Uge 3 - 2014

Vaccination i det midlertidige vaccinationsprogram

Vaccination i det midlertidige vaccinationsprogram

Dette EPI-NYT tager udgangspunkt i ”Tema om midlertidig ændring af børnevaccinationsprogrammet” som kan læses på SSI’s hjemmeside. En væsentlig del af informationen har været bragt tidligere i EPI-NYT 49/13, 50/13 og 1-2/14, men der er også ny information, fx hvilke midlertidige ydelseskoder der skal anvendes. Sidst i EPI-NYT er hyppige spørgsmål søgt besvaret. Lægerne opfordres til at gennemlæse hele nærværende tekst inden vaccinationsstart i det midlertidige vaccinationsprogram.

Baggrund

Der henvises til EPI-NYT 42/13, 49/13 og 50/13.

Børn som starter i børnevaccinationsprogrammet fra den 15. januar 2014

Børn, som starter i børnevaccinationsprogrammet fra den 15. januar 2014, skal følge det midlertidige program, som er beskrevet i tabel 1.  

EPI-NYT uge 3 2014 tabel 1

Børn der er startet vaccination med DiTeKiPol/Hib-vaccinen fra SSI

Børn, der er startet vaccination med SSI’s DiTeKiPol/Hib-vaccine, bør så vidt muligt færdigvaccineres med denne. DiTeKiPol/Hib-vaccinen kan fortsat bestilles fra SSI. Når dette ikke er muligt, kan barnet gives DiTeKiPolHibHbv-vaccinen som tredje (og evt. også som 2. dosis).

Hvis barnet kun har modtaget én eller to DiTeKiPolHibHbv-vacciner, Infanrix hexa®, vil det blive tilbudt gratis at færdiggøre vaccinationsserien mod hepatitis B. Dette vil ske i form af en hepatitis B-vaccine til børn, Engerix-B pæd®, som godt kan gives sammen med andre vacciner, fx MFR-vaccinen, se figur 1, hvor de relevante ydelseskoder er anført i parentes.

EPI-NYT uge 3 2014 figur 1

Afregningskoder

Overvågningen af tilslutning til vaccinationsprogrammet tager afsæt i afregningskoderne, og det er derfor meget vigtigt at anvende de korrekte koder. Afregningerne går primært til Sygesikringen, og et valideret register importeres herefter i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), hvilket betyder, at vaccinationerne også vil fremgå af det enkelte barns elektroniske vaccinationskort. Korrekt afregning er ligeledes af betydning for overvågningen af eventuelle bivirkninger og for at kunne identificere de børn, der er blevet vaccineret mod hepatitis B.

De midlertidige koder er som følger: 

  • Danske regioner og PLO har etableret midlertidige koder til afregning af vaccination med Infanrix hexa® for første (8350), anden (8351) og tredje (8352) dosis, figur 1.
  • Såfremt et barn har modtaget to doser DiTeKiPolHib-vaccine fra SSI og får tredje dosis med Infanrix hexa® bruges kode 8352, figur 1. 
  •  For et barn der har modtaget én dosis Infanrix hexa® og som færdiggør vaccinationsserien med hepatitis B-vaccine, anvendes følgende koder for anden (8353) og tredje (8354) dosis Engerix-B pæd®. 
  •  For et barn, der har fået to Infanrix hexa® og som færdiggør vaccinationsserien med hepatitis B-vaccine anvendes kode 8354 til tredje dosis Engerix-B pæd®. 
  •  Ved revaccination i 5-års-alderen gives enten den hidtidige boostervaccine, så længe lokalt lager haves, eller poliovaccine (8355) og DiTeKi-vaccine (8356) i to separate injektioner.

Børn født af hepatitis B-bærermødre

For børn, der er vaccineret ved fødslen samt 1 måned gammel, færdiggøres post-ekspositions profylakse normalt med Engerix-B pæd®, når børnene er 2 og 12 måneder gamle. Under det midlertidige vaccineskift gøres dette med én eller flere doser Infanrix hexa®. Afregning af vaccinationer givet til disse børn gøres med en kombination af de normale ydelseskoder brugt til vaccination af børn født af hepatitis B-bærermødre og de nye midlertidige ydelseskoder.

