Uge 18 - 2013

Bloddonorscreening 2012
Ornitose 2012

Bloddonorscreening 2012

Der blev i 2012 screenet 305.082 portioner blod og i alt undersøgt 23.981 førstegangsdonorer. Antal positive donorer fremgår af tabel 1.

NAT-screening (nukleinsyre amplifikations teknik) af donorblod for hiv, hepatitis B og C virus (HBV og HCV) blev indført ved lov 1. januar 2009, EPI-NYT 2/2010.

EPI-NYT uge 18 2013 figur 1

Hiv

Der blev ikke fundet nogen donorer positive for hiv.

Hepatitis B virus (HBV)

I 2012 blev fem mandlige førstegangsbloddonorer testet positive for HBV: Medianalder var 25 år (spændvidde 19-39 år).
Formodet smittemåde var for to personer seksuel kontakt med person fra endemisk område, to var født i endemisk område og for én person var smittemåden i.v. stofbrug.

Hepatitis C virus (HCV)

I 2012 blev fire førstegangsdonorer testet positive for HCV, tre kvinder og én mand. Medianalder var 39 år (spændvidde 38-51 år). To donorer var indvandrere og formentlig smittet ved tatovering, piercing eller brug af flergangsnåle til vaccination. For én person var smittemåden i.v. stofbrug, og for én person var smittemåden ukendt.

Kommentar

I 2012 er der fundet det laveste antal donorer positive for de tre virusmarkører nogen sinde i Danmark.
Én donor var alene NAT-positiv for HBV, og ville således ikke være blevet fundet i donorscreeningen, hvis ikke NAT-screening var blevet indført.

Flere danske blodbanker har påbegyndt screening af førstegangsdonorer for antistoffer mod hepatitis B core-antigen. Baggrunden er, at selv NAT-screening kan overse meget lave virusniveauer blandt donorer med såkaldt okkult hepatitis B-infektion. Disse donorer kan dog stadig være infektiøse, især hvis modtageren af blodet har et svækket immunforsvar.
(A.H. Christiansen, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi, L. Harritshøj, H. Ullum, Klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet)

Ornitose 2012

I 2012 blev 12 personer anmeldt med ornitose, papegøjesyge, som forårsages af den zoonotiske bakterie Chlamydophila psittaci. Antallet var på niveau med de foregående år.

Blandt tilfældene var en kvinde og elleve mænd, og medianalder var 57 år (spændvidde 29- 73 år).
For klinik og smitteveje, se EPI-NYT 5/08 og EPI-NYT 19-20/10.

Tre mentes smittet i forbindelse med private fuglehold, med henholdsvis duer og papegøje og én efter fjernelse af en kragerede.

En person var erhvervseksponeret på en andefarm/slagteri i Tyskland hvor der blev påvist C. psittaci i besætningen, og en var eksponeret efter udsættelse af ællinger i Danmark hvor der efterfølgende ligeledes blev konstateret C. psittaci i besætningen.

En person blev syg under længevarende ophold hos familie i Pakistan. For de fem øvrige personer kunne smittemåde og smittekilde ikke fastslås.

Diagnostik og klinik

Alle tilfælde blev diagnosticeret ved PCR på luftvejssekret under indlæggelse, for fem af disse var det oplyst at de havde pneumoni, for fem var der oplysning om febrilia/hoste eller influenzalignede symptomer og for to var der ingen kliniske oplysninger.

Kommentar

Ingen af de anmeldte tilfælde var fatale. Ni af de tolv tilfælde blev diagnosticeret i Region Syddanmark uden at de epidemiologisk var relaterede. Dette kunne tyde på manglende opmærksomhed på diagnostik og anmeldelse af ornitose i den øvrige del af landet. Langt de fleste tilfælde af ornitose er milde med et subklinisk eller influenzalignende forløb, hvorfor kun et fåtal af tilfældene vil blive diagnosticeret.

Ornitose i Sydsverige

Skåne og Kronoberg i Sydsverige ser i øjeblikket en øget forekomst af ornitose. I løbet af 2013 er der indtil nu rapporteret 20 tilfælde, mod forventeligt mellem fem og ti, se Smittskyddsinstitutets hjemmeside.

Mange af de smittede i Sydsverige har rengjort foderautomater i private haver og man formoder at smitten er sket i den forbindelse. Der er dog ikke rapporteret om øget forekomst af C. psittaci i vildfugle. Smittskyddsinstitutet advarer mod smitte og anbefaler god håndhygiejne, at undgå kontakt med syge fugle, og at afstå fra at anvende højtryksspuling ved rengøring af områder med fuglefjer og ekskrementer/afføring.
(C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi, S. Uldum, MI – Mikrobiologi & Infektionskontrol)

Chlamydophila psittaci hos papegøjer og papegøjelignende fugle i dyrehandler

Fødevarestyrelsen påbegyndte i 2011 en kortlægning af forekomsten af Chlamydophila psittaci hos papegøjefugle og papegøjelignende fugle i dyrehandler. I 2012 blev kortlægningen udvidet til også at omfatte leverandører til fuglehandler. Målet var dels at afdække udbredelsen og dels at understøtte Fødevarestyrelsens rådgivning om smitterisiko og smitteveje.

I 2012 blev i alt 42 dyrehandler/leverandører besøgt, hvoraf 11 havde en eller flere positive prøver. Der blev i alt undersøgt 324 prøver, hver repræsenterende 1-3 fugle. Tre dyrehandler havde kun én positiv prøve for C. psittaci, mens de øvrige otte havde fra to og helt op til 12 positive prøver. Ud af de 324 prøver blev 50 fundet positive svarende til 15,4 % af alle undersøgte. Til sammenligning blev der i 2011 fundet 3,5 % positive prøver, hvorfor der er tale om en statistisk signifikant stigning i antallet af positive prøver i 2012.

I alt blev tre af de fem fuglehandler, der var fundet ornitose-positive i 2011, undersøgt igen i 2012. Ingen af disse havde smittede fugle 2012. Dette kunne tyde på, at kontrolforanstaltningerne med enten aflivning eller behandling af fugleholdet og efterfølgende rengøring og desinfektion virker og at smitte ikke persisterer men sker gennem ny-introduktion.

Hos leverandører af fugle viste undersøgelsen, at især det at være både fugleleverandør og dyrehandler medfører stor risiko for ornitose. Dette understreger betydningen af de veterinære karantæneregler om mindst 30 dages interval mellem tilførsler af fugle til eksisterende fuglehold.

Læs mere om resultaterne i DTU, Veterinærinstituttets rapport om Fødevarestyrelsens kortlægning af ornitose (Chlamydophila psittaci) i dyrehandler, som er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

1. maj 2013