Uge 14 - 2014

Kighoste 2013
Kighoste hos børn under 2 år

Kighoste 2013

Denne opgørelse omfatter samtlige tilfælde af laboratoriepåvist kighoste i Danmark i 2013, påvist ved dyrkning, PCR eller serologi.

Der blev påvist i alt 484 tilfælde af kighoste i 2013. Den samlede incidens var 8,6 pr. 100.000, hvilket var et fald i forhold til incidencen i 2012. Antal tilfælde og incidens pr. landsdel i 2012 og 2013 fremgår af tabel 1.

EPI-NYT uge 14 2014 tabel 1

Alder og køn

Alders- og kønsfordeling samt aldersspecifik incidens fremgår af tabel 2.

EPI-NYT uge 14 2014 tabel 2

I lighed med tidligere år var den højeste forekomst blandt de 0-årige samt blandt de 2-4- og 10-14-årige. Der var en lille overvægt at kvinder/piger i næsten alle aldersgrupper.

Diagnostisk metode

I lighed med tidligere år var PCR den mest anvendte metode og udgør 75 % af det totale antal påviste kighostetilfælde. Serologi udgjorde 25 % af de påviste tilfælde, og dyrkning udgjorde 0,6 % med blot tre påviste tilfælde.

Serologi er kun anvendelig til diagnostik blandt personer ældre end 7 år. Serologi er særlig velegnet til diagnostik af voksne, hvilket også kan ses på metodefordelingen i forhold til alder, figur 1. PCR og serologi komplementerer hinanden, idet PCR kun er anvendelig i starten af sygdomsforløbet, og serologi først er anvendelig efter et par ugers symptomer.

EPI-NYT uge 14 2014 figur 1

Af figur 2 fremgår at stigningen i 2012 klingede af i løbet af de første par måneder af 2013. Der er ikke tegn til udtalt sæsonvariation, figur 2.

EPI-NYT uge 14 2014 figur 2

Kommentar

I 2013 faldt incidensen af kighoste til 8,6 per 100.000 hvilket var på niveau med incidencen i perioden fra 2007-2011 (7- 10 tilfælde per 100.000).  I 2012 sås en øget incidens på 18 tilfælde pr. 100.000, EPI-NYT 15/13. Sidste gang der var en egentlig kighosteepidemi i Danmark var i 2002, hvor incidensen var 36 per 100.000.

Kighoste forekommer hyppigst blandt de 0-årige, da disse børn endnu ikke er fuldt vaccinerede efter børnevaccinationsprogrammet i alderen 3, 5 og 12 måneder (se mere nedenfor). Immuniteten efter vaccination anslås at vare 4-12 år, og den relativt høje forekomst hos teenagere skyldes, at immuniteten efter revaccinationen i 5 års-alderen er aftagende i denne aldersgruppe. Nogle lande har indført teenage-vaccinationer, men dette er indtil videre ikke tilfældet i Danmark.

I de seneste år er påvist et støt stigende antal kighostetilfælde blandt voksne. Dette skyldes formentligt et større kendskab til, at kighoste ikke kun er en børnesygdom og dermed en øget diagnostisk opmærksomhed på kighoste hos voksne. Introduktion af serologi som diagnostisk metode har også betydet, at det nu er muligt at påvise kighoste senere i sygdomsforløbet - dvs. det tidspunkt, hvor voksne typisk søger læge fx pga. længerevarende hoste.

Der var i 2013 en lille overvægt af påviste tilfælde blandt piger/kvinder. I tidligere år har kønsfordelingen blandt børn været mere ensartet. For voksne har der også i tidligere år været flere tilfælde blandt kvinder. Der er ingen oplagt biologisk forklaring på dette, men det kan dels skyldes, at kvinder har mere kontakt til mindre børn, dels at kvinder er mere tilbøjelige til at søge læge end mænd.
(T. Dalby, Mikrobiologi og Infektionskontrol, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, når tilfældet er laboratoriepåvist.

I 2013 blev anmeldt i alt 73 børn under 2 år med kighoste, heraf var 62 (85 %) børn under 12 måneder. Totalt var der 42 % drenge og 58 % piger. Der blev i 2013 rykket for 25 % af anmeldelserne. Små forskelle i antal laboratoriepåviste og anmeldte tilfælde under 2 år skyldes forskellig registrering og opgørelse omkring årsskiftet.

Blandt de 73 anmeldte børn i 2013 under 2 år var 28 (38 %) uvaccinerede, mens seks (8 % ) havde fået tre kighostevacciner i form af DiTeKiPol/Hib.

Indlæggelse og sekvelae

Blandt de 73 anmeldte børn i 2013 blev i alt 45 børn (62 %) indlagt én eller flere dage. Blandt de helt små under 3 måneder var 14 børn (79 %) indlagt én eller flere dage, figur 3.

EPI-NYT uge 14 2014 figur 3

Baseret på anmeldelser og/eller epikriser blev der ikke registreret dødsfald pga. kighoste i 2013 hos børn under 2 år, men et barn havde ifølge anmeldelsen svær pneumoni og behov for respiratorbehandling.

Smitteforhold

Smittekilden var i 2013 kendt for 53 % af de anmeldte børn. Søskende og andre husstandsmedlemmer udgjorde den formodede smittekilde i 47 % af tilfældene.

Kommentar

Forekomsten af kighoste hos børn under 2 år var i 2013 mere end halveret i forhold til 2012 (155 tilfælde) og på niveau med forekomsten i 2010-2011.

Rettidig kighostevaccination af spædbørn i form af DiTeKiPol/Hib er vigtig, da der først indtræder betydende beskyttelse mod kighoste efter to vaccinationer. De anbefalede vaccinationstidspunkter på 3, 5 og 12 måneder bør så vidt muligt overholdes. Der anbefales desuden en DiTeKiPol booster i 5-års-alderen.

Til ikke- eller delvis vaccinerede børn < 2 år, som eksponeres for kighoste, bør antibiotikaprofylakse overvejes efter retningslinjerne omtalt i EPI-NYT 41/12. Sundhedspersonale kan udgøre en smitterisiko for især mindre børn.
(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

2. april 2014