Uge 35 - 2012

Klamydia 2011

Klamydia 2011

Laboratoriemeldesystemet for klamydia (okulogenital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis) modtager kvartalsvis data om laboratoriepåvist klamydia fra klinisk mikrobiologiske afdelinger og én klinisk biokemisk afdeling. Der blev i 2011 påvist 26.617 tilfælde af klamydia. Antallet svarer til en årlig incidens på 479 pr. 105 (505 pr. 105 i 2010 og 541 pr. 105 i 2009). Der blev udført 341.178 analyser, hvorved klamydia blev påvist hos 7,8% af de undersøgte, tabel 1.

Tabel 1. Antal analyser og antal laboratoriepåviste klamydiatilfælde, 2002-2011. Procent positive i ()


Henholdsvis 80% af mændene og 88% af kvinderne var i aldersgruppen 15-29 år (81% og 88% i 2010), tabel 2.

Tabel 2. Aldersspecifik forekomst af klamydia for 26.574 tilfælde med oplyst alder og køn, 2011


Den højeste incidens blandt mænd var ligesom i 2010 blandt de 21-årige, figur 1. For kvinder fandtes den højeste incidens blandt de 19-årige ligesom i 2010, men den var faldet til næsten samme niveau som i 2004. For mænd var incidenserne lavere end i 2010 i hver af 1-årsaldersgrupperne fra 15 til 23 år, og for kvinder gjaldt dette for de 15-20-årige. Mænd udgjorde ligesom i 2009 og 2010 38% af de diagnosticerede tilfælde. Denne andel har været jævnt stigende fra 23% i 1994.

Figur 1. Incidens pr. 105 af laboratoriepåvist klamydia, mænd og kvinder 15-29 år, 2004, 2009, 2010 og 2011

Geografisk fordeling

Ud fra kommunekoden for den praksis eller sygehusafdeling, hvor prøvetagningen er udført, kan det enkelte klamydiatilfælde placeres på kommune-, landsdels- eller regionsniveau, tabel 3.

Tabel 3. Incidens pr. 105 af laboratoriepåvist klamydia fordelt på landsdele og køn samt M/K ratio, 2011

Diagnostik

Alment praktiserende læger havde indsendt 92% af de positive prøver og hospitaler 7%. Alle tilfælde blev påvist med DNA-forstærkningsmetoder. Klamydia blev påvist i urinprøve i 8.834 tilfælde, dvs. 33% af alle tilfælde (34% i 2010). Blandt de positive urinprøver var 90% fra mænd (88% i 2010). Urin var anvendt som prøvemateriale hos 79% af mænd med klamydia (79% i 2010). Alle laboratorier indberettede positive fund i urinprøver. Rektal klamydia blev påvist hos 131 mænd (127 i 2010).

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 183 børn under 15 år (257 i 2010 og 299 i 2009). Heraf var 51 (28%) under 1 år, hvoraf alle havde konjunktivit. Blandt 13 børn under 1 år med konjunktivit, hvor alderen var opgivet på månedsniveau, var 10 under 1 måned, og tre var 1 måned gammel. Urogenital klamydia blev påvist hos 11 13-årige og 102 14-årige piger og hos én 13-årig og 15 14-årige drenge. Incidensen blandt 10-14-årige var for piger 68 pr. 105 i 2011 (99 i 2010 og 127 i 2009) og for drenge 9 pr. 105 (14 i 2010 og 11 i 2009).

Kommentar

Antallet af klamydiaanalyser var 2% højere i 2011 end i 2010, og antallet af påviste tilfælde 5% lavere. Positivrate og især incidens var faldet. Dette gjaldt især for aldersgruppen 15-20 år for begge køn. Dette kan skyldes en ændret risikoadfærd som følge af kondomkampagner eller øget opmærksomhed på test og behandling. Mænds andel af de påviste tilfælde var ligesom i 2009 og 2010 stagneret på 38%, men der er ikke grund til at tro, at klamydia er mindre udbredt blandt mænd end blandt kvinder. Der må derfor fortsat opfordres til øget prøvetagning blandt mænd.
Antallet af mænd med påvist rektal klamydia var praktisk taget uændret. Ved fund af rektal klamydia hos mænd bør der undersøges for syfilis, gonorré og lymfogranuloma venereum (LGV), EPI-NYT 20/08.
(S. Hoffmann, MI) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

29. august 2012