Uge 24b - 2014

MRSA 2013

MRSA 2013

Antallet af nye tilfælde af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) fortsatte med at stige i 2013. Der blev anmeldt 2094 tilfælde mod 1556 i 2012, figur 1, en stigning på 35 %.

EPI-NYT uge 24b 2014 figur 1

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark mens udlandssmitte var oplyst for 358 tilfælde (17 %). For tilfælde erhvervet på sygehus var medianalderen 55 år (spændvidde 0-90 år) og for samfundserhvervede tilfælde 31 år (0-101 år).

Epidemiologisk klassifikation

Formodede smitteforhold blev klassificeret på baggrund af epidemiologiske og mikrobiologiske oplysninger, tabel 1. Antallet af hospitalserhvervede tilfælde var fortsat meget lavt (50 tilfælde). Hovedparten blev erhvervet i samfundet hos personer uden kendt kontakt til hospitaler eller plejehjem (821 tilfælde). For 403 tilfælde (49 %) var der kendt eksponering til en person med MRSA, hyppigst et medlem af husstanden (94 %). MRSA af typen CC398 opgøres særskilt, idet de udgør en stadig større andel af de samfundserhvervede tilfælde, og har en anden epidemiologi end de øvrige typer.

EPI-NYT uge 24b 2014 tabel 1

Klinisk infektion var årsag til prøvetagning i 931 (44 %) af tilfældene. I alt 41 % (842 tilfælde) var fra næsepodning (screeningsprøve). I 30 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, svarende til 1,7 % af samtlige S. aureus bakteriæmier, hvilket er uændret i forhold til de seneste år.

De hyppigst disponerende faktorer var: sår (291 tilfælde), kroniske hudlidelser (93 tilfælde) og fremmedlegemer, fx dræn, urinvejs- eller IV-katetre (62 tilfælde).

Der var fortsat få hospitalserhvervede kliniske infektioner (43 tilfælde), og andelen af samfundserhvervede kliniske infektioner var på samme niveau som sidste år, figur 2. For 75 tilfælde af samfundserhvervet klinisk infektion var der kendt eksponering til MRSA, tabel 1. Antallet af kliniske infektioner erhvervet i samfundet, men med kontakt til sygehus eller plejesektor inden for de sidste 12 måneder, var på samme niveau som antallet i 2012, figur 2.

EPI-NYT uge 24b 2014 figur 2

Typning og resistens

De 2094 isolater tilhørte 270 forskellige spa-typer, der var grupperet i 24 forskellige klonale komplekser (CC-grupper). De to største, CC398 (N=643) og CC5 (N=275) udgjorde 44 % af isolaterne og bestod af hhv. 21 og 36 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 59 % af isolaterne, heraf var t034 (N=527; CC398) og t002 (N=161; CC5) de to hyppigste. Resistens overfor clindamycin og tetracyklin steg i forhold til 2012 (tabel 2), hvilket afspejler den markant forøgede forekomst af CC398, som altid er tetracyklinresistente og ofte (> 90 %) clindamycinresistente.

EPI-NYT uge 24b 2014 tabel 2

mecC-MRSA

I 2013 påvistes 41 (2,0 %) tilfælde af mecC-MRSA-varianten, der blev beskrevet første gang i 2010, EPI-NYT 47/12. Smittekilde og smittemåde var ukendt for de fleste tilfælde. Tidligere er denne type blevet associeret til sandsynlig smitte fra kvæg og får.

Udbrud

Der blev identificeret i alt 15 udbrud omfattende 68 MRSA-tilfælde. Det største udbrud omfattede 23 tilfælde af spa-type t032/CC22 i Region Syddanmark, et udbrud der startede i 2012. Et andet udbrud på neonatalafdelinger i Hovedstadsområdet og på Sjælland af spa-type t304/CC8 fortsatte ligeledes i 2013 og omfattede 13 tilfælde. Et tredje større udbrud var fra KMA Ålborg og omfattede 11 tilfælde af t13175/CC30.

MRSA CC398

Antallet af MRSA af typen CC398 der er tæt knyttet til svin, steg markant fra 232 tilfælde i 2012 til 643 tilfælde. Antallet svarer nu til 31 % af alle MRSA-tilfælde. I lighed med de tidligere år havde det store flertal, 87%, direkte kontakt til svin eller var husstandsmedlemmer til personer med kontakt til svin. Kun 24 % havde klinisk infektion på diagnosetidspunktet (40 % i 2012), tabel 1.

Der blev i 2013 konstateret fire tilfælde af bakteriæmi med MRSA CC398 heraf to med død inden 30 dage. I begge tilfælde var der ingen påviselig kontakt til svin. EPI-NYT 24a/14 omtaler MRSA CC398-epidemiologien mere detaljeret.

Kommentar

Antallet af nye MRSA-tilfælde fortsatte med at stige og var i 2013 det højeste siden midten af 1970’erne. På trods af dette faldt antallet af hospitalserhvervede tilfælde (67 i 2012 til 50 i 2013, tabel 1), hvilket kan tages som udtryk for, at Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning fra 2006, som blev revideret i 2012, fortsat virker. Der ses fortsat en stigning i både de samfundserhvervede (726 i 2012 til 821 i 2013) og importerede tilfælde (324 i 2012 til 358 i 2013).

I 2013 var der en fortsat stigning i antallet af tilfælde relateret til svin, som nu udgør i alt 31 % af alle nye tilfælde på landsplan, se også EPI-NYT 24a/14. En stigning i antallet var forventet som følge af MRSA-vejledningens revision, hvor kontakt til svin er indført som en risikofaktor, EPI-NYT 47/13. Dette indebærer at personer, der arbejder med svin og disse personers husstand, undersøges for MRSA ved indlæggelse og i forbindelse med infektioner, der kan skyldes stafylokokker. Der vil derfor blive taget flere prøver fra asymptomatiske bærere. Andelen af tilfælde med klinisk infektion blandt MRSA CC398 faldt således fra 40 % i 2012 til 24 % i 2013. Den reviderede vejledning om MRSA findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
(A. Petersen, A.R. Larsen, R.L. Skov, Mikrobiologi og Infektionskontrol, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

11. juni 2014