Uge 9 - 2013

Akut og kronisk hepatitis C 2012

Akut og kronisk hepatitis C 2012

Akut hepatitis C

I 2012 blev der anmeldt syv tilfælde af akut hepatitis C virus (HCV)-infektion, fem tilfælde blandt mænd, (alder 34-50 år), samt to tilfælde blandt kvinder på hhv. 24 og 30 år. Fire var smittet ved intravenøst stofbrug (IDU), (tre mænd og én kvinde), én var anmeldt som smittet ved stikuheld i sit arbejde som piercer samt én ved homoseksuel kontakt i udlandet, hvor han også blev smittet med hiv og syfilis. Én person havde ukendt smittekilde.

Kronisk hepatitis C

I 2012 blev der anmeldt 216 tilfælde af kronisk HCV-infektion, heraf 149 (70 %) mænd, tabel 1.

EPI-NYT uge 9 2013 tabel 1

Gennemsnitsalderen var 46 år for kvinder (spændvidde 23-72 år) og 48 for mænd (spændvidde 17-76 år).
Fordeling på region, landsdel og incidens pr. 105 fremgår af tabel 2.

EPI-NYT uge 9 2013 tabel 2

Smitteforhold
I alt 182 (84 %) var af dansk- og 34 (16 %) af udenlandsk herkomst, fordelt på 24 nationaliteter.
Smittemåde fremgår af tabel 3.

EPI-NYT uge 9 2013 tabel 3

I alt 150 (69 %) var anmeldt som smittet ved i.v. stofmisbrug.
Tyve personer (10 %) var anmeldt som nosokomielt smittet. Blandt disse var syv danskere, alle smittet i Danmark via blodprodukter før 1991, hvor HCV-screening af donorblod blev indført. De 13 indvandrere var alle smittet i hjemlandet før ankomsten til Danmark. Én person angav at være smittet ved stikuheld i forbindelse med rengøringsarbejde. Dette blev dog aldrig verificeret. Fem personer, alle voksne indvandrere, var anmeldt som smittet ved fødslen i hjemlandet.

Kommentar
HCV-infektion giver sig sjældent til kende som akut sygdom, men diagnosticeres som regel først i det kroniske stadium. Derfor kan anmeldte tilfælde med kronisk HCV-infektion hovedsageligt tilskrives smitte, der ligger mange år tilbage men med risiko for senfølger som kronisk leverskade. En undtagelse herfra er de hiv-positive mænd, der har sex med mænd (MSM), der går til kontrol i de infektionsmedicinske ambulatorier. Idet disse regelmæssigt screenes for HCV, vil de blive diagnosticeret væsentligt før de eventuelt udvikler symptomer på kronisk HCV-infektion. Der er i 2012 kun anmeldt én person med HCV-infektion erhvervet ved homoseksuel kontakt, diagnosticeret ved denne kontrol. Afdeling for Infektionsepidemiologi har imidlertid kendskab til mindst 10 hiv-positive MSM, som er diagnosticeret med HCV-infektion i 2012, men som endnu ikke er anmeldt.

Den manuelle anmeldeprocedure uden link til laboratoriesvar kan formentlig forklare de manglende anmeldelser. Lægerne opfordres ikke desto mindre til at leve op til det lovpligtige krav om at anmelde alle tilfælde af HCV-infektion, idet den nationale overvågning indtil videre hviler på denne indsats.

Akutte HCV-tilfælde blandt især hiv-positive MSM rapporteres med stigende hyppighed i udlandet. Der synes at være en sammenhæng med seksuelle praktikker, der involverer slimhindeskader, og derved risiko for blødning. Patienterne er smittet i europæiske storbyer, især Berlin, men der foregår også smitte i København.

HCV-infektion erhverves i Danmark hyppigst ved i.v. stofbrug. Siden 2007 har misbrugscentre skullet screene deres brugere for HCV-infektion. De fleste i.v. stofbrugere er smittet med HCV flere år før de kommer til misbrugscentrene. Det er således kun fire (3 %) af de 154, der er anmeldt med denne smittemåde, der er diagnosticeret med akut HCV-infektion.

Da systematisk HCV-screening blandt andre mulige risikogrupper, så som indvandrere fra høj-endemiske lande, ikke forefindes, må det formodes, at andelen af diagnosticerede og anmeldte personer også her er underrapporteret i forhold til faktisk antal smittede.

Behandlingsmulighederne for HCV-infektion forbedres fortsat, hvorfor det er vigtigt at få diagnosticeret og viderehenvist patienter med HCV-infektion til specialiserede afdelinger. Personer med forhøjet ALAT af ukendt årsag bør derfor screenes for HCV-infektion.
(B. Søborg, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

27. februar 2013