Uge 45 - 2014

Invasiv pneumokoksygdom og PCV-tilslutning 2013

Invasiv pneumokoksygdom og PCV-tilslutning 2013

Den 7-valente konjugerede pneumokokvaccine (PCV-7) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram den 1. oktober 2007. Den 13-valente konjugerede vaccine (PCV-13) blev introduceret medio april 2010. PCV-7 blev udfaset gradvist efter denne dato, og 2011 var det første år, hvor der udelukkende blev givet PCV-13.

Laboratorieovervågningsdata forud for indførelsen af PCV-7 viste, at 64 % af alle tilfælde af invasiv pneumokoksygdom (IPS) hos børn op til fem år skyldtes pneumokokserotyper indeholdt i PCV-7 (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F og 23F) og at 91 % af IPS i samme aldersgruppe skyldtes serotyper indeholdt i PCV-13 (PCV-7-serotyperne plus serotype 1, 3, 5, 6A, 7F og 19A), EPI-NYT 37 a+b /07.

Vaccinationstilslutning

Tilslutningen er opgjort med data fra Det Danske Vaccinationsregister og vedrører vaccinationer givet til og med den 20. august 2014.

Tilslutningen til PCV-vacciner i børnevaccinationsprogrammet for fødselskohorterne 2007-2012 var 83-92 % for den første PCV, 80-92 % for den anden PCV og 79-90 % for den tredje PCV, tabel 1. Fødselskohorte 2013 var ikke færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet. Der er geografiske forskelle med lidt lavere tilslutning i København by dvs. Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner, sammenlignet med de øvrige landsdele. For flere detaljer henvises til www.ssi.dk/data.

EPI-NYT uge 45 2014 tabel 1

Ændringer i forekomsten af IPS

Figur 1 viser den aldersspecifikke forekomst af laboratoriebekræftede tilfælde af IPS pr. 100.000 indbyggere før og efter indførelse af PCV-7 og PCV-13 i børnevaccinationsprogrammet.

EPI-NYT uge 45 2014 figur 1

Opgørelsen er baseret på landsdækkende data fra Neisseria og Streptokok Reference Laboratoriet, Statens Serum Institut (SSI). Et IPS-tilfælde defineres som et sygdomstilfælde, hvor der er påvist vækst af pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) i cerebrospinalvæske, blod eller andet normalt sterilt prøvemateriale. Siden den 1. oktober 2007 har det været lovpligtigt at indsende pneumokokisolater til serotypebestemmelse på SSI af hensyn til den nationale overvågning af IPS. I nogle få tilfælde om året stilles diagnosen ikke ved dyrkning men kun med PCR, hvorfor komplet typebestemmelse ikke altid er mulig.

Den samlede incidens af IPS i befolkningen i perioden fra 2000 til 2007 før PCV-vaccinationen blev indført var ca. 20 tilfælde/100.000 eller i gennemsnit 1.056 tilfælde/år. Dette er nu signifikant reduceret med cirka 20 %, til 988 tilfælde/år i PCV-7-perioden og 869 tilfælde/år i PCV-13-perioden. Faldet i incidensen af IPS er set blandt både vaccinerede og ikke-vaccinerede aldersgrupper. Det mest udtalte fald er set blandt børn < 2 år, hvor incidensen er faldet med ca. 71 % i PCV-13-perioden (2011-2013), i forhold til før indførelse af pneumokokvaccination. Dette kan således betragtes som PCV-13-vaccinens effektivitet på befolkningsniveau. Efter introduktion af PCV-13-vaccinen er incidensen af de seks ekstra serotyper, der er indeholdt i denne vaccine, sammenlignet med typerne i PCV-7, faldet med ca. 85 %. Forekomsten af pneumokokmeningitis er også faldet i 2013 til ca. 1/3 af det antal der sås før indførelse af pneumokokvaccination, og reduktionen er især set hos børn under 2 år.

Blandt personer over 65 år har der været et signifikant fald i incidensen af IPS fra ca. 66 tilfælde/100.000 i perioden fra 2000 til 2007 til ca. 50/100.000 i 2013. Dette fald skyldes overvejende et fald i forekomsten af de serotyper, som er indeholdt i PCV-7 og PCV-13. Det observerede fald i incidensen hos de ofte uvaccinerede ældre, den såkaldte flokbeskyttelseseffekt, antages at skyldes, at PCV-vaccination reducerer bærertilstand hos vaccinerede børn med de serotyper, som er omfattet af PCV og dermed medfører mindre cirkulation af vaccineserotyper i befolkningen.

Kommentar

Fem år efter PCV-7-vaccinens indførelse forekom PCV-7-serotyper næsten ikke længere blandt IPS-isolater fra børn < 2 år i Danmark. PCV-13 har haft en tilsvarende effekt på de seks ekstra serotyper. Data frem til og med 2013 viser dog en signifikant øget forekomst af ikke-vaccine-serotyper blandt børn < 2 år, og en mindre stigning i IPS-incidensen i denne aldersgruppe. Denne stigning overskygger fortsat ikke den overordnede positive effekt af vaccinen.

Tilslutningen til PCV er fortsat mellem et og to procentpoint lavere end til DiTeKiPolHib-/DiTeKiPolHibHbv-vaccinen, som gives samtidigt. Årsagen til denne forskel kendes ikke, men den samlede tilslutning er på niveau med tidligere år, EPI-NYT 19/13.
(Z.B. Harboe, T. Dalby, H.-C. Slotved, H.B. Konradsen, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol, C.H. Suppli, P.H. Andersen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

5. november 2014