Børn, der er vaccineret to gange med Engerix-B pæd® (ved fødslen samt 1 måned gammel) og ikke er påbegyndt vaccination med DiTeKiPol/Hib, vaccineres tre gange med Infanrix hexa® 3, 5 og 12 måneder gamle, og afregnes med koderne 8350, 8351 og 8352, se figur 2, hvor de relevante ydelseskoder er anført i parentes. Der er ikke nogen risiko ved at give i alt fem hepatitis B-holdige vacciner.

Børn, der har fået tre Engerix-B pæd® (ved fødslen samt 1 og 2 måneder gamle) og har fået én DiTeKiPol/Hib-vaccination (3 måneder gammel), vaccineres med anden DiTeKiPol/Hib (kode 8342), når de er 5 måneder gamle samt med Infanrix hexa® (kode 8352), når de er 12 måneder gamle, figur 2.

Børn der har fået tre Engerix-B pæd® (ved fødslen samt én og to måneder gamle) og to DiTeKiPol/Hib-vacciner vaccineres med Infanrix hexa® (kode 8352) 12 måneder gamle, figur 2.

I situationer hvor barnets vaccinationsstatus falder uden for disse forløb, er sundhedspersonale velkommen til at kontakte Rådgivningsteam i Afdeling for Infektionsepidemiologi telefonisk på 3268 3038 eller skriftligt via epiinfo@ssi.dk.

EPI-NYT uge 3 2014 figur 2

Børn, som er startet børnevaccinationsprogrammet i udlandet med andre grundvacciner

Børn som er vaccineret i udlandet og som skal tilpasses det danske vaccinationsprogram, vaccineres videre i forhold til retningslinjer beskrevet i EPI-NYT 2/11.

Børn over 36 måneder, som endnu ikke er startet i børnevaccinationsprogrammet eller ikke er færdige med grundvaccinationer

Der er ikke gennemført kliniske studier hos børn over 3 år med Infanrix hexa®. Der er dog mange erfaringer fra de lande, som anvender Infanrix hexa® i deres børnevaccinationsprogram, hvor man anvender vaccinen til større børn i alderen 3 til 10 år ved tilpasning til vaccinationsprogrammet. Så længe det midlertidige vaccinationsprogram i Danmark er i brug, kan Infanrix hexa® derfor anvendes til børn i alderen 3-10 år, dog skal retningslinjerne i EPI-NYT 2/11 i forhold til Hib og i forhold til minimumsintervaller følges.

Vaccinen infanrix hexa® og bestilling og levering af de midlertidige vacciner

Vaccinen leveres af medicinalfirmaet GSK og kommer fra et lager i Rumænien, hvorfor pakkeskriften er på rumænsk.
Vaccinen blev godkendt til brug i Danmark i 2000, men har ikke tidligere været en del af det danske børnevaccinationsprogram.
På verdensplan er der givet mere end 86 millioner doser af Infanrix hexa®. Vaccinen anvendes i mange andre europæiske lande samt Canada og Australien.

Da vaccinen ikke tidligere har været anvendt i det danske børnevaccinationsprogram, har Sundhedsstyrelsen besluttet, at Infanrix hexa® underlægges skærpet indberetningspligt, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling.

Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Sundhedsstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk.

For detaljerede oplysninger om Infanrix hexa og bestilling og levering af alle de midlertidige vacciner henvises til EPI-NYT 50/13 og 1-2/14 samt til tema- og bestillingsside på SSI’s hjemmeside.

Spørgsmål og svar

Her kan findes spørgsmål og svar om den midlertidige ændring i det danske børnevaccinationsprogram.

Hvad er forskellen mellem DiTeKiPol/Hib og Infanrix hexa®?
DiTeKiPol/Hib-grundvaccinen beskytter mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion. Infanrix hexa®, som nu midlertidigt indgår i børnevaccinationsprogrammet, beskytter mod de samme sygdomme, men giver også beskyttelse mod hepatitis B.

Hvorfor vaccineres børn i Danmark ikke rutinemæssigt mod hepatitis-B?
Der vaccineres i dag ikke mod hepatitis B i det danske program grundet generel lav risiko for smitte blandt danske børn. I mange mellem- og sydeuropæiske lande indgår hepatitis B i de nationale programmer, og det anbefales også globalt af WHO. I Danmark har man i stedet valgt en strategi med fokus på vaccination af risikogrupper fx. børn født af mødre med hepatitis B.

