34 år (spændvidde 2-78). Flertallet, 257 (93 %) var af udenlandsk herkomst, heriblandt 13 andengenerationsindvandrere, mens 19 (7 %) var af dansk herkomst. De anmeldte med udenlandsk herkomst var fordelt på 55 forskellige nationaliteter, heriblandt 108 personer (42 %) fra Sydøstasien. For 20 indvandrere forelå ingen oplysning om indrejseår. Blandt de øvrige 224 var 29 (13 %) indrejst i 2012 og 22 (10 %) i 2011. De øvrige 173 (77 %) var indvandret mellem 1973 og 2010.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 4

Hyppigste smittevej var mor/barn-smitte (88 % af anmeldelser hvor smittevej var angivet), tabel 5.

Næsten alle mor/barn-smittede var af udenlandsk herkomst (99 %). For to personer af dansk herkomst blev mor/barn-smitte i Danmark anført, begge var smittet før indførelse af screening for gravide, EPI-NYT 25-32/05. Elleve personer født af udenlandske forældre var smittet ved fødslen i Danmark. Heriblandt var to børn, der var vaccineret mod hepatitis B, den ene med fuldt program, den anden delvist vaccineret. De øvrige ni var født før indførelse af rutinemæssig hepatitis B-screening for gravide. Nitten personer var seksuelt smittede, heraf seks i Danmark, fem heteroseksuelt og én homoseksuelt. Syv personer var smittet via narkomani, alle i Danmark. Seks personer blev anmeldt som nosokomielt smittet, alle smittet i udlandet.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 5

 

Kronisk hepatitis B 2013

I 2013 blev der anmeldt 236 tilfælde af kronisk hepatitis B, tabel 6.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 6

I alt 139 (59 %) var kvinder, tabel 7, heriblandt 68 (49 %) fundet blandt gravide.
Medianalderen var 35 år (spændvidde 5-88). Flertallet, 208 (88 %), var af udenlandsk herkomst, heriblandt syv andengenerationsindvandrere, mens 28 (12 %) var af dansk herkomst. De anmeldte med udenlandsk herkomst var fordelt på 53 forskellige nationaliteter, heriblandt 84 personer (40 %) fra Sydøstasien. For 16 indvandrere forelå ingen oplysning om indrejseår. Blandt de øvrige 185 var 27 (15 %) indrejst i 2013 og 20 (11 %) i 2012. De øvrige 138 (75 %) var indvandret mellem 1971 og 2011.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 7

Hyppigste smittevej var mor/barn-smitte (84 % af anmeldelser hvor smittevej var angivet), tabel 8.

Næsten alle mor/barn-smittede var af udenlandsk herkomst (97 %). Fire personer, der var registreret som danske, havde en dansk far og en mor fra Sydøstasien, og var smittet ved fødslen i Danmark før indførelse af screening af gravide, EPI-NYT 25-32/05. Seks personer født af udenlandske forældre var smittet ved fødslen i Danmark. Heriblandt et barn, der var fuldt vaccineret. De fem øvrige var født før indførelse af rutinemæssig screening af gravide. En andengenerationsindvandrer, fundet hepatitis B-positiv ved gravidscreeningen, var vaccineret som voksen, uden at have været testet først.

Elleve personer var seksuelt smittede, heraf fire i Danmark, én heteroseksuelt og tre homoseksuelt. Syv personer var smittet via narkomani, heraf fem i Danmark. Ni personer blev anmeldt som nosokomielt smittet, alle smittet i udlandet. To personer var anmeldt som smittet ved nær social kontakt. Den ene var et dansk adoptivbarn, der var smittet på børnehjemmet for mange år siden. Den anden var en indvandrer fra Kina, smittet før ankomsten til Danmark. Én indvandrer var smittet ved et stikuheld i Rumænien.

For 52 personer var der ikke angivet nogen sandsynlig smittekilde. Flertallet (40, 77 %) var indvandrere fra højendemiske lande, smittet før ankomsten til Danmark. Elleve var danskere mellem 52 og 88 år, alle anmeldt som smittet i Danmark eller med ukendt smitteland. En andengenerationsindvandrer var anmeldt som smittet i Danmark.

