Uge 47 - 2014

Vaccinationstilslutning i det midlertidige HPV-vaccinationsprogram til kvinder født 1985-1992
European HIV Testing Week 21.-28. november 2014 – Tal om hiv. Test for hiv.

Vaccinationstilslutning i det midlertidige HPV-vaccinationsprogram til kvinder født 1985-1992

Fra den 27. august 2012 til slutningen af 2013 var der tilbud om gratis HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene 1985-1992.

Flere studier udført i andre lande har påvist en sammenhæng mellem etnisk baggrund og HPV-vaccinationstilslutning, med en lavere tilslutning blandt etniske minoriteter. Da Danmark har en relativt stor befolkningsandel af personer af anden etnisk herkomst, er det relevant at undersøge, om der er etniske forskelle i HPV-vaccinationstilslutningen, udover at beskrive den samlede tilslutning i de relevante fødselsårgange.

Den fire-valente HPV-vaccine Gardasil har været markedsført i Danmark siden oktober 2006. Vaccinen blev givet i et tre-dosis program, EPI-NYT 28-33/12.

Vaccinationer givet før det midlertidige program, såvel som vaccinationer givet i det midlertidige program, er medregnet i denne opgørelse. Vaccinationer, givet før det midlertidige program, var udstedt på recept og for egen betaling. For at bestemme vaccinationstilslutningen, blev alle HPV-vaccinationer givet indtil slutningen af 2013 udtrukket fra Det Danske Vaccinationsregister. Disse data blev sammenkoblet med CPR-registeret for at indhente demografiske data, herunder information om fødselsland og tid siden ankomst til Danmark per den 27. juni 2013. Vaccinationstilslutning blev beregnet ved at opgøre forholdet mellem antal vaccinerede kvinder og antal kvinder i de relevante fødselsårgange.

Vaccinationstilslutning

I alt 274.154 kvinder født i 1985-1992 blev identificeret i CPR-registeret. Blandt disse havde 44.122 (17 %) fået HPV1, 38.253 (14 %) havde fået HPV2 og 31.266 (11 %) havde færdiggjort HPV-vaccinationsprogrammet før start af det midlertidige program, tabel 1.

I det midlertidige program fik i alt 161.819 kvinder (70 %) ud af 230.032 som ikke var HPV-vaccineret tidligere, den første HPV-vaccine. Tilslutningen til HPV2 var 151.195 (64 %) ud af 235.901 kvinder, som ikke tidligere havde fået HPV2, og færdiggørelse af HPV-vaccinationsprogrammet blev opnået for 121.997 (50 %) ud af 242.888 kvinder.

Ved afslutningen af programmet havde 205.941 (75 %) fået mindst én HPV-vaccine enten før programmet eller i det midlertidige program og 53.263 (56 %) af alle kvinder havde fået alle tre HPV-vaccinedoser, tabel 1.

EPI-NYT uge 47 2014 tabel 1

Vaccinationstilslutning opgjort efter oprindelsesland

I det midlertidige program var den højeste tilslutning til HPV1 på 80 % for danskfødte kvinder med begge forældre danskfødte, efterfulgt af danskfødte kvinder med en forælder danskfødt, 76 %, og danskfødte kvinder hvor begge forældre er ikke-danskfødte (efterkommere), 66 %. Den laveste tilslutning til HPV1 sås for immigranter, 39 %. Samme tendens gjorde sig gældende før start af det midlertidige program, hvor tilslutningen til HPV1 var 20 %, 17 %, 6 % og 3 % for de respektive grupper.
 
Stigningen i tilslutningen i det midlertidige vaccinationsprogram var dog mere udtalt blandt efterkommere og immigranter; I det midlertidige vaccinationsprogrammet var der en tolvfold stigning i tilslutning for efterkommere og en ellevefold stigning for immigranter sammenlignet med tilslutningen før starten af programmet. Til sammenligning var der en firefold stigning i tilslutning for danskfødte kvinder med begge forældre danskfødte og en femfold stigning for danskfødte kvinder med en forælder danskfødt.