Skal børn, som ikke er fuldt vaccineret med Infanrix hexa®, selv betale for supplerende doser af Engerix B for at gøre Hepatitis B-vaccinationsserien færdig?
Nej. Hvis det - på grund af mangelsituationen - bliver nødvendigt at færdigvaccinere børn, som er opstartet vaccination med SSI’s vaccine, med Infanrix hexa® vil disse børn efterfølgende blive tilbudt vederlagsfri Engerix-B pæd®-vaccination for at fuldføre vaccinationsserien mod hepatitis B.

Er beskyttelsen mod Hepatitis B lige god, om man får den som enkelkomponent vaccine eller som en del af Infanrix hexa®?
Ja. Studier har vist, at antistofniveauet hos børn, som var vaccineret med Infanrix hexa®, ikke var forskellig fra, hvad der blev set i en parallel gruppe, som i stedet fik enkelkomponent hepatitis B-vaccine.

Hvordan afregner jeg de midlertidigt anvendte vacciner med Sygesikringen?
Under det midlertidige vaccineskift er der indført en række midlertidige afregningskoder; se de afsnit som beskriver vaccination i det midlertidige vaccinationsprogram i nærværende EPI-NYT.

Vaccinationskortet passer ikke med Infanrix hexa® vaccinen?
De vaccinationskort, som udleveres til forældrene, vil ikke blive trykt om i forbindelse med det midlertidige vaccineskift. I tekst-feltet over DiTeKiPol/Hib må den, som vaccinerer, skrive, at det er Infanrix hexa® der gives, samt notere batch-nummer for denne.

Hvor længe er man beskyttet efter endt grundvaccination?
Efter de tre vaccinationer er der god beskyttelse mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio, indtil barnet er 5-6 år.
Der revaccineres i femårsalderen mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio. Barnet vil herefter være beskyttet mod difteri og stivkrampe i yderligere 10 år.

Beskyttelsens varighed mod kighoste er formentlig 5-10 år. Beskyttelsen mod polio anses for at være livslang.
Efter tre vaccinationer mod hepatitis B regnes børnene for at være livslangt beskyttede, og der revaccineres ikke.

Hvordan kan det være, at nogen børn får f. ex kighoste trods vaccination mod kighoste?
Beskyttelse mod kighoste stiger markant jo flere af de tre vaccinedoser som barnet har modtaget, hvorfor det er vigtigt at holde de planlagte vaccinationstidspunkter ved 3 og 5 og 12 måneder. Kighostevaccinekomponenten er ikke 100 pct. effektiv, og det er forventeligt at se kighoste blandt fuldt vaccinerede børn under to år. Kighoste kan også ses hos fuldt vaccinerede større børn, da beskyttelsens varighed er begrænset til 5-10 år.

Der står på indlægssedlen, at vaccinen ikke må gives, hvis barnet har haft problemer med nervesystemet inden for 7 dage efter at være blevet vaccineret med vaccine mod kighoste. Betyder det en ændring i forhold til tidligere praksis?
Nej, der har også tidligere med DiTeKiPol/Hib-vaccinen været en forsigtighedsregel i forhold til børn med fremadskridende neurologiske sygdomme. Disse bør ikke vaccineres med kighosteholdig vaccine. Dette gælder også, hvis der tidligere har været alvorlige reaktioner på vaccination.

Må man vaccinere et barn der har feber?
I tilfælde af akut sygdom med høj feber bør vaccination udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse og let feber op til 38° C giver ikke anledning til at udskyde vaccination. Børn, der har en sygdomstilstand i mulig udvikling eller under udredning, bør ikke vaccineres, før tilstanden er stationær og diagnostisk afklaret.

Kan man nøjes med en halv vaccinedosis for at undgå bivirkninger fx hos et meget lille barn?
Nej, der skal altid gives en fuld dosis for at opnå et tilstrækkeligt immunsvar og dermed beskyttelse. En reduceret dosis medfører stor risiko for ingen beskyttelse overhovedet.
(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

15. januar 2014