Uge 36 - 2012

Gonorré 2011

Gonorré 2011

I 2011 blev der rapporteret 498 tilfælde af gonorré fordelt på 490 personer. I alt 400 (80%) af tilfældene forekom blandt mænd og 98 (20%) blandt kvinder. Medianalderen for kvinder var 25 år (spændvidde 16-59) mod 30 år for mænd (spændvidde 17-72). I alt 318 (64%) af tilfældene blev påvist ved dyrkning og både rapporteret i laboratoriemeldesystemet (LMS) og anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Afdeling for infektionsepidemiologi.

I alt 22 tilfælde var alene rapporteret i LMS, og 158 kun til MIS. Blandt de 158, der ikke var rapporteret til LMS, var diagnosen hos 107 (67%) stillet ved dna-påvisning. Disse var næsten alle fra København by. Geografisk fordeling fremgår af tabel 1.

EPI-NYT 36, 2012, tabel 1 

Anmeldte tilfælde

Der blev anmeldt 476 tilfælde til MIS, 384 hos 377 mænd og 92 tilfælde hos kvinder. I alt 396 (83%) tilfælde blev anmeldt hos danskfødte, 37 (8%) hos indvandrere, 19(4%) hos andengenerations-indvandrere og 12 (3%) hos turister. For 12 tilfælde var oprindelsesland uoplyst.

Smitteforhold

Blandt mænd var 191 (50%) smittet af kvinder, 169 (44%) af mænd (MSM) og for 24 (6%) var smittemåden ukendt, figur 1.

EPI-NYT 36, 2012, figur 1 

Blandt MSM var 91% smittet i Danmark, mens dette tal var 64% for heteroseksuelt smittede mænd. Blandt heteroseksuelt smittede mænd > 40 år var 46% smittet i udlandet, heraf 10% i Thailand. I modsætning hertil var 33% af mænd < 40 år smittet i udlandet, og også i denne gruppe var udlandssmitten især erhvervet i Thailand (10%). Blandt kvinder var 89% af dem < 40 år smittet i Danmark, mens det var 95% for kvinder > 40 år. Modsat mænd forekom der blandt kvinder ikke et enkelt dominerende udland som smitteland.

Resistensforhold

Referencelaboratoriet modtog i 2011 i alt 339 gonokokisolater fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. Heraf var 178 tilfælde (53%) fra almen praksis og 138 (41%) fra venereaklinikker. Isolaterne blev følsomhedsbestemt for penicillin, fluoroquinolon og ceftriaxon. Penicillinresistens forekom hos 46% (55% i 2010) af isolaterne, og 30% havde nedsat følsomhed (26% i 2010).

I alt 21% var penicillinaseproducerende (19% i 2010). Fluoroquinolonresistens blev påvist hos 62% (68% i 2010) af isolaterne, mens 1% havde nedsat følsomhed (3% i 2010). Der blev påvist resistens eller nedsat følsomhed over for både penicillin og fluoroquinolon hos 60% af isolaterne (69% i 2010). Der blev ikke påvist ceftriaxonresistens.

Smitteforhold og resistens

Fluoroquinolonresistens blev påvist hos 78% af isolaterne fra heteroseksuelle mænd, mens tallet kun var 36% for homoseksuelle mænd og 59% for kvinder. Resistens over for penicillin og fluoroquinoloner forekom hyppigst blandt danskere, var hyppigere erhvervet ved smitte i udlandet end i Danmark og forekom hyppigere blandt patienter undersøgt i almen praksis sammenlignet med venereaklinikker, tabel 2.

EPI-NYT 36, 2012, tabel 2 

Særlige anatomiske lokalisationer

Der blev fundet gonokokker i ledvæske hos én mand på 34 år.

Nordjylland

Antallet af gonorrétilfælde i Nordjylland var faldet i 2011 og udgjorde kun 6% af samtlige tilfælde. I 2007 var andelen 8% og i 2003-2006 2-3%. Den øgede forekomst af gonorré i Nordjylland i årene 2008-2010 er således nu praktisk taget ophørt.

Kommentar

Det samlede antal rapporterede tilfælde af gonorré var en smule højere i 2011 (498) end i 2010 (484). Det samlede antal dykningspåviste tilfælde var lavere (339, sammenlignet med 370). Denne forskel er formentlig udtryk for dels en øget anvendelse af dna-påvisningsmetoder, dels at der for de således diagnosticerede patienter foretages anmeldelse. Det er dog uheldigt, at der for relativt mange patienter kun udføres dna-påvisning men ikke dyrkning, som er forudsætningen for at kunne foretage resistensbestemmelse.

Der var i 2011 et fald i andelen af resistente stammer. Således var 37% af stammerne fuldt følsomme for fluoroquinoloner, og hos disse patienter kan fx ciprofloxacin anvendes. Fra flere lande i den industrialiserede verden er der rapporteret svigt af behandling med ceftriaxon og en høj forekomst af resistens mod cefixim (et peroralt cefalosporin). Det har aldrig været markedsført i Danmark, men 15% af gonokokstammer fundet her i landet er cefiximresistente.

De omtalte tilfælde af svigt af behandling med ceftriaxon har drejet sig om svælggonorré. Det er vigtigt altid at foretage svælgpodning ved undersøgelse for gonorré, da denne infektion ligesom rektal gonorré oftest er asymptomatisk. Desuden er kontrolpodning og partneropsporing vigtige.

For at sikre effektiv behandling er det vigtigt, at resistensudviklingen fortsat følges nationalt via overvågning af indsendte isolater.
Hvis gonokokker diagnosticeres med dna-påvisning, bør der efterfølgende udføres dyrkning med henblik på resistensbestemmelse. Der er endnu ikke udviklet pålidelige metoder til molekylærbiologisk resistensbestemmelse.
(B. Søborg, S. Cowan, Afdeling for infektionsepidemiologi, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

5. september 2012