Uge 49 - 2010

Tuberkulose 2009, del I

Tuberkulose 2009, del I

I 2009 blev anmeldt i alt 329 tilfælde af tuberkulose (TB), 114 (35%) hos personer af dansk herkomst og 215 (65%) blandt indvandrere eller efterkommere. Den samlede incidens var 6,0 pr. 100.000. M/K-ratio var 2,4 for danskere og 1,1 for indvandrere. Medianalder var 51 år (spændvidde 0-86) for danskere og 34 år (spændvidde 0-96) for indvandrere. Fordeling på landsdele og herkomst fremgår af tabel 1.

Oplysning om samtidig hiv-infektion, og dermed aids, forelå i fem tilfælde, hos én dansker og fire indvandrere. Dette anses, i lighed med tidligere, for et minimumstal, EPI-NYT 51/09 (pdf). I alt 41 (12%) patienter blev anmeldt med recidiv, heraf var 17 danskere, otte somaliere og fem grønlændere. For 38 patienter (12%), 23 danskere og 15 indvandrere, var der oplysning om hjemløshed og/eller misbrug. Fordeling på lokalisation af TB og herkomst fremgår af tabel 2. Tuberkuloseudviklingen siden 1990, fordelt på herkomst og børn < 15 år fremgår af figur 1.

Smitteland og etnicitet

I alt 139 patienter var smittet i Danmark, heraf var 100 af dansk herkomst. I alt 39 indvandrere var formodet smittet i Danmark, heraf var 18 fra Grønland, otte fra Somalia og de resterende fra otte forskellige lande. Syv danskere var formodet smittet i Afrika (3), Asien (3) eller Grønland (1). For de resterende syv danskere var smitteland ukendt. I alt 123 indvandrere var formodet smittet i hjemlandet, heraf 20 somaliere, otte thailændere, otte grønlændere, otte filippinere, syv pakistanere og syv indere. I alt 53 indvandrere havde ukendt smitteland.

TB blandt børn

Der blev anmeldt 20 tilfælde af TB hos børn under 15 år, heraf var 11 (55%) under fem år. Seks børn var danske; alle var smittet i Danmark. Af 14 indvandrerbørn var otte (57%) smittet i Danmark og de resterende seks (43%) i deres hjemland. I alt 15 (75%) børn, heraf seks danske, var sandsynligvis smittet af et familiemedlem. I alt 17 (85%) børn, fem danske og 12 indvandrerbørn, havde lunge-TB. To børn, et dansk og ét indvandrerbarn, havde TB-meningitis, og ét indvandrerbarn havde TB i glandler.

Erhvervssmitte

I alt ti personer var ifølge anmeldelsen smittet på arbejdet, syv danskere og tre indvandrere. Seks personer var som sundhedspersonale/ansat på sygehus muligt eksponeret for TB-smitte, fire danskere og to indvandrere, heraf én fra høj-endemisk område. To personer var muligt smittet i Danmark som socialarbejdere, den ene var dansk og den anden fra højendemisk område. To ansatte var muligt eksponeret for TB-smitte på værtshuse, begge var danskere.

I ingen af de ti tilfælde var der på anmeldelsen konkrete oplysninger om smittekilden, som kunne bidrage til at sandsynliggøre erhvervsmitten ved sammenligning af eventuelle isolaters DNA-subtyper. DNA subtypning foretages på alle førstegangs-isolater og hver 3. måned, hvis patienten forsat er dyrkningspositiv.
(P.H. Andersen, Epidemiologisk afd., D. Bang, Mykobakteriologisk lab.)

Kommentar følger i del II.

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

8. december 2010