Uge 36 - 2011

Klamydia 2010

Klamydia 2010

Laboratoriemeldesystemet for klamydia (okulogenital infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis) modtager kvartalsvis data om laboratoriepåvist klamydia fra alle de klinisk mikrobiologiske afdelinger samt to klinisk biokemiske afdelinger (fra og med 2. kvartal 2010 dog kun én).

Der blev i 2010 påvist 27.932 tilfælde af klamydia. Antallet svarer til en årlig incidens på 505 pr. 100.000 (541 pr. 100.000 i 2009 og 532 pr. 100.000 i 2008).

Der blev udført 333.609 analyser, hvorved klamydia blev påvist hos 8,4 % af de undersøgte personer, tabel 1.

Andelen af positive steg i perioden 2002-2008 men var i 2009 svarende til 2008 (8,6 %).
I 2010 var andelen marginalt lavere end året før.

Henholdsvis 81 % af mændene og 88 % af kvinderne var i aldersgruppen 15-29 år (83 % og 90 % i 2009), tabel 2.
Den højeste incidens blandt mænd var hos de 21-årige, figur 1.

For kvinder fandtes den højeste incidens blandt de 18-årige ligesom i 2009. For begge køn var incidenserne blandt de 17-, 18- og 19-årige lavere end i 2009, og for kvinder også for de 20-23-årige.
Mænd udgjorde ligesom i 2009 38 % af de diagnosticerede tilfælde. Denne andel har været jævnt stigende fra 23 % i 1994.

Geografisk fordeling

Ud fra kommunekoden kan klamydiatilfældene fordeles på kommuner, landsdele og regioner. 
Tabel 3 viser forekomsten af klamydia fordelt på landsdele baseret på kommunekoderne for de læger, hvor de pågældende prøver blev taget.

Diagnostik

Alment praktiserende læger havde indsendt 91 % af de positive prøver og hospitaler 9 %.
Alle tilfælde blev påvist med DNA-forstærkningsmetoder.

Klamydia blev påvist i urinprøve i 9.413 tilfælde, dvs. 34 % af alle tilfælde (33 % i 2009). Blandt de positive urinprøver var 88 % fra mænd (89 % i 2009). Urin var anvendt som prøvemateriale hos 79 % af mænd med klamydia (78 % i 2009).

Alle laboratorier indberettede positive fund i urinprøver.

Rektal klamydia blev påvist hos 127 mænd (141 i 2009).

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 257 børn under 15 år (299 i 2009). Heraf var 65 (25 %) under 1 år, hvoraf 62 havde konjunktivit, og tre havde klamydia i luftvejene.
Blandt 26 børn under 1 år med konjunktivit, hvor alderen var opgivet i måneder, var 24 under 1 måned, én var 2 og én var 3 måneder gammel.

Urogenital klamydia blev påvist hos én 12-årig, ni 13-årige og 156 14-årige piger og hos to 13-årige og 22 14-årige drenge.

Incidensen blandt 10-14-årige var for piger 99 pr. 100.000 i 2009 (127 i 2009), og for drenge 14 pr. 100.000 (11 i 2009).

Kommentar

Antallet af klamydiaanalyser var 4 % lavere i 2010 end i 2009 og antallet af påviste tilfælde 6 % lavere. Både positivrate og især incidens var faldet.

Dette gjaldt især for aldersgruppen 17-19 år for begge køn. Det vides ikke, om dette skyldes en reelt lavere sygdomsforekomst eller en reduceret prøvetagningsaktivitet.

Mænds andel af de påviste tilfælde er stagneret på 38 %, men der er ikke grund til at tro, at klamydia er mindre udbredt blandt mænd end blandt kvinder.

Antallet af mænd med påvist rektal klamydia var faldet lidt. Ved fund af rektal klamydia hos mænd bør overvejes undersøgelse for andre seksuelt overførbare sygdomme som lymfogranuloma venereum, gonorré, syfilis, hepatitis B og hiv.
(S. Hoffmann, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

7. september 2011