Uge 36 - 2013

Klamydia 2012

Klamydia 2012

Laboratoriemeldesystemet for klamydia (okulogenital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis) modtager kvartalsvis data om laboratoriepåvist klamydia fra klinisk mikrobiologiske afdelinger og én klinisk biokemisk afdeling.

Der blev i 2012 påvist 26.385 tilfælde af klamydia (26.617 i 2011). Antallet svarer til en årlig incidens på 473 pr. 105 (479 pr. 105 i 2011 og 505 pr. 105 i 2010). Der blev udført 339.704 analyser, og antallet af påviste tilfælde svarede til 7,8% heraf, tabel 1. Denne andel steg i perioden 2003-2009 fra 6,9 % til 8,6 % og faldt dernæst til 7,8 % i 2011 og 2012.

EPI-NYT uge 36 2013 tabel 1

Henholdsvis 79 % af mændene og 87 % af kvinderne var i aldersgruppen 15-29 år (80 % og 88 % i 2011), tabel 2. Sammenlignet med 2011 faldt de køns-og aldersspecifikke incidenser for begge køn i aldersgrupperne 10-14 år, 15-19 år og 20-24 år, mens de steg i aldersgrupperne 25-29 år, 30-34 år og 35-39 år, og især blandt de 40-44-årige. Incidensen var uændret for mænd generelt, men faldt blandt kvinder (fra 589 til 577). 

EPI-NYT uge 36 2013 tabel 2

Den højeste incidens blandt mænd var ligesom i 2011 blandt de 21-årige, figur 1. For kvinder fandtes den højeste incidens blandt de 20-årige, mens den var blandt de 19-årige i 2011. For begge køn var incidenserne lavere i 2012 end i 2011 for samtlige 1-årsaldersgrupper fra 15 til 22 år, og for cirka halvdelen af 1-årsaldersgrupper fra 23 til 29 år.

Mænd udgjorde ligesom i årene 2009-2011 38 % af de diagnosticerede tilfælde. Denne andel har tidligere været jævnt stigende fra 23 % i 1994.

EPI-NYT uge 36 2013 figur 1 

Geografisk fordeling

Ud fra kommunekoden for den praksis eller sygehusafdeling, hvor prøvetagningen er udført, kan det enkelte klamydiatilfælde placeres på kommune-, landsdels- eller regionsniveau, tabel 3.

EPI-NYT uge 36 2013 tabel 3 

Det generelle mønster sammenlignet med 2011 var en stigning i incidensen i København by, Fyn og Vestjylland, og for mænd desuden i Nordsjælland og Østjylland. Der sås for begge køn et fald i de fleste øvrige landsdele. M/K-ratio har ikke ændret sig nævneværdigt.

Diagnostik

Alment praktiserende læger havde indsendt 92 % af de positive prøver og hospitaler 7 %. Alle tilfælde blev påvist med DNA-forstærkningsmetoder. Klamydia blev påvist i urinprøve i 8.834 tilfælde, dvs. 36 % af alle tilfælde (33 % i 2011). Blandt de positive urinprøver var 87 % fra mænd (90 % i 2011). Urin var anvendt som prøvemateriale hos 82 % af mænd med klamydia (79 % i 2011). Alle laboratorier indberettede positive fund i urinprøver. Rektal klamydia blev påvist hos 123 mænd (131 i 2011).

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 179 børn under 15 år (183 i 2011 og 257 i 2010). Heraf var 62 (35 %) under 1 år, hvoraf 58 havde konjunktivit, én havde en positiv svælgpodning, mens der for tre ikke var oplyst prøvetagningssted.

Blandt 19 børn under 1 år med konjunktivit, hvor alderen var opgivet på månedsniveau, var 13 under 1 måned, én var 1 måned gammel, og to var 3 måneder gamle. Urogenital klamydia blev påvist hos ti 13-årige og 90 14-årige piger og hos ni 14-årige drenge. Incidensen blandt 10-14-årige var for piger 62 pr. 105 i 2012 (68 i 2011, 99 i 2010 og 127 i 2009) og for drenge 5 pr. 105 (9 i 2011, 14 i 2010 og 11 i 2009).

Kommentar

I 2012 var antallet af påviste tilfælde faldet lidt i forhold til 2011. Antallet af klamydiaanalyser og positivraten var stort set uændret i forhold til 2011. Aldersfordelingen sammenlignet med tidligere år synes at ændre sig i retning af færre tilfælde og lavere incidens blandt de yngre aldersgrupper og en svag stigning blandt ældre.

Mænds andel af de påviste tilfælde var ligesom i 2009-2011 stagneret på 38 %, men der er ikke grund til at tro, at klamydia er mindre udbredt blandt mænd end blandt kvinder. Der må derfor fortsat opfordres til øget prøvetagning blandt mænd. Antallet af mænd med påvist rektal klamydia var praktisk taget uændret. Ved fund af rektal klamydia hos mænd bør der undersøges for syfilis, gonorré, lymfogranuloma venereum (LGV) og hiv, EPI-NYT 20/2008.

(S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

4. september 2013