Uge 6 - 2011

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande 
Mæslinger på Sjælland

Vaccination af børn før ophold i udviklingslande

Ophold i udviklingslande med mindre børn, specielt spædbørn, bør altid overvejes nøje. Nedenfor gives information om tidligste alder for vaccination og mindste antal vaccinationer før nødvendige ophold. Ved længerevarende ophold, f.eks. udstationering, er det som regel mest hensigtsmæssigt at følge det lokale børnevaccinationsprogram. Hvilke vaccinationer, der foreslås til de enkelte lande, fremgår af de årligt opdaterede "Vaccinationsforslag ved udlandsrejse", senest EPI-NYT 26a+b/10 samt på SSI’s hjemmeside: www.ssi.dk/rejser.

DiTeKiPol/Hib

Det bør tilstræbes, at barnet har fået de første to vaccinationer inden afrejse. Vaccination kan gives fra to-måneders alderen. Intervallet mellem de to første vaccinationer skal helst være otte uger, dog er minimumsintervallet fire uger. Et to-måneders barn, der vaccineres med mindre end seks ugers interval, skal have en ekstra vaccination efter mindst en måned. Skal et spædbarn besøge områder med endemisk forekomst eller med udbrud af polio anbefales det, at barnet har fået mindst to poliovacciner, dog tre vacciner, såfremt den første gives allerede i to-månedersalderen.

Pneumokokker

I det normale tredosis-program kan første dosis af konjugeret pneumokokvaccine gives fra 2-måneders alderen. Det bør da tilstræbes, at barnet inden afrejse har fået de første to vaccinationer med to måneders interval. Vaccinen kan evt. gives i et accelereret firedosis-program, når barnet er hhv. 6, 10, 14 uger og 11-15 måneder.

Mæslinger, fåresyge og røde hunde

MFR-vaccinen kan gives fra ni-måneders alderen, men vaccinationen skal gentages, hvis den er givet til et barn under 1 år.

Hepatitis A

Børn kan vaccineres fra etårsalderen. Børn i alderen 1-15 år gives børnedosis to gange med 6-12 mdrs. interval. Efter én vaccination varer immuniteten i et år, efter to vaccinationer i mindst 25 år. Til børn under 1 år kan anvendes immunglobulin.

Hepatitis B og hepatitis A+B

Ud over potentiel smitterisiko ved lægebehandling m.v. er horisontal smitte mellem børn velbeskrevet. Vaccination foreslås især til børn, der kommer i kontakt med lokale børn. Hepatitis B vaccinen kan bruges fra fødslen. Der gives tre vaccinationer (børnedosis): dag 0, én måned og seks måneder.
Ved behov for beskyttelse mod både hepatitis A og B kan den kombinerede A+B vaccine anvendes. Til børn i alderen 1-15 år gives tre vaccinationer (børnedosis): dag 0, én måned og seks måneder. Alternativt kan barnet gives to voksendoser, svarende til Twinrix® voksen, med 6-12 måneders interval, EPI-NYT 25/10.

Meningokoksygdom

Vaccination med firevalent meningokokvaccine (Menveo®), EPI-NYT 37/10, foreslås ved ophold i lande i Afrika, hvor meningokoksygdom i perioder optræder epidemisk (meningitisbæltet). Børn i alderen 2 måneder til 1 år primærvaccineres med to doser med minimum en måneds interval. Børn på 1 år eller derover gives én dosis.

Gul feber

Vaccination kan være et krav for indrejse i visse lande, se oversigt på www.ssi.dk/rejser. Vaccinen kan gives til børn fra ni-måneders alderen. På tvingende indikation, f.eks. ved epidemisk forekomst af gul feber, kan vaccination undtagelsesvist gives fra seks-måneders alderen.
Mindre børn må beskyttes bedst muligt mod myggestik.

Japansk encephalitis

Ved længerevarende ophold i Asien hvor japansk encephalitis forekommer, specielt i landområder foreslås vaccination, EPI-NYT 25/10.
Vaccinen kan gives fra etårsalderen som to doser med en måneds mellemrum, EPI-NYT 37/09 (pdf). Børn i alderen 1-3 år skal have halv dosis.

Tyfus

Vaccination foreslås ved ophold under dårlige hygiejniske forhold i tyfus-endemiske lande. Indvandrerbørn, der skal på besøg i hjemlandet, foreslås vaccineret uanset opholdets varighed. Til børn over 2 år kan gives tyfusvaccine til injektion. Der gives én vaccination, og immuniteten varer i tre år. Til børn på 5 år og derover kan alternativt anvendes oral tyfusvaccine. Der gives tre kapsler med to dages interval, og immuniteten varer mindst et år.

Rotavirus

Rotavirusinfektion kan medføre alvorlig dehydrering, og vaccination kan overvejes til spædbørn. Der er markedsført to vacciner:
Rotarix®: Administreres oralt og gives i to doser ved hhv. 6 og 10 uger. RotaTeq®: Administreres ligeledes oralt og gives i tre doser ved hhv. 6, 10 og 14 uger.

Rabies

Vaccination mod rabies foreslås til børn fra etårsalderen, der skal på langtidsophold eller rejse til landområder med vanskelig adgang til behandling.
Der vaccineres tre gange, dag 0, 7 og 28. Ved efterfølgende eksposition for rabies skal barnet have yderligere to vaccinationer, EPI-NYT 37/10.

Tuberkulose

BCG-vaccination foreslås, hvis mindre børn under længerevarende ophold i højendemiske lande skal passes lokalt. BCG-vaccination kan gives fra fødslen. Virkning kan først påregnes efter 6-8 uger. Der er ikke dokumenteret effekt af revaccination. BCG-vaccination giver først og fremmest beskyttelse mod TB-meningitis og miliær TB, som især ses hos mindre børn.

Kolera

Koleravaccination er kun sjældent indiceret, men bør overvejes ved rejse til områder med udbrud af kolera, se www.ssi.dk/rejser. Vaccinen (oral) kan gives til børn fra to år. Børn på 2-6 år primærvaccineres med tre doser med mindst én uges og højst seks ugers interval. Boosterdosis gives efter seks måneder.
(Vaccinationsteam, Epidemiologisk afdeling)

Mæslinger på Sjælland

Gennem de seneste godt to uger har der været syv laboratoriebekræftede og et sandsynligt tilfælde af mæslinger i det østlige Sjælland. Tilfældene er primært blandt yngre uvaccinerede voksne, og der har været smittespredning fra de første tilfælde. Læger opfordres aktuelt til at være særligt opmærksomme på diagnosen hos børn og yngre voksne med symptomer på mæslinger. Vaccination mod mæslinger er en del af MFR-vaccinen, som tilbydes alle børn i børnevaccinationsprogrammet. Vaccinen kan også gives til ikke tidligere vaccinerede voksne. De skal dog selv betale for vaccinen. Hvis ikke-immune personer har været sikkert udsat for smitte, kan MFR-vaccination inden for 3 døgn eller injektion med immunglobulin inden for 6 døgn efter smitte forebygge eller mildne sygdommen.

Læs mere om sygdommen mæslinger

Diagnostik: Morbillivirus: Antistof (IgG, IgM) Morbillivirus: PCR

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

9. februar 2011 

Vinterferie

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT ikke
i uge 7.
(Epidemiologisk afdeling)