EPI-NYT uge 5 2014 tabel 8

 

Kommentar

Antallet af personer anmeldt med akut hepatitis B lå i 2012 og 2013 på samme lave niveau som de seneste år, figur 1. De fleste var smittet i Danmark, enten seksuelt eller via narkomani. Enkelte var seksuelt smittet på rejse i udlandet.

I de fleste tilfælde af seksuel smitte forelå der ikke oplysninger om smittekilden, men i enkelte tilfælde var det oplyst, at smittekilden tilhørte misbrugsmiljøer. Seksuel smitte med hepatitis B kan forebygges ved at tilbyde gratis vaccination til personer, der er seksualpartnere til hepatitis B-bærere. Unge, som har partnere med anden etnisk baggrund, bør oplyses herom, så de kan blive vaccineret gratis, såfremt partneren har kronisk hepatitis B. Lægerne skal være opmærksomme på denne gruppe, som oftest ikke selv ikke er klar over, at de risikerer at blive smittet med hepatitis B.

EPI-NYT uge 5 2014 figur 1

Antallet af personer, anmeldt med kronisk hepatitis B, lå i 2012 og 2013 på niveau med 2011 og 2006-07. I disse perioder har SSI rykket for anmeldelser, når der gennem gravidscreeningen blev rapporteret tilfælde, der ikke var anmeldt tidligere, figur 1.

Hepatitis B erhvervet ved fødslen er fortsat den hyppigste årsag til kronisk hepatitis B og findes i Danmark hovedsageligt blandt indvandrere fra højendemiske områder. Efter indførelse af generel screening af gravide, EPI-NYT 41/05 er antallet af børn smittet med hepatitis B under fødslen i Danmark faldet betydeligt, EPI-NYT 22/13. Såfremt et barn, der fødes af en kvinde, der er hepatitis B-bærer, vaccineres i forbindelse med fødslen, samt når det er 1, 2 og 12 måneder gammelt, kan det som regel beskyttes mod smitteoverførsel. I 2013 blev der indført screening af disse børn, når de har fuldført vaccinationsprogrammet, EPI-NYT 11/13. Der foreligger endnu ikke en evaluering af denne screening, men der er anmeldt et antal børn, der er fundet HBsAg-positive trods vaccination, heriblandt to børn anmeldt i 2012 og ét barn anmeldt i 2013.

Gravide kvinder med højt hepatitis B DNA (viral load) har større risiko for at smitte barnet før fødslen end kvinder med lavt hepatitis B DNA. Udredning og behandling af gravide med hepatitis B er en specialistopgave, og det er vigtigt, at kvinder, der findes HBsAg-positive i graviditeten, med det samme henvises til specialafdeling til videre vurdering, uanset om de har symptomer. Findes der højt hepatitis B DNA vil disse kvinder kunne behandles i graviditeten, og risikoen for intrauterin smitteoverførsel reduceres.

Der blev i 2012 anmeldt to homoseksuelt smittede mænd, som var smittet trods vaccination. Det var ikke oplyst, om de to tillige var hiv-positive. Hiv-positive reagerer dårligere på flere vacciner, heriblandt vaccine mod hepatitis B. Derfor er det vigtigt, at hiv-positive testes for antistoffer mod hepatitis B efter fuldført vaccinationsserie. Dette er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af hiv og hepatitis B og C fra 2013.

En kvinde af anden etnisk herkomst end dansk blev fundet HBSAg-positiv i graviditeten, skønt hun var vaccineret 10 år forinden. Det anbefales at teste personer fra områder, der er højendemiske for hepatitis B, inden de vaccineres, da vaccination af et allerede smittet individ vil give falsk tryghed, og mulighed for videresmitte.

Mere end tre fjerdedele af de anmeldte, der var født i udlandet, blev anmeldt mere end to år efter de var indrejst til Danmark. En del af disse har formentlig været diagnosticeret tidligere, uden at være anmeldt. En del vil dog være diagnosticeret år efter at de er indvandret til Danmark. I den mellemliggende tid vil de ikke blot have været en mulig smittekilde uden selv at vide det, de vil også være gået glip af muligheden for kontrol og behandling af sygdommen.
(S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

29. januar 2014