Uge 3 - 2012

Shigellose 2008-2010

Shigellose 2008-2010

Shigellose forårsages af bakterier af slægten Shigella. Shigella-infektioner forekommer kun hos mennesker, og overføres via person-til-person smitte eller via forurenede fødevarer eller vand. Der skelnes mellem fire Shigella-arter: S. dysenteriae, S. boydii, S. flexneri og S. sonnei. Sidstnævnte er endemisk i Danmark. Laboratoriefund af Shigella er indberetningspligtige til Afdeling for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning (AMOF) på Statens Serum Institut, og er endvidere klinisk anmeldelsespligtige til Epidemiologisk afdeling. Data fra begge systemer er nu offentligt tilgængelige på ssi.dk/data. Shigellose er senest opgjort i EPI-NYT 06/08.

Anmeldte tilfælde

I perioden 2008-2010 blev i alt 494 tilfælde af shigellose anmeldt til Statens Serum Institut, enten via laboratorieovervågningen, den kliniske overvågning eller via begge systemer, tabel 1. I alt 478 tilfælde (97%) blev rapporteret via laboratorieovervågningen, mens kun 285 (58%) blev rapporteret i den kliniske overvågning. Af de 478 tilfælde i laboratoriemeldesystemet var 291 (61%) S. sonnei, 134 (28%) S. flexneri, 26 (5%) S. boydii, 16 (3%) S. dysenteriae, mens yderligere 11 (2%) var uden artsbestemmelse. Antallet af S. flexneri-, S. boydii- og S. dysenteriae-tilfælde har ligget relativt stabilt i de seneste 10 år, mens antallet af S. sonnei-tilfælde har vist større udsving, figur 1. Stigningen i 2007 skyldtes et stort udbrud af S. sonnei fra babymajs, EPI-NYT 35/07.

Beskrivelse af shigellose-tilfælde

Blandt de 494 anmeldte tilfælde af shigellose var 284 (57%) kvinder og medianalderen var 32 år (spændvidde 0-85 år). Af de 285 klinisk anmeldte tilfælde havde 55 (19%) været indlagt. Dette omfattede især patienter fra den yngste aldersgruppe, 0-10 år. Kun 50 patienter (18%) var smittet i Danmark, og igen var der flest heraf i den yngste aldersgruppe. Størstedelen af de dansk-erhvervede tilfælde var S. sonnei (66%), fulgt af S. flexneri (10%), figur 2.

Rejserelaterede tilfælde

I alt 225 tilfælde (79%) var rapporteret smittet udenfor Danmark. En fjerdedel af de udlandssmittede var smittet i Egypten (56), og herefter var de hyppigst rapporterede lande: Indien (21%), Syrien (4%) og Pakistan (4%). De resterende 102 tilfælde var fordelt på 54 lande i fem verdensdele.

Erhvervssmitte

Der blev anmeldt 10 tilfælde med formodet erhvervssmitte; fire i 2008, tre i 2009, og tre i 2010. Fire var smittet i forbindelse med udstationering, én var kloak- og renovationsarbejder, to var ansat i levnedsmiddelbranchen, én var ansat i et asylcenter, én var ansat på en klinisk mikrobiologisk afdeling, og én var smittet på forretningsrejse.

Udbrud

I perioden 2008-2010 blev tre udbrud med shigellose rapporteret i fødevareudbrudsdatabasen (FUD). I maj 2008 blev 17 ud af 61 gæster til en konfirmation i et forsamlingshus i Nordjylland syge med S. flexneri. Det var ikke muligt at afgøre, om kilden var en råvare, eller om det drejede sig om person-til-person smitte. Det andet udbrud forårsagedes af S. sonnei i april-maj 2009, hvor i alt 10 patienter fra hele landet blev anmeldt til Statens Serum Institut. Kilden blev identificeret som sukkerærter fra Kenya, EPI-NYT 36/09.

Det tredje udbrud forekom også i april 2009, hvor fire ud af seks gæster til en privat sammenkomst blev smittet med S. sonnei. Kilden formodedes at være rå tigerrejer. Ud over disse tre udbrud rapporteret i FUD blev 13 ophobninger identificeret via de kliniske anmeldelser. Disse ophobninger udgjordes især af familiemedlemmer syge efter fælles udlandsophold.

Kommentar

Antallet af shigellose-tilfælde lå i perioden 2008-2010 relativt stabilt med kun få mindre erkendte udbrud. Størstedelen af patienterne var fortsat smittet i udlandet. Overvågningen af shigellose i Danmark er vigtig, idet den bidrager til at udrede udbrud og iværksætte forebyggende tiltag. Denne opgørelse viser, at laboratoriemeldesystemet er næsten komplet, men at kun lidt over halvdelen af de laboratoriepåviste tilfælde blev anmeldt af de behandlende læger. Anmeldelse skal ske på papir-blanket 1515 til Epidemiologisk afdeling og til Embedslægerne.
(L. Müller, C. Kjelsø, S. Ethelberg, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

18. januar 2012