Den samlede tilslutning til HPV1, som inkluderede både vaccinationer givet før programmet og i det midlertidige program var 84 % for danskfødte kvinder med begge forældre danskfødte, 80 % for danskfødte kvinder med en forælder danskfødt, 68 % for efterkommere og 41 % for immigranter, mens tilslutningen for HPV3 var 63 %, 58 %, 46 % og 27 % i de respektive grupper, tabel 1.

Effekten af antal år boet i Danmark for immigranter

Antallet af år boet i Danmark for immigranter har en stærk sammenhæng med tilslutning til HPV-vaccination. For eksempel har immigranter som har boet 10-15 år i Danmark en 5,5-fold (justeret odds ratio = 5,5; 95 % konfidensinterval: 5,1-6,0) højere sandsynlighed for vaccination sammenlignet med immigranter som har boet i Danmark i under 5 år.

Kommentar

Det midlertidige tilbud om gratis HPV-vaccination blev taget godt imod og der var en stigning i HPV1-tilslutning fra 17 % til 75 %. Stigningen var mest udtalt blandt efterkommere og immigranter. For immigranter var HPV1-tilslutningen før programmet dog lav, 3 %, og forblev relativt lav ved slutningen af programmet, 41 %, sammenlignet med 68 % for efterkommere og 84 % for danskfødte kvinder med begge forældre danskfødte.

Vaccinationsprogrammer er bedre i stand til at kontrollere vaccineforebyggelige sygdomme, hvis der gives målrettet information til grupper med kendt lav vaccinationstilslutning. Med tanke på dette, kan immigranter som har boet i Danmark i kort tid være at betragte som en sådan gruppe. Immigranter – især de som for nylig er kommet til Danmark – kan tænkes at være usikre på det danske sundhedsvæsen og kan have en sprogbarriere i deres tilgang til medicinske ydelser. Ydermere kan etnokulturelle aspekter have betydning for at tage en beslutning, om man ønsker HPV-vaccination.

Siden personer af anden etnisk herkomst udgør en betragtelig del af den danske befolkning (18 % i den aktuelle undersøgelse), er en særlig indsats nødvendig for at nå ud til disse grupper i fremtidige vaccinationskampagner. En nærmere kortlæggelse af årsagsforhold og en efterfølgende målrettet indsats ved fremtidige vaccinationskampagner kan bidrage til en mere ligelig vaccinationstilslutning mellem danskfødte og immigranter.
(V. Fernández de Casadevante, J. Gil Cuesta, P. Valentiner-Branth Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut. L. Cantarero-Arévalo, Institut for Farmaci, Sektion for social og klinisk farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet)

European HIV Testing Week 21.-28. november 2014 – Tal om hiv. Test for hiv.

Denne uge lanceres European HIV Testing Week for anden gang med temaet ”Tal om hiv. Test for hiv”.

Formålet med den europæiske hiv-test-uge er at øge opmærksomhed på hiv, og ikke mindst de fordele der er ved at blive testet og komme i behandling tidligt.

Det har vist sig, at jo før man kommer i behandling for hiv, jo bedre muligheder har man for at bevare et godt helbred, ligesom risikoen for at smitte andre formindskes.

I dag er mindst én af tre af de 2,3 millioner mennesker som lever med hiv i Europa ikke klar over deres positive hiv-status. Ligeledes diagnosticeres 50 % sent, hvilket forsinker adgang til behandling.

Med det formål at vende dette billede, er over 650 NGO'er, hospitaler og klinikker fra hele Europa i denne uge sammen om at få flere til at blive testet for hiv. Deltagere af hiv-test-ugen tilbyder hiv-testning, sætter fokus på fordelene ved hiv-test og tidlig behandling, og forsøger at øge opmærksomheden på hiv-testning blandt politiske beslutningstagere i Europa.

Den europæiske hiv-test-uge koordineres af HIV in Europe, som er placeret hos CHIP under Rigshospitalet, Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi. CHIP kan kontaktes på hie.rigshospitalet@regionh.dk eller tina.bruun.01@regionh.dk (telefon: 35 45 57 93).
Tilmelding til initiativet foregår på hjemmesiden, hvor der også kan findes mere information og materiale.
(S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

19. november 2014